Zaloguj

Poznańskie Centrum Obsługi Czołgów Leopard 2


WiT-1_2016_leopard2
28 grudnia 2015 r. podpisano nie tylko umowę dotyczącą modernizacji polskich Leopardów 2A4 do standardu PL, ale także inny ważny dokument, który określa podział zadań pomiędzy zakładami należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w zakresie wsparcia eksploatacji całej floty polskich Leopardów. Porozumienie jest dopełnieniem procesu budowy kompetencji i specjalizacji w ramach PGZ w celu zapewnienia zabezpieczenia logistycznego polskich Leopardów 2 w pełnym zakresie. Dla WZM S.A. to ważny krok w rozwoju i szansa na powstanie kolejnych miejsc pracy, ale także potwierdzenie trafności nowego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, konsekwentnie realizowanego na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

Porozumienie o współpracy w zakresie przeglądów technicznych F6 i napraw czołgów Leopard 2A4 i A5 znajdujących się w uzbrojeniu Sił Zbrojnych RP zawarły: Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z Poznania i Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. W imieniu obu przedsiębiorstw podpisali je prezesi ich zarządów – Elżbieta Wawrzynkiewicz i Adam Janik. W ramach dokonanego pomiędzy nimi podziału zadań, w kompetencji Centrum Obsługi Czołgów Leopard 2 firmy z Poznania, pozostawać będzie kompleksowa obsługa w zakresie pełnego cyklu życia czołgów wersji A5 (kompleksowa weryfikacja techniczna, przegląd techniczny F6 podwozia, wieży, uzbrojenia, naprawa/remont i modernizacja czołgów wersji A5), a także szybkowymiennych zespołów napędowych (power-packów) wszystkich polskich wozów rodziny Leopard 2.

Poznań i Leopardy 2

Ten kierunek rozwoju Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. wiąże się z udziałem w pracach serwisowych przy czołgach Leopard 2A4, a więc planowych przeglądach technicznych podwozi na
poziomie F4 i wież na poziomie F6, poszerzonych o naprawę, wraz z przywróceniem ich do pełnej sprawności.
W 2011 r. niemiecka firma Rheinmetall Landsysteme GmbH wygrała przetarg na wykonanie przeglądów technicznych, na wspomnianym wyżej poziomie, 30 Leopardów 2A4. Zadanie zostało w przeważającym zakresie zrealizowane w oparciu o bazę techniczną 34. Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania i przy wykorzystaniu wyposażenia, osprzętu i narzędzi będących na stanie jej służb technicznych.
Na mocy umowy z 16 lipca 2011 r. o współpracy w zakresie obsług i remontów polskich Leopardów 2, partnerem RLS w tym projekcie zostały WZM S.A. Wielu polskich inżynierów i techników zostało wówczas przeszkolonych w samodzielnym wykonywaniu wielu przewidzianych w metodyce
obsług czynności. Czołgi poddano pełnej diagnostyce i inspekcji technicznej, pozwalającej zweryfikować stan techniczny poszczególnych systemów, zespołów, urządzeń, układów i mechanizmów. Wynik inspekcji i diagnostyki warunkował zakres niezbędnych napraw, wymiany części, a także regulacji i nastaw. W czołgach wymieniano także: filtry, płyny eksploatacyjne, przewody hydrauliczne i część paliwowych, zbiorniki paliwa i inne elementy, których wymiana zapewnia odtworzenie sprawności czołgu do czasu przeprowadzenia obsługi kolejnego poziomu. Cały proces kończył się odbiorem technicznym, potwierdzającym odtworzenie sprawności technicznej.
Należy w tym miejscu podkreślić, że system eksploatacji czołgów Leopard 2 jest odmienny od powszechnie obowiązującego w przypadku większości eksploatowanych dotąd w Polsce wozów bojowych i przewiduje pięć poziomów przeglądów technicznych: F1 – po 3 miesiącach eksploatacji; F2 – po 6 miesiącach eksploatacji lub w przypadku podwozia wraz z zespołem napędowym, po zużyciu 5000 l paliwa; F3 – po 12 miesiącach eksploatacji lub w przypadku podwozia, po zużyciu
10 000 l paliwa; F4 – po 24 miesiącach eksploatacji lub w przypadku podwozia, po zużyciu 20 000 l paliwa; F6 – po 10 latach eksploatacji dla podwozia (F6p) i co 4 lata dla wieży i systemów uzbrojenia (F6u).
Już pierwszy etap udziału WZM S.A. w wykonywaniu obsług Leopardów 2A4 pozwolił na zdobycie zupełnie nowych kompetencji, które pozwalają nie tylko realizować prace obsługowo-remontowe na nowym typie sprzętu, ale także być wstępem do opanowania pełnych obsług czołgów rodziny Leopard 2 na wyższych poziomach, ich remontów, a także do udziału w ich modernizacji.
Na początku 2013 roku ogłoszony został przetarg na wykonanie obsług 81 Leopardów 2A4, tym razem tak w przypadku kadłuba, jak i wieży na poziomie F6, poszerzonych o naprawę. Jego zwycięzcą został RLS, który zawarł dwuletnią umowę na wykonanie prac. Podwykonawcą po raz kolejny zostały WZM S.A. Udział zakładów w tym przedsięwzięciu był znacząco większy niż w 2011 r., ponieważ prace tym razem zrealizowano w hali poznańskich zakładów. Dzięki reorganizacji procesu prowadzenia obsług udało się znacznie poprawić efektywność prac, szczególnie jeśli trzeba było wykonać niestandardowe czynności. A tych zawsze w takim przypadku jest niemało…
Przeprowadzenie poszerzonych obsług na poziomie F6 wymaga faktycznego demontażu czołgu na zasadnicze zespoły: zdjęcia wieży, wyjęcia power-packa, zdjęcia wszystkich pokryw umożliwiających dostęp do agregatów etc. Cykl prac w przypadku pojedynczego czołgu to około dwa miesiące, pod warunkiem oczywiście, że nie występują w jego przypadku żadne poważniejsze uszkodzenia, wymagające np. zamówienia niestandardowych dla tego poziomu obsługi części lub zespołów.
Ostatecznie w 2013 i 2014 roku prace zrealizowano przy 35 czołgach. Ich zakres okazał się znacząco większy od zakładanego. Nakład pracy określony
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosił ok. 33 000 h, z czego tylko część przypadająca na zakłady z Poznania to ponad 16 000 h!

 

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc