Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

System Jaśmin - wielokrotnie sprawdzona jakość

Od wielu lat jed­nostki Wojska Polskiego eks­plo­atują rozwiązania sys­temu zarzą­dza­nia walką Jaśmin, które zostały zapro­jek­to­wane, wdro­żone do pro­duk­cji oraz były i są rozwijane, a także ser­wi­so­wane przez byd­go­ską firmę Teldat. Przez ten czas wyroby te dały się poznać jako ważne, dopra­co­wane i spraw­dzone komponenty pro­cesu dowo­dze­nia, które istotnie go unowocześniają i usprawniają (także automatyzują) oraz są wyko­rzy­sty­wane nie tylko w kraju ale i poza jego gra­ni­cami.

Obecnie Teldat sku­pia się na reali­za­cji waż­nej umowy, jaką jest mody­fi­ka­cja 40 zesta­wów Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych Jaśmin – co cie­kawe, całkiem spora część z nich ma za sobą udział w eks­plo­ata­cji bojo­wej. Powyższe zle­ce­nie ma zwią­zek z cią­głym roz­wo­jem tech­no­lo­gicz­nym w branży IT, który jest obser­wo­wany i ma miejsce na świe­cie, a modernizowany/modyfikowany sprzęt (w tym jego znaczna ilość oprogramowania) należy do naj­star­szych spo­śród dostar­czo­nych woj­sku. Niniejsze prace mają zakoń­czyć się w przy­szłym roku, a w uno­wo­cze­śnie­niu tych rozwiązań posłużą też liczne wnio­ski zbie­rane z: ich cią­głej i wieloletniej eksploatacji, roz­woju, a także doświad­czeń ope­ra­cyj­nych.

W lipcu br., o czym już pisaliśmy, Teldat pozyskał i co ważne zrealizował przed terminem również kontrakt umożliwiający nieograniczone wykorzystanie oprogramowania HMS C3IS JAŚMIN - Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku, które jest jednym z zasadniczych komponentów SWD C3IS JASMIN – rozległego Zautomatyzowanego Systemu Systemów Zarządzania Walką dla Wszystkich Szczebli/Poziomów Dowodzenia i Działań Wojsk. Co też ważne właśnie ten unikalny produkt w najnowszej/znacznie rozbudowanej wersji zdobył podczas tegorocznego MSPO nagrodę Defender. Dzięki tej nagrodzie doceniono również pozostałe elementy tego kompleksowego oprogramowania: BMS C3IS Jaśmin (Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu, Drużyny), DSS C3IS Jaśmin (Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Żołnierza), JFFS C3IS Jaśmin (Zautomatyzowany System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego), czy SZK C3IS Jaśmin (Zautomatyzowany System Zarządzania Kryzysowego).

Wiele rozwiązań Jaśmina było i jest z powodzeniem eksploatowanych na zagranicznych teatrach działań wojskowych, w których brało i bierze udział Wojsko Polskie. Natomiast całość tego kompleksowego sys­temu była wie­lo­krot­nie wyko­rzy­sty­wana w róż­no­rod­nych ważnych ćwi­cze­niach kra­jo­wych oraz sojusz­ni­czych, w tym tylko w ostatnich miesiącach – NATO CWIX, Bold Quest, Allied Spirit VIII, Combined Resolve X, czy Saber Strike. W bie­żą­cym roku to na sys­te­mie Jaśmin oparte będą m.in. ćwi­cze­nia Anakonda 18. Pozytywne opi­nie, cią­gły roz­wój oraz dba­nie o naj­wyż­sze stan­dardy (również jakościowe) zaowo­co­wało także tym, że Jaśmin oraz firma Teldat otrzy­mali liczne nagrody i wyróż­nie­nia kra­jo­wych oraz zagra­nicz­nych orga­ni­za­cji i pod­mio­tów. Wśród nich można wymie­nić też tegoroczne przykładowe : uzy­ska­nie przez Serwer Identyfikacji Bojowej CID Jaśmin (w tym jego opro­gra­mo­wa­nie CID C3IS Jaśmin, wcho­dzące w skład ww. nagro­dzo­nego w br. SWD C3IS Jaśmin) reko­men­da­cji NATO (jego mię­dzy­na­ro­do­wej komi­sji CIAV) do ope­ra­cyj­nego wyko­rzy­sta­nia w armiach tego soju­szu. Jest to rów­nież jedyne tego typu inno­wa­cyjne pol­skie roz­wią­za­nie z tej dzie­dziny, które nadto także jako jedyne krajowe otrzy­mało tę bar­dzo ważną nobi­li­ta­cję; zdobycie Defendera na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach; otrzymanie meda­lu „Zasłużony dla Eksportu RP”, przy­zna­nego też po raz pierw­szy pol­skiej fir­mie obron­nej pod patro­na­tem resor­tów Spraw Zagranicznych oraz Przedsiębiorczości i Technologii. Wyróżnienie to ma zwią­zek z dyna­micz­nie wzra­sta­ją­cym eks­por­tem Teldat na rynek glo­balny i jest kolej­nym potwier­dze­niem jego pro­fe­sjo­na­li­zmu oraz efek­tyw­no­ści dzia­ła­nia, a także wyso­kiej war­to­ści, jako­ści i oceny pro­duk­tów. Wywodzą się one tech­no­lo­gicz­nie i funk­cjo­nal­nie z roz­wią­zań ww. plat­formy Jaśmin oraz od kilku lat są wyko­rzy­sty­wane w nowej gene­ra­cji sys­te­mach Patriot w wielu armiach sojusz­ni­czych i wdra­żane w kolej­nych; uzyskanie nagród Raytheon Global oraz Raytheon Integrated Defense Systems (IDS), głów­nie za wzor­cowe zre­ali­zo­wa­nie dostaw (podob­nie jak tych, które zapre­zen­to­wano na wstę­pie) ww. spe­cja­li­stycz­nych urzą­dzeń tele­in­for­ma­tycz­nych do sys­te­mów Patriot, także wyko­ny­wa­nych w 2018 r. została nimi uho­no­ro­wana rów­nież po raz pierw­szy pol­ska spółka obronna; czy też otrzymanie nagrody Innowacyjna Firma na Rzecz Bezpieczeństwa Państwa za inno­wa­cyj­ność ofe­ro­wa­nych wyro­bów, sze­roki zakres upraw­nień i kom­pe­ten­cji, przy­znanej w ramach kon­kursu odby­wa­ją­cego się pod patro­na­tem hono­ro­wym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

(ŁP) Foto: Teldat
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 comments on “System Jaśmin - wielokrotnie sprawdzona jakość”

  1. Ta spółka, jej inżynierowie, ich kompetencje i produkty to najlepsza wizytówka naszego przemysłu obronnego oraz wyznacznik miejsca dla konkurentów, jeżeli takowi są w kraju.

  2. Optymalnym miernikiem i weryfikatorem każdego człowieka, zespołu, firmy itp. jest ich fachowość, efektywność działania, służebna rola wobec społeczeństwa, państwa i sojuszników, oceniane szczególnie przez pryzmat osiągnięć i rezultatów pracy. Te opisane i zarazem rzeczywiste mówią same za siebie i obiektywnie dyskwalifikują "biznesmenów" itp. opowiadaczy, pomawiaczy, knowaczy i deklarowiczów czegoś czego nie ma i długo nie będzie - weżmy to mocno pod uwagę.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc