Nowy samo­lot szkolny dla USAF

Nowy samolot szkolny dla USAF

Nowy samo­lot szkolny dla USAF

W przy­szłym roku w decy­du­jącą fazę wej­dzie pro­gram zakupu nowych samo­lo­tów szkol­nych dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych nazwany T‑X.

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF) pla­nują zakup około 350 odrzu­to­wych, dwu­miej­sco­wych samo­lo­tów szkol­nych, które mają zastą­pić flotę pię­ciu­set uży­wa­nych obec­nie samo­lo­tów Northrop T‑38A/T‑38C/AT-38C Talon. Koszt pro­gramu T‑X jest prze­wi­dy­wany na około 11 miliar­dów USD. Przyszła plat­forma szkolna ma słu­żyć do zaawan­so­wa­nego i kom­plek­so­wego szko­le­nia pilo­tów wszyst­kich rodza­jów samo­lo­tów z napę­dem odrzu­to­wym użyt­ko­wa­nych przez USAF, w tym myśliw­ców pią­tej gene­ra­cji.
Siły Powietrzne przy­mie­rzały się do roz­po­czę­cia pro­gramu T‑X od ponad dekady. Już w 2003 r. dowódz­two szko­le­nia sił powietrz­nych – AETC (Air Education and Training Command) – opra­co­wało wstępną spe­cy­fi­ka­cję dla nowego samo­lotu. Spodziewano się wów­czas, że wej­dzie on do służby około 2020 r. W 2013 r. Siły Powietrzne prze­wi­dy­wały roz­strzy­gnię­cie prze­targu w 2016 r. z osią­gnię­ciem wstęp­nej goto­wo­ści ope­ra­cyj­nej samo­lotu (IOC) w 2020 r. Jednakże kur­czący się budżet USAF oraz potrzeba finan­so­wa­nia dużych, a co za tym idzie bar­dziej prio­ry­te­to­wych pro­gra­mów takich jak F‑35 Lightning II, K‑46A Pegasus czy B‑21 Raider spra­wiły, że ter­min osią­gnię­cia IOC dla T‑X prze­su­nięto na 2023 r. lub 2024. W roku 2014 wszel­kie dzia­ła­nia doty­czące pro­gramu T‑X zostały zamro­żone. Ostatecznie, 20 marca 2015 r., Siły Powietrzne ogło­siły wstępne wyma­ga­nia dla samo­lotu T‑X. Oficjalna prośba o oferty RFP (Request for Proposals) ma zostać ogło­szona na początku 2017 r. Wybór zwy­cięzcy jest prze­wi­dy­wany na jesień 2017 r. Osiągnięcie wstęp­nej goto­wo­ści ope­ra­cyj­nej przez T‑X ma nastą­pić w roku budże­to­wym 2024, nato­miast nowe samo­loty USAF ma ode­brać w latach 2022 – 2034.

Nieadekwatne T‑38

Northrop T‑38 został obla­tany w 1959 r., a dwa lata póź­niej roz­po­czął wcho­dzić do służby w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Ogółem, w latach 1961 – 1972, Northrop wypro­du­ko­wał 1146 egzem­pla­rzy tego bar­dzo uda­nego samo­lotu. Większość T‑38 służy do pro­wa­dze­nia szko­le­nia dla pilo­tów samo­lo­tów odrzu­to­wych – SUPT (Specialized Undergraduate Pilot Training). Kursy na T‑38 prze­cho­dzą przy­szli piloci bom­bow­ców stra­te­gicz­nych, samo­lo­tów trans­por­to­wych, samo­lo­tów tan­ko­wa­nia powietrz­nego oraz tak­tycz­nych samo­lo­tów bojo­wych. Na T‑38 latają rów­nież przy­szli piloci samo­lo­tów myśliw­skich w ramach spe­cja­li­stycz­nego szko­le­nia nazy­wa­nego wstę­pem do pilo­tażu myśliw­ców – IFF (Introduction to Fighter Fundamentals).
Pod koniec lat 90. XX wieku roz­po­czął się trzy­eta­powy pro­gram „Pacer Classic”, w ramach któ­rego zmo­der­ni­zo­wano T‑38A/B oraz AT-38A/B do stan­dardu „C”. Samoloty te otrzy­mały cyfrową awio­nikę (glass cock­pit) oraz wzmoc­niony struk­tu­ral­nie pła­to­wiec. T‑38C roz­po­częły wcho­dzić do służby w 2001 r. Obecnie Siły Powietrzne posia­dają: 54 T‑38A, 6 AT-38C oraz 446 T‑38C. Starsze T‑38A wyko­rzy­sty­wane są jako tzw. samo­loty pod­trzy­my­wa­nia nawy­ków w dywi­zjo­nie bom­bow­ców stra­te­gicz­nych B‑2A, dywi­zjo­nie samo­lo­tów zwia­dow­czych U‑2S oraz dywi­zjo­nach myśliw­ców F‑22A Raptor. W tych ostat­nich peł­nią rów­nież rolę „agre­so­rów”. Z kolei na AT-38C pro­wa­dzone są spe­cja­li­styczne szko­le­nia z uży­ciem uzbro­je­nia pokła­do­wego.

  • Paweł Henski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE