Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Sebastian Chwałek poza zarządem PGZ, wraca do MON

26 stycznia br. Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. odwołała Sebastiana Chwałka, dotychczasowego wiceprezesa zarządu, z zajmowanego stanowiska. Sebastian Chwałek funkcję tę pełnił od 1 października 2018 r. Wcześniej był on sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Jednocześnie MON poinformował, że Chwałek z dniem 27 stycznia wraca do MON.

Sebastian Chwałek ukoń­czył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 r. otwo­rzył prze­wód dok­tor­ski na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 22 stycz­nia 2018 roku peł­nił funk­cję sekre­ta­rza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie odpo­wia­dał za moder­ni­za­cję armii i spra­wo­wał nad­zór nad spół­kami sek­tora zbro­je­nio­wego.

Od 18 listo­pada 2015 roku został powo­łany na sta­no­wi­sko pod­se­kre­ta­rza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 10 maja 2017 roku objął funk­cję sekre­ta­rza stanu w MSWiA oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Repatriacji. W MSWiA zaj­mo­wał się spra­wami admi­ni­stra­cji publicz­nej, w tym nad­zo­ro­wał woje­wo­dów i współ­pra­co­wał z samo­rzą­dami. Odpowiadał także za kwe­stie prawne i legi­sla­cyjne oraz pro­ble­ma­tykę doty­czącą wyznań reli­gij­nych i mniej­szo­ści naro­do­wych. Nadzorował też resor­tową służbę zdro­wia i pracę depar­ta­mentu oby­wa­tel­stwa i repa­tria­cji.

W latach 2005 – 2007 był sze­fem Zespołu Legislacji i Analiz w Biurze Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W 2007 r. peł­nił funk­cję radcy Prezesa Rady Ministrów i kie­ro­wał Departamentem Spraw Parlamentarnych KPRM, współ­pra­cu­jąc z wice­pre­ze­sem Rady Ministrów, śp. Przemysławem Gosiewskim. W latach 2007 – 2015 był wice­dy­rek­to­rem Biura — Szefem Zespołu Legislacji i Analiz w Klubie Parlamentarnym PiS.

(ŁP/PGZ) Foto: PGZ
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc