Najnowsze urzą­dze­nia opto-elek­tro­niczne Safran Vectronix

Lornetka termowizyjna JIM COMPACT to nastepczyni dobrze znanej i uzywanej takze w Wojsku Polskim wielofunkcyjnej lornetki termowizyjnej JIM LR. Zachowała wszystkie zalety poprzedniczki, oferując rozszerzona jeszcze bardziej funkcjonalnosc i eliminując zarazem jej nieliczne niedoskonalosci. W kompaktowym urzadzeniu, o masie ponizej 2 kg, udalo sie poprawic parametry dodajac kolejny kanal obserwacji, zwiekszajac zasieg dalmierza laserowego do 12 000 m i udostępniajac liczne funkcje komunikacji urzadzenia, pozwalajace na latwiejsze przesylanie informacji do systemow zewnetrznych.

Lornetka ter­mo­wi­zyjna JIM COMPACT to nastep­czyni dobrze zna­nej i uzy­wa­nej takze w Wojsku Polskim wie­lo­funk­cyj­nej lor­netki ter­mo­wi­zyj­nej JIM LR. Zachowała wszyst­kie zalety poprzed­niczki, ofe­ru­jąc roz­sze­rzona jesz­cze bar­dziej funk­cjo­nal­nosc i eli­mi­nu­jąc zara­zem jej nie­liczne nie­do­sko­na­lo­sci. W kom­pak­to­wym urza­dze­niu, o masie poni­zej 2 kg, udalo sie popra­wic para­me­try doda­jac kolejny kanal obser­wa­cji, zwiek­sza­jac zasieg dal­mie­rza lase­ro­wego do 12 000 m i udo­stęp­nia­jac liczne funk­cje komu­ni­ka­cji urza­dze­nia, pozwa­la­jace na latwiej­sze prze­sy­la­nie infor­ma­cji do sys­te­mow zewnetrz­nych.

Daje żoł­nie­rzowi zarówno więk­sze moż­li­wo­ści wykry­cia, roz­po­zna­nia, iden­ty­fi­ka­cji i okre­śle­nia poło­że­nia celu, lep­sze para­me­try obrazu, jak i oszczę­dza jego siły, dzięki zre­du­ko­wa­nej masie i wydłu­że­niu czasu pracy sprzętu. Optoelektronika naj­now­szej gene­ra­cji ma szansę zastą­pić znane, spraw­dzone i uży­wane już urzą­dze­nia, m.in. w Siłach Zbrojnych RP. Co wię­cej, może być czę­ścią sze­ro­kiego sys­temu wska­zy­wa­nia, prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji i sku­tecz­nego nisz­cze­nia celów z uży­ciem arty­le­rii, lot­nic­twa czy apa­ra­tów bez­za­ło­go­wych.

Wojska spe­cjalne, arty­le­rzy­ści i pod­od­działy roz­po­znaw­cze Wojska Polskiego od kilku lat uży­wają z powo­dze­niem takich doręcz­nych urzą­dzeń opto­elek­tro­nicz­nych firmy Safran Vectronix AG jak: wie­lo­funk­cyjne lor­netki VECTOR i wie­lo­funk­cyjne lor­netki ter­mo­wi­zyjne JIM LR. Sprzęt ten dosko­nale wypeł­nia swoje zada­nia, a dzięki sze­ro­kiemu zakre­sowi dostęp­nych akce­so­riów dodat­ko­wych moż­li­wo­ści ich tak­tycz­nego wyko­rzy­sta­nia są bar­dzo sze­ro­kie. Obecnie na rynku, co zna­la­zło swoje odzwier­cie­dle­nie także pod­czas ostat­niego salonu MSPO, poja­wiła się nowa gene­ra­cja urzą­dzeń szwaj­car­skiego pro­du­centa, któ­rej czo­ło­wymi repre­zen­tan­tami są wie­lo­funk­cyjny loka­li­za­tor celów MOSKITO TI i wie­lo­funk­cyjna lor­netka ter­mo­wi­zyjna JIM COMPACT.

JIM COMPACT

To gene­ra­cyjna następ­czyni dobrze zna­nej i uży­wa­nej także w Wojsku Polskim wie­lo­funk­cyj­nej lor­netki ter­mo­wi­zyj­nej JIM LR. Nowa JIM COMPACT zacho­wała wszyst­kie zalety swo­jej poprzed­niczki, ofe­ru­jąc roz­sze­rzoną jesz­cze bar­dziej funk­cjo­nal­ność i eli­mi­nu­jąc zara­zem jej nie­liczne nie­do­sko­na­ło­ści. W kom­pak­to­wym urzą­dze­niu (nowa JIM jest 30% mniej­sza od swo­jej poprzed­niczki) udało się popra­wić para­me­try doda­jąc jesz­cze jeden kanał obser­wa­cji, wyko­rzy­stu­jący kamerę dzienną pra­cu­jącą przy niskim pozio­mie oświe­tle­nia; zwięk­sza­jąc zasięg dal­mie­rza lase­ro­wego do 12 000 m i udo­stęp­nia­jąc liczne funk­cje komu­ni­ka­cji urzą­dze­nia, pozwa­la­jące na łatwiej­sze prze­sy­ła­nie infor­ma­cji do sys­te­mów zewnętrz­nych. A zatem otrzy­muje się znacz­nie wię­cej niż dotych­czas w mniej­szej obu­do­wie i przy, co naj­bar­dziej zaska­ku­jące, zna­cząco mniej­szej masie. JIM COMPACT, ważąc poni­żej 2 kg, zna­cząco ogra­ni­cza jeden z naj­waż­niej­szych pro­ble­mów żoł­nie­rza na współ­cze­snym polu walki, tj. rosną­cej masy prze­no­szo­nego sprzętu i amu­ni­cji. Było to moż­liwe dzięki zasto­so­wa­niu nowo­cze­snych, lek­kich acz­kol­wiek nie­zwy­kle wytrzy­ma­łych mate­ria­łów i nowego typu bate­rii, która pomimo mniej­szej masy i roz­mia­rów gwa­ran­tuje tak samo długi czas pracy urzą­dze­nia. Oznacza to, że żoł­nierz ma moż­li­wość bar­dziej ela­stycz­nego i efek­tyw­nego wyko­rzy­sta­nia sprzętu do wyko­na­nia powie­rzo­nych zadań.
Lornetka JIM COMPACT pozwala na roz­po­zna­nie obiektu nie­za­leż­nie od warun­ków atmos­fe­rycz­nych, oświe­tle­nia czy tem­pe­ra­tury oto­cze­nia, wyko­rzy­stu­jąc do tego celu trzy kanały obser­wa­cji.
Podstawowym jest kanał ter­mo­wi­zyjny śred­niego pasma (prze­twor­nik chło­dzony) z wyświe­tla­czem o wyż­szej niż w poprzed­niej gene­ra­cji roz­dziel­czo­ści – 800×600 pik­seli, co pozwala widzieć obraz ostrzej i wyraź­niej. Dostępna jest także funk­cja BLADE – nikomu nie uda się „scho­wać” w cie­ple. Znana już z JIM LR, pozwala na inte­li­gentne zarzą­dza­nie obra­zem ter­mo­wi­zji. Wyobraźmy sobie sytu­ację, w któ­rej obser­wo­wana w kanale ter­mo­wi­zyj­nym postać znaj­dzie się w pobliżu innego, znacz­nie sil­niej­szego, źró­dła cie­pła np. czołgu z pra­cu­ją­cym sil­ni­kiem czy śmi­głowca. To moc­niej­sze „przy­krywa” cieplny obraz czło­wieka, czy­niąc go nie­wi­dzial­nym dla obser­wa­tora uży­wa­ją­cego stan­dar­do­wego urzą­dze­nia ter­mo­wi­zyj­nego. Włączenie funk­cji BLADE powo­duje auto­ma­tyczną cyfrową obróbkę obrazu ter­mo­wi­zyj­nego, eli­mi­nu­jącą tę nie­do­god­ność. Cieplny obraz czło­wieka zosta­nie oddzie­lony od obrazu śmi­głowca czy czołgu, czy­niąc oba obiekty łatwymi do roz­po­zna­nia, śle­dze­nia, iden­ty­fi­ka­cji i namie­rze­nia.
Drugi to barwny kanał dzienny – jak w zwy­kłej lor­netce bez dodat­ko­wego wzmoc­nie­nia. Jako trzeci do wyboru jest kanał dzienny niskiego poziomu oświe­tle­nia, który wzmac­nia cyfrowo oglą­dany obraz, zapew­nia­jąc spek­trum widze­nia bli­skie pod­czer­wieni.
Zachowano oczy­wi­ście dotych­cza­sową, znaną z JIM LR, funk­cję fuzji obrazu, dzięki któ­rej uzy­skuje się nało­że­nie obrazu kanału dzien­nego i ter­mo­wi­zyj­nego. Inną przy­datną funk­cją jest kolo­ro­wa­nie obiektu. Ciepło wydzie­lane np. przez postać ludzką ozna­czone jest czer­wo­nym kolo­rem pod­czas obser­wa­cji za pomocą kanału dzien­nego, co pozwala na znacz­nie szyb­sze roz­po­zna­nie tego typu celu w dzien­nych warun­kach. To nie­zwy­kle pomocna funk­cja, jeśli ma się do czy­nie­nia z żoł­nie­rzem zama­sko­wa­nym, np. snaj­pe­rem, któ­rego trudno byłoby dostrzec uży­wa­jąc w zwy­kłych warun­kach jedy­nie lor­netki. Czerwone pole gene­ro­wane na pod­sta­wie wydzie­la­nego cie­pła pozwala na natych­mia­stowe dostrze­że­nie czło­wieka. Fuzja eli­mi­nuje jesz­cze jeden pro­blem wystę­pu­jący pod­czas korzy­sta­nia wyłącz­nie z ter­mo­wi­zji. Podczas uży­wa­nia stan­dar­do­wej ter­mo­wi­zji szkło, np. szyba, sta­nowi barierę, nato­miast fuzja umoż­li­wia nawet w takich warun­kach wykry­cie wydzie­la­ją­cego cie­pło celu.
Kanały można także dowol­nie kom­bi­no­wać ze sobą, uży­wa­jąc funk­cji Picture in Picture. Obserwator, aby uła­twić sobie pracę, może jed­no­cze­śnie obser­wo­wać obraz w dwóch kana­łach, np. w dzien­nym i ter­mo­wi­zyj­nym. Wyświetlacz poka­zuje mu je zesta­wione jeden pod dru­gim, umoż­li­wia­jąc łatwiej­sze roz­po­zna­nie i śle­dze­nie obiektu w trud­nych warun­kach atmos­fe­rycz­nych lub przy ogra­ni­czo­nej w inny spo­sób widocz­no­ści.
JIM COMPACT dys­po­nuje dodat­kową funk­cją See spot, co czyni ją dosko­na­łym narzę­dziem do wska­zy­wa­nia celów na dużych odle­gło­ściach przy uży­ciu wskaź­ni­ków lase­ro­wych (pod­świe­tla­czy). Lornetka ma także czuj­nik obec­no­ści twa­rzy, dzięki czemu odsta­wiony od oczu użyt­kow­nika sprzęt wyłą­cza auto­ma­tycz­nie wyświe­tla­nie obrazu, nie ma więc nie­bez­pie­czeń­stwa zauwa­że­nia przez zewnętrz­nego obser­wa­tora emi­to­wa­nej z elek­tro­nicz­nego wyświe­tla­cza poświaty. Operator może zapi­sy­wać obrazy oraz sekwen­cje video i w zależ­no­ści od potrzeb, prze­sy­łać je oraz dane o poło­że­niu wykry­tego celu, wyko­rzy­stu­jąc dostępne liczne porty w tym USB i Ethernet lub Bluetooth.

  • Marek Wachowski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE