BOV 8×8 Vydra reko­men­do­wany do zakupu

Prototyp BOV 8×8 podczas pokazu dynamicznego na wystawie IDEB-2018, ktora odbyla sie w Bratyslawie w kwietniu br.

Prototyp BOV 8×8 pod­czas pokazu dyna­micz­nego na wysta­wie IDEB-2018, ktora odbyla sie w Bratyslawie w kwiet­niu br.

19 paź­dzier­nika w Bratysławie zor­ga­ni­zo­wana została kon­fe­ren­cja pra­sowa, pod­czas któ­rej przed­sta­wi­ciele sło­wac­kiego resortu obrony zapre­zen­to­wali aktu­alny stan reali­za­cji pro­gramu koło­wego
wozu bojo­wego 8×8.

Na kon­fe­ren­cji repre­zen­tanci Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej: mini­ster obrony Peter Gajdoš, dyrek­tor gene­ralny w MO RS Ján Hoľko, mene­dżer pro­jektu BOV 8×8 ppłk Peter Kliment i rzecz­niczka pra­sowa MO RS Danka Capáková, po raz pierw­szy ujaw­nili opi­nii publicz­nej nazwę pojazdu okre­śla­nego dotąd jako BOV 8×8 – Vydra. Minister Gajdoš poin­for­mo­wał o pomyśl­nym zakoń­cze­niu fazy roz­woju nowego wozu bojo­wego, który powstał w wyniku fiń­sko-sło­wac­kiej współ­pracy. W jej ramach pro­to­typ odbył wie­lo­eta­powe bada­nia: tech­niczne (zakła­dowe), kon­tro­lne, woj­skowe, wresz­cie dodat­kowe bada­nia kon­tro­lne i ponowne bada­nia woj­skowe, mające na celu spraw­dze­nie speł­nie­nia wyma­gań tech­nicz­nych i wpro­wa­dze­nia uwag sfor­mu­ło­wa­nych po wcze­śniej­szych eta­pach prób.
Poinformowano rów­nież, że MO RS w 43. tygo­dniu roku prze­ka­zało Radzie Ministrów RS raport doty­czący pro­gramu BOV 8×8 i reko­men­da­cji jego zakupu w try­bie skró­co­nych kon­sul­ta­cji mię­dzy­re­sor­to­wych. Według mini­stra Gajdoša pro­jekt BOV 8×8 Vydra będzie także wspar­ciem dla sło­wac­kiego prze­my­słu obron­nego, co z punktu widze­nia resortu obrony jest dobrą reko­men­da­cją. Seryjne pojazdy mają być pro­du­ko­wane na Słowacji, z dużym udzia­łem ele­men­tów i zespo­łów wypro­du­ko­wa­nych lokal­nie, a także znacz­nym wkła­dem pracy sło­wac­kiego prze­my­słu obron­nego. W pro­duk­cji pojaz­dów ma uczest­ni­czyć 16 firm i pod­mio­tów ze Słowacji oraz jedno przed­się­bior­stwo z Czech. Na obec­nym eta­pie liczby te nie są wią­żące, cho­dzi bar­dziej o przy­kła­dowe moż­li­wo­ści. Według dyrek­tora Jána Hoľko wybór kon­kret­nych pod­mio­tów do udziału w koope­ra­cyj­nym sys­te­mie pro­duk­cji pojazdu zosta­nie doko­nany zgod­nie z regu­la­cjami praw­nymi w zakre­sie prawa zamó­wień publicz­nych. Cena za seryjny egzem­plarz Vydry ze wszyst­kimi ele­men­tami wypo­sa­że­nia ma nie prze­kro­czyć 3,33 mln EUR netto (3,996 mln EUR brutto). Do 2024 r. MO RS pla­nuje zamó­wić do 81 BOV 8×8, łączny koszt zakupu któ­rych nie powi­nien prze­kro­czyć 417 mln EUR brutto (spo­ty­kana jest też dokład­niej­sza war­tość – 416,8 mln EUR). Suma ta obej­muje nie tylko zakup samych pojaz­dów za 323 970 000 EUR (269 975 000 EUR netto), ale także wspar­cie logi­styczne (17 mln), zakup nie­zbęd­nej amu­ni­cji (65 mln), adap­ta­cję ist­nie­ją­cej infra­struk­tury (5 mln) i odku­pie­nie wozu pro­to­ty­po­wego (5,8 mln). Spośród 81 pojaz­dów, 60 ma zostać dostar­czo­nych w wer­sji bojo­wej, dzie­więć w wer­sji dowo­dze­nia i 12 w odmia­nie medycz­nej.
Realizacja pro­jektu daje nadzieję na dal­sze korzy­ści dla sło­wac­kiej gospo­darki – od utrzy­ma­nia klu­czo­wych kom­pe­ten­cji prze­my­słu obron­nego, przez utwo­rze­nie nowych miejsc pracy, po zasi­le­nie budżetu podat­kami, dywi­den­dami i kwo­tami na ubez­pie­cze­nia socjalne. Według dyrek­tora Hoľko pro­duk­cja pojaz­dów BOV 8×8 Vydra na Słowacji spo­wo­duje, że do budżetu pań­stwa wpły­nie pod­czas reali­za­cji kon­traktu około 42 721 000 EUR.
W przy­padku zgody Rady Ministrów RS na zakup pojaz­dów, seryjna pro­duk­cja BOV 8×8 Vydra roz­po­czę­łaby się w 2019 r. Na przy­szły rok zapla­no­wano wypro­du­ko­wa­nie czte­rech wozów przed­se­ryj­nych i dzie­wię­ciu wstęp­nej fazy pro­duk­cji. Pierwsze wozy tra­fić mają do 21. i 22. bata­lionu zme­cha­ni­zo­wa­nego Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RS, w któ­rych zastą­pią gąsie­ni­cowe bojowe wozy pie­choty BVP‑1.
  • Miroslav Gyűrösi

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE