Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Jeden chętny w programie modernizacji WZT BPz-2

18 stycznia Inspektorat Uzbrojenia poinformował, że w programie modernizacji wozów zabezpieczenia technicznego BPz-2 wniosek o udział w postępowaniu złożył tylko jeden podmiot.

Przetarg został ogłoszony 21 września, a termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 15 stycznia. Ostatecznie zgłosiło się jedno konsorcjum składające się z krajowych podmiotów – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. wraz z WZM S.A. i ZM Bumar Łabędy S.A.. W ramach powyższego postępowania Inspektorat Uzbrojenia chce zlecić modernizację ośmiu pojazdów do standardu Bergepanzer PL, które miałyby przejść prace w latach 2018-22. Dodatkowo zaplanowana jest opcja na kolejnych 20 sztuk, których modernizacja miałaby zostać zrealizowana także w powyższym oknie czasowym bądź latach późniejszych.

W ramach prac usłu­go­dawca ma prze­pro­wa­dzić moder­ni­za­cję układu napę­do­wego, urzą­dze­nia dźwigo­wego, urzą­dze­nia ewa­ku­acyj­nego, sys­temu obser­wa­cji dookól­nej, układu prze­ciw­po­ża­ro­wego, prze­ciw­wy­bu­cho­wego i kli­ma­ty­za­cji. Dodatkowo zmiany mają objąć opancerzenie.

Wojsko Polskie, w dwóch tran­szach, prze­jęło z nad­wy­żek sprzę­to­wych Bundeswehry 35 wozów Bergepanzer 2, które sta­no­wią ele­ment zabez­pie­cze­nia tech­nicz­nego dla bata­lio­nów uzbro­jo­nych w czołgi Leopard 2A4/A5. Pomysł moder­ni­za­cji tych pojaz­dów nie jest nowy, wśród ele­men­tów dysku­sji był m.in. dia­log tech­niczny reali­zo­wany przez Inspektorat Uzbrojenia na prze­ło­mie 2014 i 2015 roku.

(ŁP) Foto: Łukasz Pacholski
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “Jeden chętny w programie modernizacji WZT BPz-2”

  1. bez sensu. Niemcy proponowali nam oddanie statych BPz-2 na podwoziu leo1 a w ich zamian daliby nam BPz-3 oparte o podwozia leo2 i prawo do budowy BPz-3 przez PGZ. zamiast tego mamy stare podwozie leo1 i brak mozliwosci obslugi ciezszych wozow niz 60ton.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc