Zaloguj

Serwis systemu Topaz w rękach Grupy WB

Grupa WB będzie realizować usługę serwisu ZZKO Topaz znajdującego się na wyposażeniu 5. Pułku Artylerii. Fot. DGRSZ

16 lutego 2. Regionalna Baza Logistyczna z Warszawy poinformowała o podpisaniu umowy z Grupą WB w sprawie realizacji usługi serwisu zautomatyzowanego zestawu kierowania ogniem Topaz znajdującego się na wyposażeniu 5. Pułku Artylerii w Sulechowie.

Umowa, o wartości 2 mln złotych bez VAT, została zawarta 8 lutego i została poprzedzona negocjacjami, które zapoczątkowano 14 stycznia bieżącego roku. W jej ramach specjaliści Grupy WB będą realizować usługę naprawy i modyfikacji ZZKO Topaz. Powodem zastosowania procedury zamówienia z wolnej ręki jest fakt, że autorem i właścicielem praw intelektualnych, zarówno w zakresie projektu mechaniczno-elektronicznego jak i oprogramowania, dotyczącego zautomatyzowanego zestawu kierowania ogniem Topaz, Pokładowego Zestawu Łączności Wewnętrznej Fonet jest WB Elektronics S.A. Ponadto firma posiada prawa wyłączności do dokumentacji technicznej i napraw urządzeń

ZZKO Topaz jest modu­ło­wym sys­te­mem kie­ro­wa­nia ogniem opar­tym na plat­for­mie łącz­no­ści FONET, pro­du­ko­wa­nym przez firmy nale­żące do Grupy WB. Został opra­co­wany w latach 90., a do jed­no­stek Wojsk Rakietowych i Artylerii zaczął tra­fiać na początku obec­nego wieku, począt­kowo do pod­od­dzia­łów 122 mm hau­bic samo­bież­nych Goździk. Od tam­tej pory sys­tem stale jest roz­wi­jany i może słu­żyć nie tylko do kie­ro­wa­nia ogniem, ale też do wspar­cia dzia­łań tak­tycz­nych na polu walki. Wymogi pracy w śro­do­wi­sku koali­cyj­nym pozwo­liły na prak­tyczną wali­da­cję inte­ro­pe­ra­cyj­nych roz­wią­zań i pro­to­ko­łów sys­temu TOPAZ takich jak: MIP, NFFI, NVG, JCHAT, a także zobra­zo­wa­nia na pod­kła­dach map cyfro­wych, zgod­nego z stan­dar­dami SZ RP i NATO.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc