LUZES V/D seria V. Nowy sprzęt w 33.Bazie Lotnictwa Transportowego

Lotniskowe urzadzenie zasilania elektroenergetycznego LUZES V/D seria V jest przeznaczone do zasilania systemow pokladowych statkow powietrznych, uruchamiania silnikow i sprawdzania stanu technicznego wyposazenia pokladowego.

Lotniskowe urza­dze­nie zasi­la­nia elek­tro­ener­ge­tycz­nego LUZES V/D seria V jest prze­zna­czone do zasi­la­nia sys­te­mow pokla­do­wych stat­kow powietrz­nych, uru­cha­mia­nia
sil­ni­kow i spraw­dza­nia stanu tech­nicz­nego wypo­sa­ze­nia pokla­do­wego.

24 maja w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu odbyło się uro­czy­ste prze­ka­za­nie pierw­szego egzem­pla­rza nowego sprzętu naziem­nej obsługi stat­ków powietrz­nych typu LUZES V/D seria V na pod­wo­ziu samo­chodu cię­ża­ro­wego Jelcz 442.32. W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czyli: dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego, zastępca dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego, szef Szefostwa Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Główny Inżynier Wojsk Lotniczych, pre­zes Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A., przed­sta­wi­ciele Jelcz Sp. z o.o. oraz zapro­szeni goście.

W wyniku koope­ra­cji dwóch udzia­łow­ców Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. naro­dziła się kon­cep­cja stwo­rze­nia zaawan­so­wa­nego tech­no­lo­gicz­nie urzą­dze­nia do zasi­la­nia elek­tro­ener­ge­tycz­nego stat­ków powietrz­nych. Jelcz Sp. z o.o. udo­stęp­niła pod­wo­zie, na któ­rym Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S. A. (WCBKT S.A.) zabu­do­wało swoje urzą­dze­nie LUZES V/D seria V.
Lotniskowe urzą­dze­nie zasi­la­nia elek­tro­ener­ge­tycz­nego LUZES V/D seria V jest prze­zna­czone do zasi­la­nia sys­te­mów pokła­do­wych stat­ków powietrz­nych, uru­cha­mia­nia sil­ni­ków i spraw­dza­nia stanu tech­nicz­nego wypo­sa­że­nia pokła­do­wego. LUZES V/D seria V jest urzą­dze­niem mobil­nym, zasi­la­nym sil­ni­kiem wyso­ko­pręż­nym. Urządzenie jest zamon­to­wane na stan­dar­do­wej 15-sto­po­wej ramie kon­te­nera, co umoż­li­wia jego zain­sta­lo­wa­nie na dowol­nym samo­cho­dzie cię­ża­ro­wym. LUZES V/D seria V może zasi­lać dwa statki powietrzne jed­no­cze­śnie. Funkcję pul­pitu ope­ra­tora speł­nia bez­prze­wo­dowy tablet. Urządzenie posiada wbu­do­wany sys­tem zdal­nej dia­gno­styki, podob­nie jak wszyst­kie naj­now­sze urzą­dze­nia typu LUZES. Dodatkowo na życze­nie użyt­kow­nika, są one wypo­sa­żone w gniazda 230 V do pod­łą­cze­nia urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych w warun­kach polo­wych.
Wybrany jako nośnik Jelcz 442.32 jest samo­cho­dem cię­ża­ro­wym śred­niej ładow­no­ści o wyso­kiej mobil­no­ści. Zbudowanym w ukła­dzie dwu­osio­wym 4×4, zapro­jek­to­wa­nym przez Jelcz Sp. z o.o. z prze­zna­cze­niem dla Sił Zbrojnych RP. 29 listo­pada 2013 r. Inspektorat Uzbrojenia MON pod­pi­sał umowę na dostar­cze­nie dla pol­skiej armii 910 samo­cho­dów cię­ża­ro­wych Jelcz 442.32 w wer­sji skrzy­nio­wej i do mon­tażu wypo­sa­że­nia spe­cja­li­stycz­nego. Program zamó­wie­nia nowych cię­ża­ró­wek dla woj­ska został wpi­sany w „Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP do 2022 r.” Produkcję seryjną i dostawy samo­chodu cię­ża­ro­wego Jelcz 442.32 roz­po­częto w dru­giej poło­wie 2014 r. i mają się one zakoń­czyć w roku bie­żą­cym.
Nie bez powodu w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych zapa­dła decy­zja o skie­ro­wa­niu pierw­szego egzem­pla­rza naj­now­szej pol­skiej myśli tech­no­lo­gicz­nej do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, jest tu bowiem obsłu­gi­wa­nych naj­wię­cej typów stat­ków powietrz­nych: samo­loty C-130E Hercules i M28B/PT oraz śmi­głowce Mi-17 i W-3 Sokół (urzą­dze­nie LUZES V/D seria V umoż­li­wia wyko­na­nie obsług i uru­cho­mień wszyst­kich typów stat­ków powietrz­nych eks­plo­ato­wa­nych przez Siły Zbrojne RP oraz armie innych państw). Ponadto wszech­stronne pod­wo­zie samo­chodu cię­ża­ro­wego Jelcz 442.32 daje moż­li­wość poko­na­nia nie­malże każ­dego terenu w celu dotar­cia do przy­god­nych miejsc z któ­rych pro­wa­dzą dzia­ła­nia śmi­głowce, co jest szcze­gól­nie ważne w zabez­pie­cze­niu szko­le­nia 7. Eskadry Działań Specjalnych.
Kiedy do Sił Zbrojnych RP tra­fią kolejne lot­ni­skowe urzą­dze­nia zasi­la­nia elek­tro­ener­ge­tycz­nego LUZES V/D seria V? Być może jesz­cze w tym roku, dobie­gają bowiem końca nego­cja­cje w spra­wie dostawy kolej­nych ośmiu sztuk. Posłużą one do zaini­cjo­wa­nia pro­cesu wyco­fa­nia z eks­plo­ata­cji w pol­skiej armii praw­dzi­wych zabyt­ków tech­niki, czyli liczą­cych cza­sami ponad pół wieku lot­ni­sko­wych agre­ga­tów roz­ru­cho­wych APA-4G i APA-5D, zabu­do­wa­nych na samo­cho­dach cię­ża­ro­wych Ural 375.
Ponadto w ofer­cie dla woj­ska WCBKT S.A. posiada lot­ni­skowe urzą­dze­nie zasi­la­nia elek­tro­ener­ge­tycz­nego LUZES V/N seria III, lot­ni­skowe urzą­dze­nie zasi­la­nia elek­tro­ener­ge­tycz­nego LUZES II/M seria V oraz lot­ni­skowy zasi­lacz elek­tro­ener­ge­tyczny LZE-6/M seria III. LUZES V/N seria III jest prze­zna­czony do zasi­la­nia sys­te­mów pokła­do­wych stat­ków powietrz­nych, uru­cha­mia­nia sil­ni­ków i spraw­dza­nia stanu tech­nicz­nego wypo­sa­że­nia pokła­do­wego. Źródłem mocy jest wie­lo­pa­li­wowy sil­nik wyso­ko­prężny. Urządzenie umoż­li­wia zaopa­try­wa­nie w ener­gię elek­tryczną dwóch stat­ków powietrz­nych jed­no­cze­śnie. Jest ono zain­sta­lo­wane na niskim, przy­sto­so­wa­nym do holo­wa­nia pod­wo­ziu oraz może być prze­wo­żone trans­por­tem lot­ni­czym (samo­lot typu C-295M lub jego odpo­wied­niki).
Urządzenie LUZES II/M seria V jest prze­zna­czone do zasi­la­nia sys­te­mów pokła­do­wych stat­ków powietrz­nych ener­gią elek­tryczną a.c. oraz d.c. pod­czas roz­ru­chu sil­ni­ków i w trak­cie spraw­dza­nia stanu tech­nicz­nego wypo­sa­że­nia pokła­do­wego w wyzna­czo­nym miej­scu lot­ni­ska lub lądo­wi­ska. LUZES II/M seria V jest urzą­dze­niem sta­cjo­nar­nym zasi­la­nym elek­trycz­nie z sieci prze­my­sło­wej. Urządzenie składa się z dwóch kon­te­ne­rów. Może zasi­lać ener­gią elek­tryczną dwa statki powietrzne jed­no­cze­śnie. Z kolei urzą­dze­nie LZE-6/M seria III jest prze­zna­czone do zasi­la­nia sys­te­mów pokła­do­wych stat­ków powietrz­nych ener­gią elek­tryczną d.c. pod­czas roz­ru­chu sil­ni­ków oraz w trak­cie spraw­dza­nia stanu tech­nicz­nego wypo­sa­że­nia pokła­do­wego. Urządzenie zasi­lane elek­trycz­nie, jest prze­zna­czone do pracy w han­ga­rze i na pły­cie lot­ni­ska.
Ponadto 27 marca bie­żą­cego roku roz­po­częto prze­ka­zy­wa­nie Siłom Zbrojnym RP zmo­dy­fi­ko­wa­nego lot­ni­czego urzą­dze­nia zasi­la­nia elek­tro­ener­ge­tycz­nego LUZES V/D seria IV, pro­duk­cji Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. Jest to pierw­sze z 16 urzą­dzeń LUZES V/D seria IV zamon­to­wa­nych na pod­wo­ziu samo­chodu cię­ża­ro­wego Star 266M2, które zostały zamó­wione przez pol­ską armię. Star 266M2, to seryjna wer­sja zmo­der­ni­zo­wa­nego tere­no­wego samo­chodu cię­ża­ro­wego Star 266 prze­pro­wa­dzana przez Autobox w Starachowicach na zle­ce­nie Sił Zbrojnych RP. Modernizacja obej­muje remont kapi­talny wszyst­kich ukła­dów pod­wo­zia: ramy, mostów napę­do­wych i skrzyni roz­dziel­czej oraz mon­taż nowego sil­nika, skrzyni bie­gów i prze­bu­do­wa­nej kabiny kie­rowcy.
  • Jerzy Gruszczyński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE