Nowa gene­ra­cja okrę­tów US Navy

USS America (LHA-6) – prototyp nowego typu śmigłowcowców desantowych US Navy – jest pozbawiony kadłubowego doku na środki amfibijne. LHA-8 będzie stanowić rozwinięcie jego konstrukcji, ale przewidziano na nim miejsce na dok.

USS America (LHA‑6) – pro­to­typ nowego typu śmi­głow­cow­ców desan­to­wych US Navy – jest pozba­wiony kadłu­bo­wego doku na środki amfi­bijne. LHA‑8 będzie sta­no­wić roz­wi­nię­cie jego kon­struk­cji, ale prze­wi­dziano na nim miej­sce na dok.

30 czerwca br. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych roz­strzy­gnął trzy postę­po­wa­nia prze­tar­gowe, doty­czące zapro­jek­to­wa­nia i budowy nowej gene­ra­cji okrę­tów prze­zna­czo­nych dla US Navy. W rywa­li­za­cji wzięły udział dwa pod­mioty spe­cja­li­zu­jące się w budo­wie okrę­tów tych wła­śnie klas. Dzięki temu w ciągu naj­bliż­szych lat ame­ry­kań­ską flotę zasilą nowe desan­towce i zbior­ni­kowce.

10 lipca 2015 r. Departament Obrony ogło­sił ogra­ni­czone postę­po­wa­nie prze­tar­gowe doty­czące wyboru wyko­naw­ców, któ­rzy zbu­dują trzeci śmi­głow­co­wiec desan­towy typu America, a także sześć zbior­ni­kow­ców nowej gene­ra­cji T‑AO(X), które zastą­pią jed­nostki typu Henry J. Kaiser. Do rywa­li­za­cji sta­nęły stocz­nie: National Steel and Shipbuilding Company (NASSCO) z San Diego, nale­żąca do kon­cernu General Dynamics, i Huntington Ingalls Industries z Pascagouli. Dodatkowym „bonu­sem” dla tań­szego ofe­renta miał być kon­trakt na prace pro­jek­towe w pro­gra­mie LX®, czyli trans­por­tow­ców desan­to­wych, które w kolej­nym dzie­się­cio­le­ciu zastą­pią w linii jed­nostki typów Whidbey Island i Harpers Ferry. Według aktu­al­nych pla­nów, Departament Obrony zamówi 11 okrę­tów tego typu, a walka o kon­trakty na ich budowę jesz­cze jest nie­za­koń­czona. Obecnie można o nich powie­dzieć tylko tyle, że – na mocy decy­zji ze stycz­nia 2015 r. – będą bazo­wać kon­struk­cyj­nie na typie San Antonio, któ­rego budowa dobiega końca.
Rywalizacja w powyż­szych pro­gra­mach zakoń­czyła się raczej prze­wi­dy­wal­nie – General Dynamics NASSCO zdo­była zle­ce­nie na pro­jek­to­wa­nie i budowę pierw­szych sze­ściu zbior­ni­kow­ców, któ­rych pro­to­typ otrzyma nazwę John Lewis, a kolejne: Harvey Milk, Earl Warren, Robert F. Kennedy, Lucy Stone i Sojourner Truth. Trudno nazwać to zasko­cze­niem, zwa­żyw­szy na fakt, że kali­for­nij­ska stocz­nia od dawna spe­cja­li­zuje się w pro­jek­to­wa­niu i budo­wie pomoc­ni­czych jed­no­stek eks­plo­ato­wa­nych przez Military Sealift Command. W ostat­nich latach jej prace sku­piały się na serii zaopa­trze­niow­ców do trans­portu ładun­ków suchych typu Lewis & Clark, a obec­nie pły­wa­ją­cych plat­form prze­ła­dun­ko­wych typu Montford Point (w budo­wie znaj­duje się czwarta jed­nostka, roz­po­częto też prace przy sek­cjach dla pią­tej). Rywalizujący Huntington Ingalls Industries, pomimo zło­że­nia gor­szej oferty na tan­kowce, będzie budo­wał trzeci desan­to­wiec typu America, który kryje się obec­nie pod ozna­cze­niem LHA‑8. Także w tym przy­padku mowa o wyko­nawcy mają­cym bogate doświad­cze­nie, gdyż to wła­śnie stocz­nia w Pascagouli zbu­do­wała w minio­nych latach wszyst­kie śmi­głow­cowce desan­towe typów Tarawa (5) i Wasp (8), a obec­nie wyko­nuje pro­gram dostawy jed­no­stek typu America (pierw­sza w służ­bie, druga w budo­wie). Pewnym zasko­cze­niem jest nato­miast przy­zna­nie kon­traktu na prace pro­jek­towe przy LX® stoczni General Dynamics NASSCO, która zaofe­ro­wała niż­szą cenę za swoje usługi. Ogółem suma­ryczny koszt powyż­szych zle­ceń opiewa na kwotę 6,3 mld USD.
Zbiornikowce typu John Lewis mają zastę­po­wać jed­nostki typu Henry J. Kaiser, które budo­wano w latach 1984 – 1996 w trzech stocz­niach: Avondale Shipyard w Nowym Orleanie, Pennsyl-
vania Shipbuilding Company w Filadelfii i Tampa Shipyards Inc. w Tampie. Ogółem zamó­wiono ich 18, jed­nak dwie nie zostały nigdy ukoń­czone i po wodo­wa­niu (w 1988 i 1989 r.) tra­fiły do rezerwy na kotwi­co­wi­sko na rzece James w sta­nie Wirginia. W momen­cie prze­rwa­nia prac, sto­pień ich zaawan­so­wa­nia wyno­sił 84 i 95,3%.
  • Łukasz Pacholski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE