Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Kraby podpisane – rekordowy kontrakt polskiej zbrojeniówki!

14 grud­nia br. w Hucie Stalowa Wola S.A. pod­pi­sa­no poro­zu­mie­nie doty­czą­ce zaku­pu czte­rech modu­łów ognio­wy­ch “Regina”. Będzie to naj­więk­szy kon­trakt dla pol­skie­go prze­my­słu zbro­je­nio­we­go pod­pi­sa­ny od III Rzeczpospolitej. Jego lwią czę­ść będzie sta­no­wi­ło 96 155 mm arma­to­hau­bic typu “Krab”.

Przedmiotem umo­wy jest dosta­wa peł­ne­go wypo­sa­że­nia dla kolej­ny­ch czte­rech dywi­zjo­no­wy­ch modu­łów ognio­wy­ch (DMO) „Regina”, w skład któ­ry­ch wcho­dzi m.in. 96 samo­bież­ny­ch arma­to­hau­bic 155 mm na pod­wo­ziu gąsie­ni­co­wym „Krab”, ale tak­że wozy dowo­dze­nia i łączności,wozy amu­ni­cyj­ne i wspar­cia logi­stycz­ne­go. Jej war­to­ść jest sza­co­wa­na na oko­ło oko­ło 4,5 mld zł. Kontrakt ten jest roz­wi­nię­ciem reali­zo­wa­ne­go obec­nie kon­trak­tu na poje­dyn­czy moduł ognio­wy, łącz­nie więc Siły Zbrojne RP mają dys­po­no­wać 120 „Krabami”.

Dostawy pierw­sze­go dywi­zjo­nu już trwa­ją – 28 kwiet­nia prze­ka­za­no uro­czy­ście Siłom Zbrojnym RP pierw­sze dwa egzem­pla­rze arma­to­hau­bic, a 18 listo­pa­da MON potwier­dził odbiór kolej­ny­ch dzie­wię­ciu, co zbie­gło się z zakoń­cze­niem woj­sko­wy­ch badań zdaw­czo-odbior­czy­ch. Pierwszy DMO ma zostać w cało­ści ukom­ple­to­wa­ny do poło­wy roku 2017 (wśród kolej­ny­ch arma­to­hau­bic znaj­dą się tak­że te prze­ło­żo­ne na kore­ań­skie pod­wo­zia z wadli­wy­ch pod­wo­zi typu „Kalina”, któ­ry­ch osiem egzem­pla­rzy prze­ka­za­no woj­sku w listo­pa­dzie 2012 roku). Przedstawiciele Huty Stalowa Wola S.A. dekla­ru­ją, że może stać się to nawet o trzy mie­sią­ce przed zakła­da­nym ter­mi­nem. Pierwszą jed­nost­ką wypo­sa­żo­ną w peł­ni w nowe wozy będzie 11. Mazurski Pułk Artylerii. Potem przyj­dzie kolej na następ­ne jed­nost­ki, gdzie „Kraby” będą zastę­po­wać pamię­ta­ją­ce lata 70. 122 mm hau­bi­ce samo­bież­ne 2S1 Goździk.

Maciej Szopa

[cycloneslider id="krab"]

Teldat
Teldat

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc