Zaloguj
reklama PIT-RADWAR

Suffren zwodowany

1 sierpnia DGA poinformowała o wodowaniu w stoczni koncernu Naval Group w Cherbourgu wielozadaniowego atomowego okrętu podwodnego FS Suffren, który jest prototypem typu Barracuda zamówionego dla Marine Nationale.

Wydarzenie stanowi kolejny etap budowy jednostki, którą oficjalnie zaprezentowano 12 lipca. Według planów próby stoczniowe rozpoczną się jeszcze w bieżącym roku, a dostawa zamawiającemu przewidziana jest na koniec 2020. Macierzystym portem będzie Tulon nad Morzem Śródziemnym, jednak infrastruktura portowa będzie przygotowana także w bazie w Breście. Barracudy zastąpią w linii jednostki typu Rubis. W lipcu Naval Group informował, że prace stoczniowe prowadzone są przy pięciu (z sześciu zamówionych) okrętach.

Okręty pod­wodne typu Suffren mają wymiary 99,5 metrów dłu­go­ści i 9 metrów sze­ro­ko­ści. Pod wodą wypie­rają 5300 ton. Napęd składa się z poje­dyn­czego reak­tora jądro­wego o mocy 150 MW. Żywotność prę­tów pali­wo­wych wynosi 10 lat, co ma zwięk­szyć goto­wość ope­ra­cyjną okrę­tów i ogra­ni­czyć czas pobytu w stoczni w celu ich wymiany (sza­cuje się, że roczna goto­wość jed­no­stek typu Suffren będzie oscy­lo­wać w gra­ni­cach 270 dni). Awaryjnie jed­nostki dys­po­nują także dwoma sil­ni­kami elek­trycz­nymi. Według ofi­cjal­nych danych, pod­wodna pręd­kość mak­sy­malna oscy­luje w gra­ni­cach 25 węzłów, zanu­rze­nie mak­sy­malne wynosi około 350 metrów, a auto­no­micz­ność wynosi 70 dni i jest ogra­ni­czona zapa­sami żyw­no­ści. Załoga składa się z 65 osób, w tym 12 ofi­ce­rów. Dodatkowo prze­wi­dziano prze­strzeń do zabra­nia do dwu­na­stu żoł­nie­rzy sił spe­cjal­nych, któ­rych wypo­sa­że­nie może być prze­wo­żone w zasob­niku moco­wa­nym do kadłuba. Uzbrojenie obej­muje cięż­kie tor­pedy F21, miny FG29, poci­ski prze­ciw­o­krę­towe MBDA Exocet SM39 Block 2 oraz poci­ski manew­ru­jące MBDA MdCN – wszyst­kie mogą być odpa­lane z czte­rech 533 mm wyrzutni zain­sta­lo­wa­nych w dzio­bo­wej czę­ści kadłuba. Co ważne, będą to pierw­sze fran­cu­skie okręty pod­wodne zdolne do prze­no­sze­nia i odpalania poci­sków manew­ru­ją­cych. W celu ogra­ni­cze­nia poziomu gene­ro­wa­nego hałasu zasto­sowano pędnik stru­go­wodny, a także rufowe stery w ukła­dzie X.

(ŁP) Foto: DGA
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc