Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Remontowa Shipbuilding dostarczy holowniki dla Marynarki Wojennej

17 listopada Inspektorat Uzbrojenia rozstrzygnął postępowanie przetargowe w sprawie wyboru stoczni, która zbuduje dla Marynarki Wojennej nowe holowniki. Na mocy decyzji zwycięstwo przyznano Remontowa Shipbuilding S.A., której oferta jako jedyna nie została odrzucona. Łącznie otrzymała ona 100% punktów możliwych do zdobycia.

Poza stocznią Remontowa Shipbuilding S.A. o powyższe zamówienie ubiegały się dwa konsorcja – Damen Gdynia ze Stocznią Marynarki Wojennej w upadłości likwidacyjnej oraz Stocznia Remontowa Nauta wraz z Morską Stocznią Remontową Gryfia S.A.. Inspektorat Uzbrojenia poszukiwał dostawcy sześciu jednostek, które mają zastąpić w linii obecnie eksploatowane holowniki – zarówno w bazie morskiej w Gdyni oraz w Świnoujściu. Postępowanie przetargowe uruchomiono w grudniu 2014 roku, według planów zwycięzca będzie miał 60 miesięcy na realizację zamówienia od momentu podpisania kontraktu.

Obecnie plany mówią o podpisaniu kontraktu jeszcze w bieżącym roku, wszystko zależy jednak od dalszych losów postępowania – przede wszystkim czy któryś z pozostałych oferentów nie wyśle skargi do KIO.

Przypomnijmy, według wstęp­nych wyma­gań tak­tyczno-tech­nicz­nych, holow­niki powinny cha­rak­te­ry­zo­wać się wypor­no­ścią pełną do 350 ton, auto­no­micz­no­ścią do dwóch tygo­dni, moż­li­wo­ścią prze­wozu dwu­na­stu osób (lub 50 na pokła­dzie otwar­tym), nie­ogra­ni­czoną dziel­no­ścią mor­ską, pręd­ko­ścią docho­dzącą do 12 węzłów, moż­li­wo­ścią prze­wozu ładunku o łącz­nym cię­ża­rze 25 kN, uciągu 250 kN oraz moż­li­wo­ścią holo­wa­nia z rufy oraz dziobu. Mają one słu­żyć do: prac holow­ni­czych, ewa­ku­acji tech­nicz­nej, wspar­cia akcji ratow­ni­czych, udzie­la­nia pomocy uszko­dzo­nym jed­nost­kom, prze­wozu osób i zaopa­trze­nia, a także poła­wia­nia tor­ped oraz usu­wa­nia zanie­czysz­czeń ole­istych z powierzchni morza.

Teldat
Teldat

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc