Zaloguj

Protest opóźni program MKS 180

27 stycznia, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, stocznia German Naval Yards złożyła odwołanie do rozstrzygnięć dotyczących przetargu na wybór podmiotu, który zrealizuje program budowy czterech fregat wielozadaniowych MKS 180.

Powyższa decyzja nie jest zaskoczeniem. 13 stycznia Ministerstwo Obrony Republiki Federalnej Niemiec ogłosiło bowiem, że zwycięzcą powyższego przetargu zostało holendersko-niemieckie konsorcjum na czele którego stoi koncern Damen. Zgodnie z deklaracją Holendrów, większość prac ma być prowadzona w stoczni Blohm & Voss w Hamburgu. Już wówczas zakładano, że przegrany złoży skargę, co opóźni realizację programu o kilka miesięcy.

Fregaty MKS180 mają peł­nić zada­nia ochrony prze­ciw­lot­ni­czej i prze­ciw­ra­kie­to­wej zespo­łów jed­no­stek nawod­nych, posia­dać zdol­ność zwal­cza­nia celów nawod­nych oraz pod­wod­nych. Wstępnie okre­ślony zestaw uzbro­je­nia ma obej­mo­wać uni­wer­salną armatę kali­bru 127 mm, pio­nowe wyrzut­nie poci­sków, prze­strzeń dla dwóch wyrzutni sys­temu RAM Block 2. Pokład lot­ni­czy oraz prze­strzeń han­ga­rowa ma dys­po­no­wać zdol­no­ścią do współ­pracy ze śmigłowcami i bez­za­ło­go­wymi apa­ra­tami lata­ją­cymi o mak­sy­mal­nej masie star­to­wej 15 ton.

Zwycięstwo holen­der­sko-nie­miec­kiego kon­sor­cjum, jeśli prze­ro­dzi się w kon­trakt, będzie sta­no­wić kolejny ele­ment zacie­śnie­nia współ­pracy prze­my­słowo-woj­sko­wej obu państw. To zaś może dać prze­wagę Niemcom w holen­der­skim postę­po­wa­niu doty­czą­cym wyboru dostawcy okrę­tów pod­wod­nych nowego poko­le­nia.

(ŁP) Foto: ANP
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc