VIP‑y bedą latać G550

VIP-y bedą latać G550

VIP‑y bedą latać G550

21 paź­dzier­nika Ministerstwo Obrony Narodowej roz­strzy­gnęło pierw­szy z dwóch prze­tar­gów, zwią­za­nych z odbu­dową zdol­no­ści Sił Powietrznych do prze­wo­że­nia naj­waż­niej­szych osób w pań­stwie. Iście eks­pre­sowe tempo postę­po­wa­nia, mogące sta­no­wić wzór dla innych pro­gra­mów pro­wa­dzo­nych przez Inspektorat Uzbrojenia, zakoń­czyło się wybo­rem oferty ame­ry­kań­skiej firmy Gulfstream Aerospace Corp., która ma dostar­czyć dwa odrzu­towe samo­loty dys­po­zy­cyjne G550.

30 sierp­nia br. Inspektorat Uzbrojenia zaini­cjo­wał dwa prze­targi doty­czące zakupu samo­lo­tów do prze­wozu rzą­do­wych VIP-ów. Pierwszy miał wyło­nić dostawcę trzech maszyn kate­go­rii śred­niej – dwóch nowych i jed­nej uży­wa­nej (IU/151/IX-34/ZO/NZOOiB/DOS/Z/2016), drugi dwóch „małych”, dys­po­zy­cyj­nych (IU/149/IX-34/ZO/PN/DOS/Z/2016). Postępowania miały cha­rak­ter otwarty, a infor­ma­cje o nich zostały opu­bli­ko­wane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zainteresowane pod­mioty miały czas na zło­że­nie ofert do 14 paź­dzier­nika br. Termin dostawy usta­lono na 15 listo­pada 2017 r. w przy­padku obu maszyn „małych” i uży­wa­nej „śred­niej”, zaś w przy­padku pierw­szej maszyny „śred­niej” nowej pro­duk­cji na 15 listo­pada 2020 r., a dru­giej na 15 listo­pada 2021 r.

Samoloty „małe”

W przy­padku samo­lo­tów okre­ślo­nych jako „małe”, maszyna zgod­nie, z zapi­sa­nymi w warun­kach prze­targu wyma­ga­niami miała cha­rak­te­ry­zo­wać się: mak­sy­malną masą star­tową nie więk­szą niż 42 500 kg (zapis ten eli­mi­no­wał z rywa­li­za­cji pro­du­cen­tów samo­lo­tów klasy Airbusa A318, Embraera EMB-190 czy Antonowa An-148, mają­cych w swo­jej ofer­cie także wer­sje VIP), zasię­giem pozwa­la­ją­cym na wyko­na­nie lotu bez lądo­wa­nia na odle­głość co naj­mniej 5000 km z 14 pasa­że­rami i trzy­oso­bową załogą (2+1) bądź bez­po­średni prze­lot na tra­sie Warszawa – Nowy Jork z przy­naj­mniej ośmioma pasa­że­rami i załogą. Niezmiernie waż­nym wymo­giem zawar­tym w wyma­ga­niach była dostawa obu maszyn do połowy listo­pada przy­szłego roku. Ten zapis nie mógł budzić zdzi­wie­nia, gdyż wszystko wska­zuje, że kon­cep­cja odbu­dowy woj­sko­wego poten­cjału trans­portu VIP zakłada cał­ko­witą rezy­gna­cję z wyko­rzy­sta­nia leasin­go­wa­nych od linii EuroLOT samo­lo­tów pasa­żer­skich Embraer EMB-175, któ­rych for­malny wła­ści­ciel, po ogło­sze­niu przez prze­woź­nika upa­dło­ści w pierw­szej poło­wie 2015 r., jest dziś trudny do usta­le­nia. Przypomnijmy, że ich eks­plo­ata­cja w cha­rak­te­rze maszyn do prze­wozu VIP zakoń­czyć się ma do końca 2017 r. Z tego też względu para nowych odrzu­tow­ców dys­po­zy­cyj­nych ma sta­no­wić uzu­peł­nie­nie uży­wa­nego samo­lotu VIP kate­go­rii śred­niej i lek­kich samo­lo­tów trans­por­to­wych C‑295M z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego z Krakowa. Oferenci zostali zobo­wią­zani także do prze­szko­le­nia pilo­tów, pokła­do­wego per­so­nelu obsłu­go­wego, tech­ni­ków obsługi naziem­nej i dostar­cze­nia pakietu logi­stycz­nego oraz doku­men­ta­cji tech­nicz­nej i eks­plo­ata­cyj­nej samo­lotu.

  • Łukasz Pacholski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE