Filtracyjna odzież ochronna z Maskpolu

Wojskowi chemicy w odzieży FOO-1 i maskach MP-6 podczas odkażania broni strzeleckiej.

Wojskowi che­micy w odzieży FOO‑1 i maskach MP‑6 pod­czas odka­ża­nia broni strze­lec­kiej.

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. z Konieczek jest jedy­nym w Polsce pro­du­cen­tem odzieży chro­nią­cej przed ska­że­niami che­micz­nymi, bio­lo­gicz­nymi i pro­mie­nio­twór­czymi oraz masek prze­ciw­ga­zo­wych, speł­nia­ją­cych normy woj­skowe. W Maskpolu pro­du­ko­wane są zestawy fil­tra­cyj­nej odzieży ochron­nej FOO‑1, które – wraz z maskami prze­ciw­gazo-wymi MP‑5 i MP‑6 – dostar­czane są od początku obec­nego stu­le­cia Siłom Zbrojnym RP. FOO‑1 wciąż speł­nia ostre wyma­ga­nia sta­wiane przed indy­wi­du­al­nymi środ­kami ochrony ska­żeń, a nie­dawno prze­szła moder­ni­za­cję pod­no­szącą jej walory eks­plo­ata­cyjne.

Zabezpieczenie żoł­nie­rzy i sprzętu woj­sko­wego przed skut­kami dzia­ła­nia broni jądro­wej, che­micz­nej i bio­lo­gicz­nej, a także udział woj­ska w likwi­da­cji skut­ków kata­strof natu­ral­nych oraz cywi­li­za­cyj­nych, któ­rym towa­rzy­szą ska­że­nia, jest jed­nym z zasad­ni­czych zadań wojsk che­micz­nych każ­dych sił zbroj­nych. Na naj­niż­szych szcze­blach orga­ni­za­cyj­nych ochrona przed ska­że­niami reali­zo­wana jest m.in. poprzez wypo­sa­że­nie każ­dego żoł­nie­rza w maskę prze­ciw­ga­zową oraz izo­la­cyjne bądź fil­tra­cyjne środki ochrony skóry – odzież ochronną. Powinny one zapew­niać moż­li­wość wyko­ny­wa­nia zadań bojo­wych w warun­kach zagro­że­nia wystą­pie­nia ska­że­niami lub w tere­nie ska­żo­nym. Na prze­strzeni ostat­nich kil­ku­na­stu lat, a więc w okre­sie po wej­ściu Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zagro­że­nie uży­ciem broni maso­wego raże­nia wzro­sło, bio­rąc pod uwagę uzy­ska­nie przez kolejne pań­stwa zdol­no­ści do pro­duk­cji broni che­micz­nej i jądro­wej, a także groźbę wyko­rzy­sta­nia tru­ją­cych środ­ków che­micz­nych bądź tok­syn przez orga­ni­za­cje ter­ro­ry­styczne i prze­stęp­cze. W związku z dąże­niem do osią­gnię­cia stan­dar­dów NATO w tej sfe­rze, sty­mu­lo­wa­nym m.in. udzia­łem w sojusz­ni­czych ope­ra­cjach eks­pe­dy­cyj­nych, od początku XXI wieku w Siłach Zbrojnych RP nastę­puje wymiana gene­ra­cyjna indy­wi­du­al­nych środ­ków ochrony przed ska­że­niami. Przykładem może być zastą­pie­nie masek prze­ciw­ga­zo­wych SzM-41 i MP‑4 przez MP‑5, a potem MP‑6, a także izo­la­cyj­nej odzieży ochron­nej OP‑1/OP-1M odzieżą fil­tra­cyjną FOO‑1. Wszystkie wyżej wymie­nione środki ochrony nowej gene­ra­cji są pro­du­ko­wane przez PSO MASKPOL S.A., a poza maską MP‑5, są także wła­snymi opra­co­wa­niami tej firmy.

Filtracyjna odzież ochronna FOO‑1

Filtracyjna odzież ochronna FOO‑1 została opra­co­wana, na pod­sta­wie wyma­gań ówcze­snego Szefostwa Wojsk Chemicznych Dowództwa Wojsk Lądowych, przez kon­struk­to­rów Maskpolu. W celu osią­gnię­cia naj­wyż­szych stan­dar­dów ochrony, w kon­struk­cji odzieży zasto­so­wano mate­riał fil­tro­sorp­cyjny nie­miec­kiej firmy Blücher GmbH, do wyko­rzy­sta­nia któ­rego Maskpol ma wyłączne prawa na tere­nie Polski. Do pro­duk­cji odzież FOO‑1 weszła w 2001 r. i od tej pory SZ RP otrzy­mała ponad 200 000 jej kom­ple­tów.
W porów­na­niu do odzieży izo­la­cyj­nej OP‑1/OP-1M FOO‑1 ma zna­cząco lep­sze para­me­try odpro­wa­dza­nia cie­pła z powierzchni ciała, sku­tecz­niej chroni także przed czyn­ni­kami che­micz­nymi, bio­lo­gicz­nymi i radio­ak­tyw­nymi.
Przeznaczeniem fil­tra­cyj­nej odzieży ochron­nej FOO‑1, wyko­rzy­sty­wa­nej aktu­al­nie w kom­ple­cie z maską prze­ciw­ga­zową MP‑6, jest ochrona skóry i dróg odde­cho­wych żoł­nie­rza przed ska­że­niami che­micz­nymi, bio­lo­gicz­nymi i pro­mie­nio­twór­czymi, wystę­pu­ją­cymi w powie­trzu w postaci: par, aero­zoli oraz pyłów i kro­pel. Stanowi także sku­teczną barierę przed pro­mie­nio­wa­niem alfa i czę­ściową przed pro­mie­nio­wa­niem beta.
FOO‑1 umoż­li­wia poru­sza­nie się i wyko­ny­wa­nie zadań bez nad­mier­nych obcią­żeń fizjo­lo­gicz­nych orga­ni­zmu. Przy tem­pe­ra­tu­rze zewnętrz­nej powy­żej −5°C zastę­puje mun­dur polowy i zakła­dane jest bez­po­śred­nio na bie­li­znę. Jeśli tem­pe­ra­tura jest niż­sza, powinno być zakła­dane na dres, ewen­tu­al­nie na mun­dur polowy. W tem­pe­ra­tu­rze poni­żej 18°C FOO‑1 użyt­ko­wane jest jako mun­dur polowy, a czas pracy w nim limi­tują jedy­nie prze­rwy na odpo­czy­nek. W wyż­szej tem­pe­ra­tu­rze, ponie­waż odzież fil­tra­cyjna gorzej odpro­wa­dza cie­pło i pot od zwy­kłego umun­du­ro­wa­nia, liczba odpo­czyn­ków powinna zostać zwięk­szona, podob­nie jak czas ich trwa­nia.
Maksymalny czas prze­by­wa­nia w FOO‑1 w atmos­fe­rze ska­żo­nej to 24 godziny, choć zależne jest to od stę­że­nia środka tru­ją­cego. W przy­padku par ipe­rytu czas ochrony to 24 godziny, zaś w przy­padku kro­pel ipe­rytu osiem godzin. Odporność na impuls ter­miczny powsta­jący w wyniku wybu­chu jądro­wego to ponad 80 J/cm². Przydatność do uży­cia po wyję­ciu z opa­ko­wa­nia wynosi 30 dni, a mak­sy­malny gwa­ran­to­wany czas prze­cho­wy­wa­nia w her­me­tycz­nym opa­ko­wa­niu fabrycz­nym i warun­kach usta­lo­nych przez pro­du­centa wynosi 10 lat. W przy­padku ska­że­nia odzieży należą ją po wyko­rzy­sta­niu pozo­sta­wić lub znisz­czyć, nie można jej odka­żać.
Komplet fil­tra­cyj­nej odzieży ochron­nej składa się z: ubra­nia fil­tra­cyj­nego (kurtka z kap­tu­rem i spodnie) w sze­ściu dostęp­nych roz­mia­rach, obu­wia w trzech roz­mia­rach (dosto­so­wa­nych do butów woj­sko­wych w roz­mia­rach S, M i L, na które jest nakła­dane), ręka­wic gumo­wych i ręka­wic ocie­pla­ją­cych w trzech roz­mia­rach, torby nośnej na buty i ręka­wice oraz zasob­nika na kom­plet odzieży.

  • Tomasz Wachowski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE