Zaloguj

Konferencja „Wojna hybrydowa na Ukrainie - wnioski i rekomendacje dla Europy i świata”

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową

„WOJNA HYBRYDOWA NA UKRAINIE WNIOSKI I REKOMENDACJE DLA EUROPY I ŚWIATA”

organizowaną przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim, NATO DEEP, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Akademię Wojsk Lądowych we Lwowie, Uniwersytet Sił Powietrznych w Charkowie oraz Żytomierski Instytut Inżynieryjno-Technologiczny.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 23–24 listopada 2016 r. w budynku Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Słowackiego 114/118

 

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem mailowym konferencja.ukraina@unipt.pl lub bezpośrednio Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski

Kontakt telefoniczny: dr Julia Grochocka tel. 601-939-599

W imieniu Organizatorów Konferencji
dr Julia Anna Grochocka

 

Informacja o tematyce Konferencji

Specyfika wojny na przełomie XX i XXI wieku uległa znaczącym przeobrażeniom. Do najbardziej charakterystycznych  determinant  wspomnianej  ewolucji  prowadzenia  działań  zbrojnych  zalicza  się przede wszystkim rozpad bipolarnego układu świata i zakończenie „zimnej wojny” oraz militaryzację ludności cywilnej i związane z nim zjawisko powstawania podmiotów pozapaństwowych, które coraz odważniej zaczęły artykułować swoje interesy, walcząc o zachowanie tożsamości narodowo-etnicznej. Zatem, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa w niestabilnym XXI wieku stała się przedmiotem debaty politycznej i społecznej, w trakcie której szczególną uwagę przykuwa termin „wojna hybrydowa”, określający charakter prowadzenia działań przez Federację Rosyjską na terytorium Ukrainy.

Wspomniane uwarunkowania stanowią podstawę problematyki naszej konferencji, ukierunkowanej przede wszystkim na zrozumienie specyfiki „wojny hybrydowej”, z jednoczesnym sformułowaniem wniosków i rekomendacji zarówno dla Europy, jak i świata. Deficyt rzetelnych analiz na temat charakteru działań  hybrydowych  na  Ukrainie  ogranicza  poniekąd  wypracowanie  holistycznego  podejścia  do problemu i uniemożliwia tym samym wypracowanie konkretnych, efektywnych rozwiązań w celu zminimalizowania skutków zaborczej polityki mocarstwowej Federacji Rosyjskiej.

Zainicjowana przez nas konferencja zapewnia wymianę doświadczeń w zakresie wykorzystania techniki wojskowej i logistycznej na rzecz lepszego zrozumienia działań dających się zakwalifikować jako charakterystyczne dla „wojny hybrydowej”.

 

W trakcie obrad liczymy na wystąpienia i debaty, które zostaną podzielone na następujące obszary badawcze:

−    działalność  społeczna,  polityczna  i  ekonomiczna  państw  w  związku  z  wojną  hybrydową  na Ukrainie;
−    doświadczenia państw i organizacji międzynarodowych w warunkach kryzysu i wojny na Krymie, w Ługańsku i Doniecku oraz związanej z tym sytuacji w Europie i na świecie;
−    doświadczenia i wnioski wynikające z przygotowania i przebiegu działań wojskowych;
−    doświadczenia  będące  wynikiem  funkcjonowania  elementów  wsparcia  typowo  logistycznego, technicznego, medycznego oraz psychologicznego;
−    możliwości   oddziaływania   psychologicznego   na   przeciwnika   w   okresie   przygotowania   i prowadzenia działań zbrojnych;
−    problematyka  pasywnej  i  aktywnej  ochrony  dowódców  i  żołnierzy  przed  oddziaływaniem psychologicznym ze strony przeciwnika;
−    wpływ  sytuacji  bojowej  na  psychikę  żołnierzy  oraz  zadań  profesjonalnych  oddziałów  walki psychologicznej;
−    doświadczenia w wykorzystaniu sprzętu wojskowego i nowoczesnych technologii.

 

Organizatorzy jako cele konferencji przyjęli:

−    stworzenie forum dyskusyjnego na temat przebiegu działań operacyjnych na Krymie, w Donbasie i Ługańsku, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wojny hybrydowej;
−    analizę udziału strony rosyjskiej na różnych etapach działań;
−    polemikę na temat zachowań społeczeństwa ukraińskiego i przygotowania strony ukraińskiej do sytuacji kryzysowej;
−    wymianę  doświadczeń  związanych  z  wykorzystaniem  techniki  wojskowej,  różnych  rodzajów wojsk, uzbrojenia i sprzętu, a także wymianę doświadczeń wykorzystania logistyki;
−    identyfikację aspektu psychologicznego prowadzenia operacji, zachowania dowódców i żołnierzy;
−    zainicjowanie debaty na temat udziału ochotników w operacji oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi państwami w trakcie działań.

 

Konferencja ma dostarczyć wniosków i rekomendacji przedstawicielom państw i organizacji międzynarodowych wynikających z wojny hybrydowej na Ukrainie oraz wskazać na niezbędne modyfikacje, w  tym także dotyczące wykorzystywanego w przyszłości sprzętu i uzbrojenia.

Równolegle z konferencją przewidujemy prezentacje i promocje przemysłu obronnego w ramach organizowanej wystawy „Polski przemysł obronny w XXI w. – oferta dla Ukrainy”.

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania sprzętu oraz wyposażenia wojskowego na stoiskach informacyjno-wystawienniczych.

Podczas konferencji swoimi doświadczeniami z operacji na Krymie, w Donbasie i Ługańsku podzielą się przedstawiciele trzech   uczelni   ukraińskich.   Wystąpią   także   przedstawiciele NATO prowadzący, za zgodą władz ukraińskich, badania wojny hybrydowej.  Po  raz  pierwszy  zostaną  przedstawione  wyniki badań po analizie wywiadów eksperckich 122 uczestników operacji na wschodzie Ukrainy.

 

PROGRAM Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Konferencja_plakat-1

reklam Lockheed Martin
reklama MBDA
  • Reklama Kongsberg
  • reklama Telesystem

PrzemysŁ zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc