Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Wreszcie wojsko będzie miało Węzły Teleinformatyczne

Ich pozyskiwanie trwało 6-lat. Odbywało to się w ramach dwóch procedur, w tym ostatniej prowadzonej od sierpnia 2012 r. w trybie konkurencyjnym w ramach przetargu prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie negocjacji z ogłoszeniem. W tym postępowaniu ofertę najkorzystniejszą / w pełni zgodną z oczekiwaniami Sił Zbrojnych RP złożyło Konsorcjum WTI. Z nim też dnia 21.12.2018 r. Inspektorat Uzbrojenia (IU) zawarł umowę na dostawę tego ważnego sprzętu wojskowego (SpW).

W ramach niniejszego kontraktu spółki Teldat (lider ww. konsorcjum) i Siltec (jego członek) mają w latach 2019 – 2021 dostarczyć dla Sił Zbrojnych RP (SZ RP) wykonane w najnowszej technologii 41 WTI: 24 w wersji kontenerowej (które są nowocześnie i dobrze wyposażonymi mobilnymi aparatowniami posadowionymi na pojazdach Jelcz P662D.43 z kabiną czteroosobową – pozyskanych przez SZ RP w ramach oddzielnej umowy), 15 w wersji przenośnej (którymi są również duże zespoły wojskowych urządzeń teleinformatycznych z dedykowanym dla nich osprzętem, umiejscowione w specjalistycznych opakowaniach militarnych) oraz 2 w wersji zestawów szkolno-treningowych (które są m.in. wyposażone praktycznie w tożsame zespoły urządzeń jak poprzednie dwie wersje tego SpW i mają być zainstalowane w dedykowanych pomieszczeniach szkoleniowo-dydaktycznych Wojskowej Akademii Technicznej).

Omawiane wyroby techniki wojskowej mają być kluczowymi komponentami infrastruktury teleinformatycznej systemu dowodzenia i łączności SZ RP oraz rozwiązaniami, które znacząco przyśpieszą i podniosą poziom jego technicznej modernizacji oraz tym samym przyczynią się do zwiększenia zdolności obronnych Wojska Polskiego (WP). Rozwiązania te (głównie ich oprogramowanie i urządzenia szczelne elektromagnetycznie) mają m.in. umożliwić budowę i działanie wielu nowoczesnych i bezpiecznych wojskowych sieci teleinformatycznych, w tym kilku o wysokim poziomie niejawności. Zapewnić też mają sprawne i kompleksowe: przetwarzanie informacji niejawnych, zarządzanie tą infrastrukturą oraz funkcjonowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia i wsparcia działań sztabów oraz wojsk. Istotnym zadaniem tego SpW ma być również skuteczne zapewnienie tak ważnej i niezbędnej interoperacyjności sojuszniczej, która wpływa na zwiększenie koalicyjnych zdolności obronnych i uefektywnienie współdziałania zaprzyjaźnionych wojsk.

Najnowszej generacji WTI mają być uzupełnieniem Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych Jaśmin (ZWT Jaśmin, jedynych zwłaszcza polskich wyrobów tej klasy), które przez wiele lat były nienagannie dostarczane do SZ RP, należycie oraz terminowo rozwijane i serwisowane przez Teldat (potwierdzają to liczne referencje i opinie wydane bydgoskiej spółce przez zamawiających, w tym Inspektorat Uzbrojenia).

WP z suk­ce­sem inten­syw­nie eks­plo­ato­wały i wykorzystują (w tym w różnych uwarunkowaniach), sprawdzały i sprawdzają, także pod względem bezpieczeństwa teleinformatycznego, ZWT Jaśmin (też ich unikatowe oprogramowanie), m.in. na zagra­nicz­nych misjach (również w działaniach bojowych), pod­czas kra­jo­wych, NATO-wskich i ame­ry­kań­skich ćwi­czeń oraz przedsięwzięć wojskowych Unii Europejskiej.

Najważniejsze z nich miały i/lub mają miejsce np. w: USA, Niemczech, Norwegii, Afganistanie, Kuwejcie, Czadzie, Kongo, Rumunii, Republice Południowoafrykańskiej, Pakistanie, kra­jach nad­bał­tyc­kich i na Bałkanach. Tylko w ostatnich miesiącach ZWT Jaśmin były z powodzeniem wykorzystywane w trak­cie dużych i ważnych międzynarodowych ćwiczeń, np.: ANAKONDA, BOLD QUEST, NATO CWIX, ALLIED SPIRIT VIII, COMBINED RESOLVE X i SABER STRIKE.

Najnowsze wer­sje tych pro­duk­tów w róż­nych latach były też wie­lo­krot­nie nagra­dzane i wyróż­niane jako inno­wa­cyjne i naj­bar­dziej zaawan­so­wane oraz podnoszące bezpieczeństwo żołnierzy wyroby tech­niki woj­sko­wej, w tym przez: Prezydenta RP, MON i ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Główny pomysłodawca i konstruktor tych węzłów oraz innych rozwiązań „rewolucyjnej Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN” (jak nazwali ją nagradzający), flagowego kompleksowego zbioru zunifikowanych / w pełni spójnych rozwiązań Teldat z zakresu wojskowego IT (w którego skład wchodzi m.in. BMS Jaśmin) – Pan Henryk Kruszyński - Prezes Zarządu tej spółki został też wyróżniony BUZDYGANEM 2009, przyznanym na wniosek: sejmowej Komisji Obrony Narodowej, resortu ON i Sztabu Generalnego WP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych im struktur, w tym organizatora i użytkowników wojskowych systemów dowodzenia i łączności.

Wskazane wyroby techniki wojskowej, w tym wszystkie wersje ww. węzłów Jaśmina, powstały, są tworzone i roz­wi­jane w opar­ciu o uni­ka­towe doświad­cze­nia i zdolności inży­nie­rów z Teldatu (największego polskiego zespołu z zakresu wojskowego IT), zdo­by­wane na prze­strzeni 22-lat, rów­nież w trak­cie licz­nych zagra­nicz­nych misji woj­sko­wych, pro­gra­mów, ćwi­czeń i warsz­ta­tów mię­dzy­na­ro­do­wych, pod­czas któ­rych w wielu przy­pad­kach wystę­po­wały jako jedyne pol­skie roz­wią­za­nia i przyniosły wiele splendoru Polsce, jej siłom zbrojnym itd.

Zatem wybór konsorcjum, którego liderem jest Teldat, do realizacji niniejszego zamówienia wydaje się najbardziej optymalnym i trafnym rozwiązaniem. Obok powyżej przytoczonych argumentów potwierdzają to też wnioski IU z długotrwałej i wnikliwej fazy analityczno-koncepcyjnej (zawierającej także kilkuetapowy dialog techniczny) dokonanej przed pierwszym postępowaniem w tej sprawie – można je zasadniczo skonkludować następująco: jedynym skutecznym producentem WTI jest / może być bydgoska spółka. Wybór ww. dostawcy wskazanych węzłów uzasadnia także:

  • zagwarantowanie przez niego powodzenia tego projektu, zapewnienie unifikacji / pełnej kompatybilności WTI (które zresztą są najnowszą wersją Jaśminów) z ZWT Jaśmin opracowanymi i od wielu lat produkowanymi, dostarczanymi, rozwijanym i serwisowanymi przez tę firmę oraz innymi wyrobami Jaśmina eksploatowanymi przez Siły Zbrojne RP;
  • znajomość tych specjalistycznych rozwiązań przez żołnierzy (organizatorów i szeroką rzeszę użytkowników wojskowych systemów teleinformatycznych) oraz zaplecze logistyczno-remontowe i szkoleniowe;
  • bardzo ważne jednolite i też pełne zarządzanie wszystkimi: węzłami teleinformatycznymi będącymi w dyspozycji SZ RP (już eksploatowanymi i tymi pozyskiwanymi) oraz innymi produktami sprzętowymi i programowymi Jaśmina wykorzystywanymi przez WP (w tym HMS C3IS Jaśmin – systemem zarządzania walką korpusu, dywizji, brygady i pułku), a także ściśle powiązanymi / spójnymi z nimi (wykorzystującymi m.in. ich dużą część funkcjonalności) innymi wyrobami tej kompleksowej platformy teleinformatycznej, np. BMS Jaśmin.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 comments on “Wreszcie wojsko będzie miało Węzły Teleinformatyczne”

  1. B.dobre info - teraz jestem spokojny o to że wojsko otrzyma WTi najwyższej jakości, w terminie i zgodne z wymaganiami (nie trzeba będzie wymyślać i robić odstępstw od nich)

  2. Dobry news - jest to bardzo ważne i potrzebne SpW. Jego skuteczne pozyskanie (a jeżeli chodzi o tego wykonawcę jestem tego pewny) istotnie wpłynie m.in. na techniczną modernizacje systemu dowodzenia i łączności naszych sił zbrojnych oraz zapewnieni tak niezbędną interoperacyjność sojuszniczą. Bez tego typu rozwiązań nie może efektywnie i skutecznie funkcjonować żadna współczesna armia.

  3. Gratulacje dla wojska i wykonawcy - jestem przekonany że ten drugi nie zawiedzie pierwszego bo to znany i solidny producent

  4. Sukcesem tego przetargu (realizowanego zresztą w trybie konkurencyjnym i nawet z udziałem firm zagranicznych) jest też obiektywne wyłonienie firmy która jako jedyna potwierdziła że jest zdolna złożyć wiarygodną fachową i przekonywującą technicznie ofertę w tej sprawie oraz kompetentnie i skutecznie dostarczyć WTi oczekiwane przez wojsko. Wartością tego długotrwałego, wieloetapowego i wymagającego postępowania jest również kolejne miarodajne potwierdzenie kto jest liderem w tej branży oraz wyłuskanie tych którzy niejednokrotnie np. próbują opóżniać i zmiękczać procesy pozyskiwania zwłaszcza tego typu SpW, składają w tym zakresie oferty – deklaracje bez pokrycia kompetencyjno-produktowego itp., itd.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc