Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Nowe umowy PIT-RADWAR

12 marca 2020 r. zostały podpisane dwie umowy pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a PIT-RADWAR S.A. Dotyczą one dostawy  124 kpl. IKZ-P, w tym 64 kpl. jako zamówienie podstawowe (i 60 kpl. jako zamówienie realizowane w ramach prawa opcji) oraz dostawy 1 sztuki trenażera do nauki operatorów Radiolokacyjnego Zestawu Rozpoznania Artyleryjskiego (RZRA) LIWIEC. Realizacja umowy przewidziana jest w latach 2020-2021.

Interrogator IKZ-50P sys­temu IFF Mark XIIA jest prze­zna­czony do współ­pracy ze sta­cjami radio­lo­ka­cyj­nymi krót­kiego i bar­dzo krót­kiego zasięgu lub do pracy auto­no­micz­nej jako ostatni ele­ment pro­wa­dze­nia iden­ty­fi­ka­cji przed uży­ciem uzbro­je­nia. Pracuje on w modach 4 i 5 (po pod­łą­cze­niu odpo­wied­niego szy­fra­tora). Wykorzystanie nowo­cze­snych ukła­dów cyfro­wych i algo­ryt­mów prze­twa­rza­nia sygna­łów oraz (opcjo­nal­nie) mono­im­pul­so­wej metody wyzna­cza­nia azy­mutu i tłu­mie­nia list­ków bocz­nych (ISLS/RSLS) umoż­li­wia pre­cy­zyjną i nie­za­wodną iden­ty­fi­ka­cję obiek­tów. Rozbudowana auto­dia­gno­styka i modu­łowa kon­struk­cja zapew­niają szybką loka­li­za­cję uste­rek i krótki czas napraw, a moż­li­wość aktu­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia pozwala na roz­sze­rza­nie funk­cjo­nal­no­ści urzą­dze­nia w przy­szło­ści. Kompaktowa obu­dowa, nie­wielki pobór mocy i moż­li­wość pracy z ante­nami sta­łymi lub obro­to­wymi sys­temu IFF umoż­li­wiają współ­pracę z sze­ro­kim wachla­rzem plat­form SHORAD i VSHORAD.

Zakupione interrogatory przeznaczone są do instalacji na SPZR POPRAD i PSRA PILICA.

 - PIT-RADWAR S.A. jako pro­du­cent sys­te­mów elek­tro­niki pro­fe­sjo­nal­nej dla Wojska zawsze dba o to, żeby oferowane urzą­dze­nia speł­niały naj­wyż­sze świa­towe stan­dardy i wyko­rzy­sty­wały naj­now­sze tech­no­lo­gie, jednocześnie zapewniając najwyższy stopień bezpieczeństwa Cieszymy się, gdy wojsko docenia nasze starania i decyduje się na wybór naszego sprzętu - powie­dział Prezes Zarządu PIT-RADWAR S.A., Krzysztof Kluza.

Wartość brutto podpisanej umowy wynosi ponad 200 mln zł. brutto.

W dniu 12 marca 2020 r. podpisana została także umowa pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a PIT-RADWAR S.A. na dostawę 1 szt. trenażera do nauki operatorów Radiolokacyjnego Zestawu Rozpoznania Artyleryjskiego (RZRA) LIWIEC. Realizacja umowy przewidziana jest w latach 2020-2021.  Wartość dostawy wynosi blisko 6 mln zł brutto.

Trenażer Radiolokacyjnej Stacji Rozpoznania Artyleryjskiego (RZRA) LIWIEC przeznaczony jest do szkolenia nowych załóg RZRA wykorzystywanego przez Wojska Rakietowe i Artylerii oraz doskonalenia umiejętności wykorzystania bojowego i obsługi radaru przez obecne etatowe załogi stacji radiolokacyjnej RZRA LIWIEC. Trenażer zainstalowany w CSAiU w Toruniu będzie stanowił istotny element w procesie szkolenia kadr.

Trenażer RZRA LIWIEC zapewni przyszłym osobom funkcyjnym załóg: dowódcom oraz operatorom stacji radiolokacyjnej RZRA LIWIEC możliwość nabycia i doskonalenia umiejętności w zakresie:

  • pracy operacyjnej na stanowisku obserwacyjnym poprzez odpowiednie symulowanie RZRA LIWIEC w postaci radaru wirtualnego, odwzorowanie rzeczywistego środowiska pracy i otoczenia radaru,
  • budowy, diagnostyki, obsług technicznych oraz napraw radaru,
  • uzyskania odpowiedniego poziomu koordynacji działań z osobami funkcyjnymi nadrzędnego systemu kierowania ZZKO TOPAZ, w zakresie przekazywania danych z rozpoznania.

Szkolenia z wykorzystaniem Trenażera prowadzone będą pod nadzorem przeszkolonego Instruktora.  Środowisko Trenażera umożliwi również sprawdzenie poziomu wiedzy nabytej w trakcie szkoleń instruktażowych i operacyjnych.

(PIT-RADWAR/PGZ) Foto: PGZ
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc