Zaloguj

Budżet MON 2017

samolot F-16 Jastrząb

W ramach środków budżetu MON na 2017 r. kontynuowany będzie program zakupu pocisków manewrujących JASSM i modyfikacji samolotów F-16C/D Jastrząb.

Podobnie jak w przypadku innych resortów, tak i dla Ministerstwa Obrony Narodowej najważniejszym czynnikiem dotyczącym jego funkcjonowania w danym roku jest budżet. Od niego zależą teoretyczny stan liczebny wojska i pracowników cywilnych, wielkość inwestycji budowlanych i remontowych, zakupy nowego uzbrojenia i wyposażenia, środków materiałowych do bieżącej eksploatacji, remontów już eksploatowanego sprzętu oraz intensywność szkolenia wojsk. Zatem budżet decyduje o wszystkim. Najpierw powstaje jego plan, później jest uchwalany przez parlament w ramach ustawy budżetowej, następnie Minister ON wydaje swoją decyzję budżetową. Jest ona w ciągu roku wielokrotnie zmieniana, natomiast praktyczne wykorzystanie budżetu, po zakończeniu danego roku, jest ocenianie przez Najwyższą Izbę Kontroli w corocznym sprawozdaniu.

Budżet Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) jest wypadkową możliwości finansowych państwa i głównych celów działalności tego resortu na dany rok. Cele te określa się na podstawie aktualnych dokumentów. W przypadku 2017 r. są to:
❚ Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022;
❚ Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP (SZ RP) oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2017–2026;
❚ Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji SZ RP na lata 2013–2018;
❚ Program rozwoju SZ RP w latach 2013–2022;
❚ Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP w latach 2017–2026.
Podstawowe cele na 2017 r. to: zwiększenie potencjału obronnego, podwyższenie stopnia nowoczesności sprzętu wojskowego oraz dostosowanie zasobów i modernizacja infrastruktury zgodnie z potrzebami SZ RP, z uwzględnieniem procesu przyjmowania na naszym terytorium Sojuszniczych Sił Wzmocnienia NATO. Ma to być systematycznie osiągane poprzez m.in.: utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP do przeciwstawienia się zagrożeniom militarnym (w tym hybrydowym) oraz do odstraszania potencjalnego przeciwnika, realizację zadań sojuszniczych (rozwój Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, przyjęcie na terytorium RP pododdziałów z wybranych państw w ramach batalionowej grupy bojowej, rotacyjną obecność pododdziałów SZ RP w państwach bałtyckich) oraz zintensyfikowanie współpracy sojuszniczej w zakresie przygotowania i prowadzenia wspólnych ćwiczeń w układzie wielonarodowym oraz koalicyjnym. Niezbędna będzie dalsza rozbudowa infrastruktury wojskowej gotowej do przyjęcia Sojuszniczych Sił Wzmocnienia NATO. Ponadto mają być podjęte następujące działania: wzmocnienie potencjału jednostek dyslokowanych na wschodzie kraju, formowane Wojska Obrony Terytorialnej (sześć brygad), zwiększenie stanu osobowego żołnierzy (o 3500), kontynuowane prace przy rozwinięciu i funkcjonowaniu systemu obrony przeciwlotniczej oraz przeciwrakietowej, a przede wszystkim modernizacja techniczna SZ RP. Innymi, ciągle aktualnymi, celami MON są m.in.: wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej, rozwój bezpieczeństwa cybernetycznego, obrona cyberprzestrzeni i kryptologia oraz utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorstwa.
Przegląd budżetu 2017 r. warto rozpocząć od stanów osobowych SZ RP, które w ostatnich latach stopniowo zwiększają swoją liczebność. Należy przy tym rozróżnić liczebność etatową (czyli ilu żołnierzy powinno służyć, aby ukompletować wszystkie jednostki i instytucje w 100% etatów czasu pokoju) oraz budżetowe limity stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy (czyli na ilu żołnierzy średnio w roku budżet przewidział środki finansowe na wynagrodzenia i pozostałe koszty służby wojskowej). Zawsze liczebność etatowa jest większa od limitów budżetowych, ponieważ nigdy jednostkom wojskowym, nawet teoretycznie, nie przydziela się środków na 100% ukompletowania. Stany faktyczne, czyli ewidencyjne, są w zasadzie zawsze jeszcze niższe od etatowych i od limitów budżetowych. Wynika to z bieżącej rotacji kadr, czyli zwolnień i powołań nowych żołnierzy. Na 2017 r. zaplanowano liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej na poziomie 5000 żołnierzy. Prawdziwa liczba będzie oczywiście znana dopiero po zakończeniu tego roku. W budżecie zaplanowano liczbę 5000 żołnierzy, aby zapewnić środki finansowe na odprawy i inne koszty związane z zakończeniem służby wojskowej.
Zgodnie z decyzją Ministra ON Szef Sztabu Generalnego WP ma przedstawić mu do akceptacji projekt podziału dodatkowych 3500 stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych. Równocześnie ma wskazać jednostki wojskowe, których zwiększenie stanów będzie dotyczyć. Oczywiście, ma w tym uwzględnić nowo powstające Wojska Obrony Terytorialnej (WOT). Środki finansowe na 3500 dodatkowych żołnierzy zawodowych wynikają z „Planu wzmocnienia bezpieczeństwa państwa”. W poprzednim budżecie na 2016 r. zagwarantowano środki na 101 500 żołnierzy zawodowych, a w jeszcze wcześniejszym, na 2015 r., na 100 000 żołnierzy.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc