Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Resort obrony odpowiada na poselskie interpelacje dotyczące pożyczki w Republice Korei

Fot. Łukasz Pacholski

14 sierpnia na stronach Kancelarii Sejmu upubliczniono trzy odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej na poselskie interpelacje dotyczące finansowania zakupów sprzętu wojskowego w Republice Korei.

Powyższe interpelacje skierowano do MON w czerwcu bieżącego roku. Ich autorami byli: Krystyna Skowrońska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska), Aleksandra Gajewska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) oraz Witold Zembaczyński (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska). Wszystkie były oparte na przekazach mediów południowokoreańskich, które wskazywały, że rząd polski zaciągnął w tym kraju pożyczkę na zakupy sprzętu wojskowego.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Czytamy w nich, Minister obrony narodowej, na podstawie szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych oraz stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, wprowadza w drodze zarządzenia Program rozwoju Sił Zbrojnych RP (dokument niejawny) w cyklu planowania 15-letnim. Dokument jest aktualizowany i wydawany co cztery lata. Zgodnie z art. 39 ww. ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny jednym ze źródeł finansowania Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2023-2025 są środki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Jednocześnie z uwagi na szczególne znaczenie FWSZ dla realizacji celów określonych w Programie rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2021-2035 oraz uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia „Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2023-2025“ (dokument niejawny) dostęp do szczegółowych informacji jest ograniczony klauzulą niejawności.

Finansowanie potrzeb obronnych jest kształtowane w oparciu o ustawową formułę wydatków obronnych w wysokości 3% PKB w roku bieżącym i w latach kolejnych, wraz z obligatoryjnym wskaźnikiem 20% udziału wydatków majątkowych. Dodatkowym źródłem finansowania Programu rozwoju Sił Zbrojnych RP jest Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Natomiast zgodnie z art. 40 ust. 5 ww. ustawy o obronie Ojczyzny minister obrony narodowej, planując wydatki na modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP, uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny. Polityka uzbrojenia prowadzona przez resort obrony narodowej jest oparta przede wszystkim na wzmacnianiu zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz całego systemu bezpieczeństwa narodowego.

Stosownie do postanowień art. 42 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny instytucją odpowiedzialną za sporządzenie planu finansowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK); plan określa przeznaczenie środków funduszu oraz kwotę planowanych do pozyskania środków finansowych z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji, jak i innych zobowiązań finansowych. W planie tym są ujęte również wydatki na wynagrodzenie prowizyjne dla BGK z tytułu prowadzenia FWSZ, które są realizowane do wysokości zaplanowanej na dany rok.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków wynikających z realizacji poszczególnych kontraktów zawartych w 2022 r. oraz planowanych do zawarcia w 2023 r. przez BGK na rzecz funduszu znajdują się odpowiednio w Planie finansowym FWSZ na 2022 r., Planie finansowym FWSZ na 2023 r. oraz w Sprawozdaniu z realizacji Planu finansowego FWSZ w 2022 r. Należy podkreślić, że plany finansowe FWSZ, które są opracowywane przez BGK w trybie wynikającym z art. 42 ustawy o obronie Ojczyzny, podlegają opiniowaniu przez komisję sejmową właściwą w sprawach obrony państwa. Wskazane wyżej plany i sprawozdanie, w których były prezentowane również elementy finansowania dłużnego (obligacje, kredyty i pożyczki), zostały zaopiniowane przez tę komisję pozytywnie.

Podsumowując, pragnę podkreślić, że resort obrony narodowej konsekwentnie odbudowuje potencjał militarny i obronny naszego kraju. Główny wysiłek jest skupiony na pozyskaniu nowego, nowoczesnego sprzętu wojskowego, spełniającego wymagania współczesnego pola walki. Priorytetem jest lokowanie zamówień w polskim przemyśle zbrojeniowym, który otrzymuje zamówienia odpowiadające posiadanym możliwościom. Jednakże – ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP i obecną sytuację w zakresie bezpieczeństwa – zachodzi również konieczność dywersyfikacji źródeł pozyskania sprzętu wojskowego.

Co więcej, w odpowiedzi na interpelację Witolda Zembaczyńskiego, wiceminister Skurkiewicz ogłosił, że informacja dotycząca finansowania dłużnego roku poprzedniego znajduje się w Sprawozdaniu z realizacji planu finansowego FWSZ za 2022 r., które po raz pierwszy było przedmiotem obrad – w trybie niejawnym – Komisji Obrony Narodowej w dniu 13.04.2023 r. Plany finansowe FWSZ, które są opracowywane przez BGK w trybie wynikającym z art. 42 ustawy o obronie Ojczyzny, także podlegają opiniowaniu przez komisję sejmową właściwą w sprawach obrony państwa. Plany finansowe FWSZ na 2022 r. i 2023 r. były opiniowane przez sejmową Komisję Obrony Narodowej w dniu 22.06.2022 r. Zmiana planu finansowego FWSZ na 2022 r. i 2023 r. była opiniowana przez Komisję Obrony Narodowej odpowiednio – w dniu 04.11.2022 r. oraz w dniu 13.04.2023 r. Wszystkie plany i sprawozdanie, w których były prezentowane również elementy finansowania dłużnego (obligacje, kredyty i pożyczki), zostały zaopiniowane pozytywnie przez wspomnianą Komisję Obrony Narodowej. Ponadto uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia „Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2023-2025“, obejmująca priorytetowe zadania dotyczące modernizacji i wyposażenia Sił Zbrojnych RP, była prezentowana podczas niejawnego posiedzenia Komisji Obrony Narodowej w dniu 07.07.2022 r. i także uzyskała pozytywną opinię tej komisji.

Przypomnijmy, dotychczas w ramach umów wykonawczych, zawartych pomiędzy Agencją Uzbrojenia oraz Republiką Korei doszło do zamówienia m.in. 180 czołgów K2 Black Panther, 212 armatohaubic K9A1 Thunder, 218 wyrzutni artyleryjskich pocisków rakietowych K239 Chunmu, 48 samolotów FA-50 Fighting Eagle, nieokreślonej partii granatników automatycznych K4.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 comments on “Resort obrony odpowiada na poselskie interpelacje dotyczące pożyczki w Republice Korei”

  1. Zakupy dokonywane z pominięciem jakichkolwiek procedur przetargowych. Z tego " wyjaśnienia " nic nie wynika. Wniosek; Balcerowicz musi wrócić i wtedy dowiemy się jak jest naprawdę.

  2. Nie znam się na tym ale historycznie Polska zawsze była między młotem, a kowadłem.
    Sądzę, że nas kraj musi umocnić się militarnie z każdej strony wydając na ten cel spore pieniądze i dopiero wtedy kontrahenci zaczną nas doceniać i będą inwestować bo kto chce ryzykować swoje pieniądze w kraju słabym? Tylko utracjusz.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc