Zaloguj
reklama Helikon-Tex
reklama Helikon-Tex

Stocznia Żuławy dostarczy platformę dla morskich saperów

12 sierpnia Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu poinformowało o wyborze oferty Stoczni Żuławy Sp. z o.o. w postępowaniu dotyczącym zakupu dla sił przeciwminowych mobilnej platformy pływającej wyspecjalizowanej do podejmowania i transportu przedmiotów niebezpiecznych. 

Zgodnie z informacją z 14 lipca, do zamawiającego wpłynęły trzy oferty – NET Marine Marine Power Service Sp. z o.o., Stocznia Żuławy Sp. z o.o. oraz Color S.C.. Wszystkie przekraczały zakładany, na 182 tys. złotych brutto, budżet. Najtańszym oferentem (242 tys. złotych brutto) był Color S.C. - został on jednak wykluczony z rywalizacji. Wobec tego zwycięstwo przyznano Stoczni Żuławy Sp. z o.o. (cena 726 tys. złotych brutto). Podpisanie umowy zaplanowano w ciągu najbliższych dni, o ile nie dojdzie do złożenia odwołania do KIO. 

Według opisu zamó­wie­nia, plat­forma ma dys­po­no­wać moż­li­wo­ścią podej­mo­wa­nia z wody przed­mio­tów wybu­chowy i nie­bez­piecz­nych. W sta­nie goto­wym do pracy (roz­ło­żona) ma zapew­niać wypor­ność do 10 ton, a w sta­nie zło­żo­nym ma mieć moż­li­wość trans­portu w stan­dar­do­wym kon­te­ne­rze trans­por­to­wym. Jednorazowo plat­forma nie może prze­by­wać w morzu nie dłu­żej niż 24 godziny. Ma mieć moż­li­wość holo­wa­nia przez inną jed­nostkę pły­wa­jącą z pod­cze­pio­nym pod wodą obiek­tem z pręd­ko­ścią do 4 węzłów, a także pod­wie­sze­nia obiektu nie­bez­piecz­nego lub wybu­cho­wego o cię­ża­rze do 8 ton pod powierzch­nią wody. Platforma ma skła­dać się z pły­wa­ków (o mak­sy­mal­nej dłu­go­ści 12 metrów), pokładu robo­czego, wcią­ga­rek elek­trycz­nych, zespołu zasi­la­ją­cego, wypo­sa­że­nia dodat­ko­wego. Całość ma być odporna na warunki pogo­dowe i być przy­sto­so­wana do pracy w sło­nej wodzie. 

(Łukasz Pacholski) Foto: 8. Flotylla Obrony Wybrzeża
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc