PCO w pro­gra­mie Leopard 2PL

Prototypowy czolg Leopard 2PL podczas prob poligonowych. Na tym wozie zostal zamontowany pierwszy komplet przyrzadow celowniczo-obserwacyjnych zmodernizowanych z wykorzystaniem dostarczonych przez PCO S.A. kamer termowizyjnych KLW-1E i KLW-1P, a takze kamera cofania kierowcy KDN-1T. Za zestaw ten PCO S.A. zostało uhonorowane nagroda Defendera.

Prototypowy czolg Leopard 2PL pod­czas prob poli­go­no­wych. Na tym wozie zostal zamon­to­wany pierw­szy kom­plet przy­rza­dow celow­ni­czo-obser­wa­cyj­nych zmo­der­ni­zo­wa­nych z wyko­rzy­sta­niem dostar­czo­nych przez PCO S.A. kamer ter­mo­wi­zyj­nych KLW-1E i KLW-1P, a takze kamera cofa­nia kie­rowcy KDN-1T. Za zestaw ten PCO S.A. zostało uho­no­ro­wane nagroda Defendera.

Uhonorowania, nale­żą­cej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., war­szaw­skiej spółki PCO S.A. nagrodą Defendera za opto­elek­tro­niczny zestaw moder­ni­za­cyjny do czoł­gów Leopard 2 pod­czas tego­rocz­nego XXVI MSPO nie można oce­niać w kate­go­riach przy­padku. To, że przy­rządy firmy zna­la­zły się wła­śnie w 2018 r. wśród naj­lep­szych pro­duk­tów pol­skiego prze­my­słu obron­nego jest w pełni zasłu­żone, ponie­waż w tym roku zostały one wdro­żone do seryj­nej pro­duk­cji i stały się przed­mio­tem dostaw do firm bez­po­śred­nio reali­zu­ją­cych prace moder­ni­za­cyjne przy czoł­gach i ich wypo­sa­że­niu.

Nagrodę, uro­czy­ście wrę­czoną ostat­niego dnia Salonu – w Dniu Defendera, ode­brał z rąk ówcze­snego sekre­ta­rza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Sebastiana Chwałka (dziś wice­pre­zesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.) pre­zes zarządu PCO S.A. Krzysztof Kluza. Defender przy­znany w tym roku fir­mie z Warszawy doty­czy opra­co­wa­nia i wdro­że­nia do pro­duk­cji kamer ter­mo­wi­zyj­nych KLW-1E oraz KLW-1P i kamery cofa­nia KDN-1T. Cieszę się, iż kolejny raz PCO S.A., które od wielu lat pro­du­kuje sprzęt opto­elek­tro­niczny dla Sił Zbrojnych RP, zostało nagro­dzone za swoje wyroby. Przyznany nam Defender za zespół kamer do czołgu Leopard 2 to wyraz uzna­nia za wdro­żone przez nas roz­wią­za­nie tech­niczne dla obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa pań­stwa – sko­men­to­wał otrzy­maną nagrodę pre­zes Kluza. Należy jed­nak pamię­tać, że w tym suk­ce­sie zna­czący udział mają także przed­sta­wi­ciele woj­ska, bo to prze­cież oni, przy­go­to­wu­jąc szcze­gó­łowe wyma­ga­nia do moder­ni­za­cji czoł­gów Leopard 2A4 do stan­dardu 2PL, zapi­sali w nich koniecz­ność zasto­so­wa­nia urzą­dzeń ter­mo­wi­zyj­nych pol­skiej pro­duk­cji przy moder­ni­za­cji przy­rzą­dów obser­wa­cyjno-celow­ni­czych, a także wymóg zamon­to­wa­nia sys­temu obser­wa­cji dla kie­rowcy pod­czas cofa­nia. Te warunki musieli, jako jedne z klu­czo­wych ele­men­tów polo­ni­za­cji całego przed­się­wzię­cia, zaak­cep­to­wać nie­mieccy pro­du­cenci celow­nika dzia­ło­no­wego i pano­ra­micz­nego przy­rządu obser­wa­cyj­nego dowódcy, a także kon­cep­cji całej moder­ni­za­cji czołgu.

Polska opto­elek­tro­nika do moder­ni­za­cji Leopardów 2 Wojska Polskiego

Znaczny wysi­łek i nie­małe środki zaan­ga­żo­wane przez PCO S.A. na prze­strzeni ostat­niej dekady w „Program Termowizyjny” zaowo­co­wały opra­co­wa­niem, prze­ba­da­niem i uru­cho­mie­niem pro­duk­cji kilku typów kamer ter­mo­wi­zyj­nych III gene­ra­cji (KLW‑1 Asteria, KMW‑1 Teja, KMW‑3 Temida), pra­cu­ją­cych w zakre­sach dłu­go­ści fali 3 – 5 i 8 – 12 μm, a także ter­mo­wi­zyj­nych torów obser­wa­cyj­nych przy­rzą­dów obser­wa­cyj­nych oraz celow­ni­ków do broni strze­lec­kiej. W przy­padku kamer, poza matry­cami detek­to­rów, wszyst­kie ich zespoły optyczne, elek­tro­niczne oraz mecha­niczne są pol­skiej kon­struk­cji i pro­duk­cji.
Kamery ter­mo­wi­zyjne zna­la­zły zasto­so­wa­nie w nowych przy­rzą­dach, w przy­padku urzą­dzeń prze­zna­czo­nych do wozów bojo­wych np. w gło­wi­cach obser­wa­cyjno-celow­ni­czych GOD‑1 Iris (kamera KLW‑1) i GOC‑1 Nike (kamera KMW‑3), m.in. wyko­rzy­sta­nych w wieży bez­za­ło­go­wej ZSSW-30 czy pery­sko­po­wym celow­niku ter­mo­wi­zyj­nym PCT-72 (KLW‑1), ale od początku prze­wi­dziano je także jako zamien­niki urzą­dzeń ter­mo­wi­zyj­nych star­szych gene­ra­cji, które sta­no­wią wypo­sa­że­nie wozów bojo­wych Sił Zbrojnych RP, a wspar­cie eks­plo­ata­cji któ­rych jest coraz trud­niej­sze i bar­dziej kosz­towne z racji rosną­cych utrud­nień w dostęp­no­ści czę­ści zamien­nych, które na doda­tek trzeba kupo­wać bez­po­śred­nio od zagra­nicz­nych pro­du­cen­tów. Dotyczy to w pierw­szym rzę­dzie kamery ter­mo­wi­zyj­nej KLW‑1, pra­cu­ją­cej w zakre­sie dłu­go­ści fali 7,7 – 9,3 µm i zbu­do­wa­nej w opar­ciu o chło­dzony foto­wol­ta­iczny detek­tor matry­cowy MCT (HgCdTe) o roz­dziel­czo­ści 640×512 pik­seli. Odmiany kamery KLW‑1 (każda ma spe­cy­ficzne inter­fejsy mecha­niczne i elek­tro­niczne) mogą z powo­dze­niem zastą­pić kamery El-Op TES (czołg PT-91 z sys­te­mem SKO-1T Drawa – T), TILDE FC (kbwp Rosomak), WBG‑X (czołg Leopard 2A4 i A5) i TIM (Leopard 2A5). Zastosowanie jed­nego typu kamery ter­mo­wi­zyj­nej w tylu apli­ka­cjach zna­cząco wpływa na uprosz­cze­nie szko­le­nia, pro­ce­dur obsłu­go­wych, a to wszystko bez­po­śred­nio prze­kłada się na poziom goto­wo­ści i koszty eks­plo­ata­cji sprzętu. Potwierdza to Paweł Glica, dyrek­tor han­dlowy, czło­nek zarządu PCO S.A.: PCO S.A. umoż­li­wia znaczną uni­fi­ka­cję klu­czo­wego oprzy­rzą­do­wa­nia opto­elek­tro­nicz­nego róż­nych typów pojaz­dów, poprzez adap­ta­cję kamer ter­mo­wi­zyj­nych m.in. do czoł­gów Leopard 2 w wer­sjach A4 i A5, PT-91, KTO Rosomak czy roz­wa­ża­nej moder­ni­za­cji czoł­gów T‑72. Ma to nie­ba­ga­telne zna­cze­nie dla kosz­tów utrzy­ma­nia i czasu ser­wi­so­wa­nia sys­te­mów w kolej­nych latach po moder­ni­za­cji.
Bezsprzecznie naj­po­waż­niej­szym dziś pro­gra­mem moder­ni­za­cji wozów bojo­wych Sił Zbrojnych RP jest moder­ni­za­cja czoł­gów pod­sta­wo­wych Leopard 2A4 do stan­dardu 2PL, któ­rej lide­rem są Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A., a stra­te­gicz­nym part­ne­rem nie­miecka firma Rheinmetall Landsysteme GmbH (RLS). Prace obejmą 142 czołgi, a cały pro­gram ma zostać zre­ali­zo­wany do 30 listo­pada 2021 r.

  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE