Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Kolejne aparatownie dla Wojska Polskiego

26 marca Inspektorat Uzbrojenia poinformował o rozpoczęciu negocjacji konsorcjum polskich firm w sprawie planowanego zakupu dla Wojska Polskiego partii aparatowni łączności cyfrowej-transmisyjnej RWŁC-10/T.

Przedmiotem, negocjowanej od 22 lutego, umowy ma być zakup osiemnastu aparatowni z opcją rozszerzenia o kolejnych dwanaście. Całość zlecenia może kosztować Skarb Państwa około 127,5 mln złotych bez VAT. Realizatorami umowy ma być konsorcjum składające się z Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 S.A. oraz Transbit Sp. z o.o. – są posiadaczami dokumentacji technicznej i technologicznej aparatowni RWŁC-10/T.

Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej w wer­sji trans­mi­syj­nej – RWŁC-10/T jest mobil­nym cen­trum teleko­mu­ni­ka­cyj­nym inte­gru­ją­cym w sobie sieci komu­ta­cji stru­mie­nio­wej oraz pakie­to­wej. W wer­sji pod­sta­wo­wej, wypo­sa­żony w trzy radio­li­nie o przy­pły­wo­wo­ści do 34Mb/s pra­cu­jące w paśmie III+ (1350 ÷ 2700MHz), umoż­li­wia zesta­wia­nie połą­czeń radio­wych na dystan­sie do 50km. Interfejsy burtowe umoż­li­wiają dowią­za­nie apa­ra­towni do każ­dego obec­nie ist­nie­ją­cego węzła łącz­no­ści zarówno poprzez trakty cyfrowe jak i poprzez łącza pakie­towe. W opar­ciu o RWŁC-10/T można roz­winąć zin­te­gro­wane sieci infor­ma­tyczne sta­no­wi­ska dowo­dze­nia zapew­nia­jąc przy tym pełną gamę usług sie­cio­wych. Serwer zain­sta­lo­wany na pokła­dzie kabiny łącz­no­ści dosto­so­wany jest do wymogów apli­ka­cji, które są wyko­rzy­sty­wane Siłach Zbrojnych.

W ostatnich latach Inspektorat Uzbrojenia sukcesywnie dokupuje kolejne aparatownie. Jeden z większych kontraktów miał miejsce w maju 2017 roku, kiedy zamówiono jedenaście egzemplarzy z opcją na dwanaście kolejnych.

(ŁP) Foto: WZŁ nr 1 S.A.
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc