Zaloguj

Kolejne fundusze na system TOPAZ

19 czerwca 1. Regionalna Baza Logistyczna z Wałcza poinformowała o otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji usługi serwisowej Zautomatyzowanego Zestawu Kierowania Ogniem TOPAZ.  

Powyższe postępowanie uruchomiono w marcu bieżącego roku. Obejmuje trzy podstawowe elementy: serwis ZZKO TOPAZ, przegląd radiostacji RRC oraz konserwację i naprawę trenażera ZZKO TOPAZ. Jedyną ofertę złożyła należąca do Grupy WB firma WB Electronics S.A. - oferta opiewa na kwotę 24,8 mln złotych i mieści się w zakładanym przez zamawiającego budżecie. Prace mają być realizowane w latach 2020-22, do podpisania umowy dojdzie najprawdopodobniej w ciągu najbliższych dni. 

Powyższe postępowanie jest kolejnym, w bieżącym roku, dotyczącym prac przy ZZKO TOPAZ. 27 maja Grupa WB podpisała umowę z 2. Regionalną Bazą Logistyczną w sprawie usługi serwisowej systemu eksploatowanego w 1. Dywizjonie Artylerii Samobieżnej 5. Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa.  

ZZKO Topaz jest modu­ło­wym sys­te­mem kie­ro­wa­nia ogniem opar­tym na plat­for­mie łącz­no­ści FONET, pro­du­ko­wa­nym przez firmy nale­żące do Grupy WB. Został opra­co­wany w latach 90., a do jed­no­stek Wojsk Rakietowych i Artylerii zaczął tra­fiać na początku obec­nego wieku, począt­kowo do pod­od­dzia­łów 122 mm hau­bic samo­bież­nych Goździk. Od tam­tej pory sys­tem stale jest roz­wi­jany i może słu­żyć nie tylko do kie­ro­wa­nia ogniem, ale też do wspar­cia dzia­łań tak­tycz­nych na polu walki. Wymogi pracy w śro­do­wi­sku koali­cyj­nym pozwo­liły na prak­tyczną wali­da­cję inte­ro­pe­ra­cyj­nych roz­wią­zań i pro­to­ko­łów sys­temu TOPAZ takich jak: MIP, NFFI, NVG, JCHAT, a także zobra­zo­wa­nia na pod­kła­dach map cyfro­wych, zgod­nego z stan­dar­dami SZ RP i NATO. 

(Łukasz Pacholski) Foto: 5. Lubuski Pułk Artylerii
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc