Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

JAŚMIN bije kolejne rekordy

Wynika to z faktu, że ten system systemów spośród polskich rozwiązań już rekordowy dwunasty raz z sukcesem uczestniczył w największym ćwiczeniu interoperacyjności bojowej NATO CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise).

Tyle też razy wzięła w nim udział grupa inżynierów Teldat (zawsze najliczniejsza narodowa) i szeroka gama rozwiązań ww. kompleksowego systemu zarządzania walką od szczebla operacyjnego do żołnierza włącznie (zawsze także zdecydowanie największa zwłaszcza spośród krajowych wyrobów techniki wojskowej i najszerzej wykorzystywana, w tym sprawdzana). Podobnie było w trakcie tegorocznej edycji tego istotnego sojuszniczego przedsięwzięcia wojskowego, które rozegrano  w dniach 10-27 czerwca 2019 r. Inżynierowie Teldat rok intensywne przygotowywali się do tego ważnego przedsięwzięcia. Podejmowali w tym zakresie szerokie działania organizacyjno-proceduralne oraz techniczne i brali udział w wielu międzynarodowych konferencjach poświęconych temu przedsięwzięciu.

W toku wymienionego ćwiczenia sojuszniczego systemy, urządzenia i oprogramowania JAŚMINa ponownie przeszły pozytywnie wszystkie zaplanowane testy (było ich blisko 800, co stanowi niemal połowę wszystkich sprawdzeń, którym poddano polskie wyroby z dziedziny wsparcia dowodzenia, działań wojsk oraz łączności) i z dużym powodzeniem odgrywały swoją rolę w wielu specjalistycznych – dedykowanych (także nowych) obszarach ćwiczenia NATO CWIX, tzw. Focus Areas: Land, Air, Maritime, MIP, FFT, TDL, LOG, Communications oraz Modelling & Simulation. Rozwiązaniami tymi były kolejny raz m.in.:

 • HMS JAŚMIN – Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Komponentu Wojskowego, Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku, ukompletowany głównie w następujące jedyne polskie, dojrzałe i co ważne wdrożone w szerokim zakresie do SZ RP wyroby techniki wojskowej: węzeł teleinformatyczny (ZWT JAŚMIN) oraz oprogramowanie wsparcia dowodzenia i działania wojsk SWD C3IS JAŚMINHMS C3IS JAŚMIN (wraz z jego ważnym komponentem Web Portal JAŚMIN);
 • BMS JAŚMIN – System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny, także składający się zwłaszcza z następujących jedynych narodowych, dojrzałych i jednych z najnowocześniejszych w świecie rozwiązań: pokładowego węzła teleinformatycznego oraz oprogramowania wsparcia dowodzenia i działań wojsk SWD C3IS JAŚMINBMS C3IS JAŚMIN. Pierwszorzędną cechą tego systemu jest również to, że jest on w znacznym zakresie zunifikowany z HMS JAŚMIN w dużej ilości z powodzeniem eksploatowanym w SZ RP i w większości składającym się z tożsamych komponentów programowych, oferujących te same lub podobne funkcjonalności wsparcia dowodzenia oraz zarządzania sprzętem i oprogramowaniem niniejszego rozwiązania szczebla taktycznego (ponieważ są one zbudowane m.in. na bazie uniwersalnego Zestawu Usług dedykowanych dla całego Systemu Systemów JAŚMIN);
 • JFSS JAŚMIN – również jedyny polski System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP, w którego skład wchodziin.: Serwer Identyfikacji Bojowej CID JAŚMIN oraz oprogramowanie SWD C3IS JAŚMINJFSS C3IS JAŚMIN. Pierwszorzędną cechą tego rozwiązania jest także to, że jest ono też w zasadniczej części zunifikowane z wspomnianym HMS JAŚMIN oraz posiada tożsame oprogramowanie wsparcia dowodzenia, działania wojsk i zarządzania jego zasadniczymi komponentami;
 • DSS JAŚMIN – także jedyny polski System Zarządzania Walką Poziomu Indywidualnego Żołnierza, wyposażony głównie w: personalny węzeł teleinformatyczny oraz oprogramowanie SWD C3IS JAŚMINDSS C3IS JAŚMIN. To rozwiązanie jest elementem najniższego szczebla w łańcuchu dowodzenia i wyróżnia się także unifikacją/pełną spójnością z wszystkimi ww. systemami platformy JAŚMIN.

W ćwiczeniu NATO CWIX 2019 wymienione rozwiązania platformy JAŚMIN były intensywnie wykorzystywane i licznie badane w środowisku koalicyjnym (składającym się z rekordowej ilości systemów i uczestników, tym razem z blisko 40 państw) w następujących zakresach:

 1. Scenariuszowym – w ramach szeroko rozgrywanych scenariuszy operacyjnych: wojsk lądowych oraz FFT (Friendly Force Tracking – standard wymiany informacji o pozycji wojsk własnych i sojuszniczych). Brały w nich udział systemy kilkunastu krajów, w tym HMS JAŚMIN (ze wspomnianym Węzłem Teleinformatycznym JAŚMIN oraz jego ww. oprogramowaniem wsparcia dowodzenia i działań wojsk HMS C3IS JAŚMIN, które są wzajemnie spójnymi SpW wykorzystywanymi w SZ RP), a także omówione powyżej BMS JAŚMIN i DSS JAŚMIN. Te kompleksowe systemy m.in.:
  • w scenariuszu wojsk lądowych były jednymi z zasadniczych w strukturze organizacyjnej jednostek i najliczniej testowanych rozwiązań;
  • efektywnie wspierały procesy dowodzenia oraz skutecznie integrowały i współpracowały z podległymi systemami, w tym narodowymi;
  • stanowiły punkt dostępowy dla innych systemów;
  • były także z pełnym powodzeniem poddawane badaniom standardów i protokołów interoperacyjności, np.: MIP 3.1, ADatP-3, XMPP oraz BRM – Battlefield Replication Mechanism (innowacyjny, opracowany w całości przez TELDAT, autorski protokół klasy RRM – Radio Replication Mechanism), zapewniający automatyczną i efektywną wymianę danych w systemach klasy C4ISR, który jest kluczowym rozwiązaniem programowym usprawniającym ten proces;
  • z dużym sukcesem również kolejny raz wykorzystywały wchodzący w ich skład wspomniany już Web Portal JAŚMIN, który wspomagał pracę na stanowiskach dowodzenia, poprzez tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej (POSO).
 2. Funkcjonalnym, w którym także po raz kolejny z dużym powodzeniem przeprowadzono sprawdzenie interoperacyjności rozwiązań HMS JAŚMIN, BMS JAŚMIN, JFSS JAŚMIN oraz DSS JAŚMIN w następujących głównych obszarach zainteresowań tego ćwiczenia, tj.: Land, Air, Maritime, FFT i TDL (Tactical Data Link – grupa standardów wymiany informacji taktycznej pomiędzy elementami pola walki w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego). W ramach niniejszego zestawu testów przeprowadzono pozytywną weryfikację szeregu zaimplementowanych standardów interoperacyjności (które znacząco wzbogacają zestaw usług SWD C3IS JAŚMIN)oraz procedur DACAS (Digitally Aided Close Air Support – termin określający zasady cyfrowego wspomagania działań jednostek powietrznych podczas misji bliskiego wsparcia lotniczego), głównie w zakresie: wymiany danych i wizualizacji sytuacji powietrznej, a także wymiany danych pomiędzy systemami natowskimi oraz innych państw sojuszniczych. Badania standardów interoperacyjności w tym przedmiocie zrealizowano przy użyciu rozwiązań HMS JAŚMIN, BMS JAŚMIN, JFSS JAŚMIN i DSS JAŚMIN, tj.: MIP 4 i 3.1, ADatP-36 (NFFI, FFI), ECP1 (DACAS), ADatP-3, ADatP-37 (CID Server), Link 11B, Link 16, OTH-GOLD (raporty CTC i JUNIT), HLA (w najnowszej, obowiązującej w NATO wersji HLA1516e), NVG (w najnowszej wersji NVG 2.0), LOGFAS, APP-6C oraz VMF. Sprawdzenia te wykonano m.in. przy wymianie danych z krajowymi oraz sojuszniczymi systemami powietrznymi, lądowymi i morskimi (m.in. NATO-wskimi oraz będącymi w dyspozycji: Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Turcji, USA i Włoch). W tym kontekście na uwagę zasługuje fakt, iż TELDAT podejmuje ciągłe starania, zmierzające do zapewnienia zgodności z najnowszymi wersjami standardów, w celu podtrzymania wysokiej i sprawdzonej interoperacyjności z systemami koalicyjnymi. Ponadto inżynierowie TELDAT i rozwiązania JAŚMINa są od kilku lat zaangażowane w ramach sojuszniczej grupy roboczej MIP Working Group (także jako pierwszy polski zespół i narodowe produkty) w badania i rozwój najnowszej wersji standardu interoperacyjności MIP 4 (standard ten planowany jest do wykorzystania w ramach przyszłych spirali/wersji FMN – Federated Mission Network – kluczowej inicjatywy, w której uczestniczą Siły Zbrojne RP w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego), co również wysoko pozycjonuje nasz kraj na arenie międzynarodowej w dziedzinie rozwoju systemów klasy C4ISR. W ramach tego standardu HMS JAŚMIN (w tym jego ww. oprogramowanie HMS C3IS JAŚMIN) był ponownie jako jedyny i pierwszy polski system z powodzeniem poddany badaniom eksperymentalnym.
 3. Mobilnym, realizowanym w tzw. obszarze Communications Focus Area, w którym ponownie z powodzeniem bardzo intensywnie były wykorzystywane BMS JAŚMIN, JFSS JAŚMIN oraz DSS JAŚMIN wraz z najnowszymi Terminalami Taktycznymi– jedynymi tego typu mobilnymi rozwiązaniami klasy C4ISR, których kolejne wersje w większości są już od 2012 r. z powodzeniem eksploatowane (w tym sprawdzane) w działaniu dynamicznym omawianego ćwiczenia i tym samym potwierdzają prawidłowy oraz stały rozwój ww. rozwiązań. W rezultacie tych testów istotny jest fakt, że produkty te ponownie wiarygodnie potwierdziły m.in. zdolność do integracji i współpracy z innymi systemami (narodowymi i sojuszniczymi): dowodzenia, wsparcia działań wojsk, łączności, rozpoznania oraz symulacyjno-szkoleniowymi. Ponadto BMS JAŚMIN (wraz z wchodzącym w jego skład najnowszej generacji Systemem Komunikacji Pokładowej VIS JAŚMIN), już szósty raz jako jedyny polski w historii tego ćwiczenia, był zaimplementowany w pojeździe oraz wykorzystywany w ruchu i, co ważne, operował na dużych odległościach. Jednym z praktycznych i wzbudzających duże zainteresowanie wśród uczestników ww. przedsięwzięcia przykładów jego wykorzystania była realizacja przez ten wyrób techniki wojskowej (na żywo z pojazdu, w którym był zaimplementowany omawiany BMS) transmisji obrazu video oraz śledzenia pozycji wojsk własnych z sieci jawnej  do sieci niejawnej o klauzuli TAJNE/NATO SECRET przy wykorzystaniu certyfikowanej natowskiej diody (NC3A DIODE).

Powyższe przedsięwzięcie ponownie potwierdziło, iż:

 • wszystkie eksploatowane w jego trakcie produkty programowe i sprzętowe platformy JAŚMIN posiadają cechy, możliwości (w tym standardy interoperacyjności) oraz funkcjonalności w pełni wpisujące się w cele osiągania zdolności sieciocentrycznych i interoperacyjnych, określonych m.in. przez SZ RP. Nie byłoby to możliwe bez unifikacji/pełnej spójności komponentów składowych i wszystkich zastosowanych rozwiązań technologicznych tego systemu systemów, co kolejny raz wiarygodnie i szeroko zademonstrowano oraz sprawdzono w sposób praktyczny w wymienionym ćwiczeniu;
 • dzięki np. kompleksowości i dużemu spektrum możliwości JAŚMINa jest on jedynym polskim Zautomatyzowanym Systemem Systemów Dowodzenia oraz Wsparcia Działań Wojsk i Łączności, który w niektórych dziedzinach jest również unikalnym w świecie. To kompleksowe rozwiązanie i jego komponenty są wykonane na najwyższym światowym poziomie przez wysokiej klasy polskich specjalistów z zakresu wojskowego ICT;
 • ww. wyroby cieszą się zainteresowaniem i są wysoko ocenianein. przez wizytujących tegoroczne ćwiczenie NATO CWIX wysokich przedstawicieli: Sił Zbrojnych RP, NATO i wielu armii sojuszniczych. Ważnym przykładem tego jest wypowiedź Zastępcy Szefa SG WP – Pana Generała dywizji Krzysztofa Króla, który w trakcie konferencji prasowej podsumowującej to ważne przedsięwzięcie wojskowe potwierdził m.in.: szerokie zdolności SWD C3IS JAŚMIN - HMS C3IS JAŚMIN do dowodzenia wielonarodowymi operacjami, jegocertyfikację przez NATO, umieszczenie na specjalnej sojuszniczej liście zaufanych rozwiązań (AFPL - Approved Field Product List) oraz zasługę w ubiegłorocznej natowskiej certyfikacji gotowości bojowej Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód z Elbląga.
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 comments on “JAŚMIN bije kolejne rekordy”

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc