Wojskowe naczepy nisko­po­dło­gowe Grupy TII

 Kamag PTL 70-98 PB to naczepa terenowa

Dzięki zasto­so­wa­niu dodat­ko­wego wła­snego napędu, Kamag PTL 70 – 98 PB to nie­zwy­kle cie­kawa kon­cep­cja naczepy tere­no­wej, nie­po­gar­sza­ją­cej zna­cząco dziel­no­ści tere­no­wej zestawu w trak­cie poko­ny­wa­nia bez­droży.

Niemiecka grupa prze­my­słowa Transporter Industry International GmbH (TII Group) powstała w 1995 roku w wyniku prze­kształ­ceń i połą­cze­nia kilku pod­mio­tów o dość wąskim, ale powią­za­nym ze sobą cha­rak­te­rze pro­duk­cji. W efek­cie powstał euro­pej­ski lider w dzie­dzi­nie wytwa­rza­nia nie­zwy­kle spe­cja­li­stycz­nych pojaz­dów, nie­rzadko do niszo­wych zasto­so­wań.

Obecnie w skład grupy wcho­dzą nastę­pu­jące pod­mioty zależne: nie­miec­kie Scheuerle Fahrzeugfabrik GmbH i Kamag Transporttechnik GmbH&Co. KG, fran­cu­ska Nicolas Industrie S.A.S. oraz indyj­ska TRATEC TII (TIIGER)
India Private Limited. Niektóre mogące się pochwa­lić bar­dzo długą, nawet ponad 150-let­nią histo­rią. W sumie ofe­rują one sze­roką paletę wyro­bów, jakie mogą zna­leźć zasto­so­wa­nie w obsza­rach: prze­wo­zów ponad­ga­ba­ry­to­wych, trans­portu ter­mi­na­lo­wego i prze­wo­zów wewnątrz­za­kła­do­wych.
Wyrobami tymi są m.in.: naczepy i przy­czepy nisko­po­dło­gowe oraz samo­jezdne moduły trans­por­towe do prze­wo­zów ponad­ga­ba­ry­to­wych; cią­gniki ter­mi­na­lowe; spe­cja­li­styczne cięż­kie cią­gniki bala­stowe i sio­dłowo-bala­stowe, zdolne two­rzyć nawet kil­ku­set­to­nowe zestawy, wyko­rzy­sty­wane m.in. w obsłu­dze sek­tora wydo­byw­czego (kopal­nie odkryw­kowe) i prze­wo­zów ponad­ga­ba­ry­to­wych; pojazdy do obsługi lot­nisk, w tym pojazdy zała­dow­cze samo­lo­tów (tzw. air­craft cargo loader) o zdol­no­ściach zała­dun­ko­wych od 10 000 do nawet 80 000 kg; pojazdy prze­my­słowe do obsługi sek­tora hut­ni­czego – prze­wozu surówki; pojazdy do prze­wozu odpa­dów nukle­ar­nych; samo­jezdne trans­por­tery ele­men­tów rakiet oraz mobilny sprzęt do testo­wa­nia cięż­kich pojaz­dów (np. czoł­gów) w warun­kach polo­wych. W dzie­dzi­nie sprzętu do prze­wo­zów ponad­ga­ba­ry­to­wych, bar­dzo cięż­kich ładun­ków Grupa TII pozo­staje nie­kwe­stio­no­wa­nym świa­to­wym lide­rem, ponie­waż 70% wszyst­kich prze­miesz­czeń ładun­ków, o masie ponad 3000 ton i 90% prze­miesz­czeń ładun­ków o masie ponad 5000 ton, odbywa się przy pomocy jej nośni­ków.
Część z wyro­bów grupy znaj­duje także zasto­so­wa­nie w obsłu­dze prze­my­słu zbro­je­nio­wego, jak stocz­niowe moduły samo­jezdne, a także sił zbroj­nych. Tym ostat­nim, poza m.in. cią­gni­kami ter­mi­na­lo­wymi, ter­mi­na­lo­wymi trans­por­te­rami nad­wozi wymien­nych i kon­te­ne­rów oraz mobil­nymi pojaz­dami do testów innego sprzętu, w pierw­szym rzę­dzie pro­po­no­wane są nisko­po­dło­gowe spe­cja­li­zo­wane i spe­cja­li­styczne naczepy do prze­wo­zów ponad­ga­ba­ry­to­wych. Naczepy te aktu­al­nie pocho­dzą z dwóch filii TII – fran­cu­skiej Nicolas i nie­miec­kiej Kamag. Są one prze­zna­czone do prze­wozu cięż­kiego sprzętu gąsie­ni­co­wego i koło­wego, w tym czoł­gów, oraz sprzętu inży­nie­ryj­nego. Mogą zostać wyko­rzy­stane także do prze­wozu kon­te­ne­rów i innych ładun­ków, w tym o znor­ma­li­zo­wa­nych wymia­rach, jakie mogą zostać zamo­co­wane na pokła­dzie ładun­ko­wym. W zależ­no­ści od budowy i liczby osi ich dopusz­czalna ładow­ność wynosi od 25 000 do 115 000 kg.

Nicolas SR PC 50\70 Battle Tank Carrier

Już w latach 60. ubie­głego wieku fran­cu­ska, wów­czas nie­za­leżna, firma Nicolas dostar­czała swoje pro­dukty na rynek mili­tarny. Ich naj­waż­niej­szym odbiorcą były oczy­wi­ście Siły Zbrojne Republiki Francuskiej. Głównie zama­wiały one zestawy do trans­portu czoł­gów i innej cięż­kiej tech­niki. Naczepy wyko­rzy­sty­wały naj­now­sze osią­gnię­cia tech­niki i cecho­wała je bar­dzo wysoka jakość wyko­na­nia. Dowiodły one swo­jej nie­za­wod­no­ści i wszech­stron­no­ści w codzien­nej, wie­lo­let­niej eks­plo­ata­cji. Przedmiotem dostaw były spe­cja­li­styczne naczepy o ładow­no­ści nawet do 150 000 kg.

  • Jarosław Brach

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE