Zaloguj

Zakup lotniczego sprzętu przeciwpożarowego w koszu

18 sierpnia Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie poinformowała o unieważnieniu postępowania przetargowego dotyczącego zakupu sprzętu przeciwpożarowego przeznaczonego do śmigłowców. 

Uzasadnieniem decyzji było przekroczenie przez oferentów zakładanego budżetu zarezerwowanego na zakup sprzętu. Zamawiający planował przeznaczyć na zakup kwotę 650 tys. złotych brutto, natomiast oferty dwóch podmiotów były wyższe (Navitec Sp. z o.o. 960 tys. złotych brutto, a Parasnake Arkadiusz Szewczyk 790 tys. złotych brutto). Oznacza to, że najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach można spodziewać się próby powtórzenia całej procedury na takich samych bądź zmienionych warunkach. 

Przedmiotem zamó­wie­nia, które według pla­nów miało zostać zre­ali­zo­wane do końca paź­dzier­nika 2020 roku, był zakup dwóch zbior­ni­ków pod­wie­sza­nych prze­zna­czo­nych dla sub­stan­cji gaśni­czych – jed­nego o pojem­no­ści nie mniej­szej niż 2900 litrów (i mak­sy­mal­nej masie nie więk­szej niż 3100 kg) przy­sto­so­wa­nego do uży­cia na śmi­głow­cach S‑70i Black Hawk oraz jed­nego o pojem­no­ści nie mniej­szej niż 1500 litrów (i mak­sy­mal­nej masie nie więk­szej niż 1700 kg), przy­sto­so­wa­nego do uży­cia na śmi­głow­cach S‑70i Black Hawk oraz W‑3 Sokół. W obu przy­pad­kach zestaw miał obej­mo­wać także pakiet napraw­czy. Dodatkowo pakiet dodat­kowy miał objąć aku­mu­la­to­rowy sys­tem umożl­wia­jący auto­no­miczne ope­ro­wa­nie zrzu­tem bez korzy­sta­nia z insta­la­cji elek­trycz­nej śmi­głowca, sys­tem pod­wie­sza­nia zbior­nika, sieć trans­por­tową, szelki, hak auto­ma­tycz­nym z elek­trycz­nym zwal­nia­niem ładunku, a także cztery hełmy lot­ni­cze Alpha 900 Rotary Wing (lub rów­no­ważny) wraz z maskami ochron­nymi prze­zna­czo­nymi dla szefa pokładu. Dostawca miał zapew­nić usługę szko­le­nia mini­mum pięt­na­stu osób. 

(Łukasz Pacholski) Foto: US Army
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc