Zaloguj
reklama PIT-RADWAR

Polskie firmy zbrojeniowe z ofertą na londyńskich targach DSEI

13 września końca dobiegają targi przemysłu obronnego w Londynie DSEI, które są drugą pod względem wielkości tego rodzaju imprezą w skali świata. To doskonała okazja do zaprezentowania najlepszych wyrobów podmiotów zbrojeniowych z całego świata. W tym roku w targach wzięło udział ponad 1700 firm z całego świata. Wśród nich zaprezentowały się także polskie przedsiębiorstwa przemysłu obronnego.

Nad Tamizą swoją ofertę zaprezentowały spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Fabryka Broni „Łucznik” oraz Zakłady Mechaniczne „Tarnów” do Londynu zawiozły uzbrojenie strzeleckie. Warszawskie PCO w stolicy Wielkiej Brytanii pokazało swoje wyroby optoelektroniczne. Mesko ze Skarżyska-Kamiennej na DSEI wystawiło systemy obrony przeciwlotniczej, a Huta Stalowa Wola systemy artyleryjskie. PIT-Radwar pokazał technologie radarowe, a Dezamet i Belma – szeroką paletę amunicji. Na stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej nie zabrakło także systemów bezzałogowych statków powietrznych, które stanowią efekty kooperacji wielu podmiotów z grupy kapitałowej PGZ.

Członek zarządu PGZ S.A. Radosław Domagalski-Łabędzki liczy, że rozmowy z partnerami biznesowymi wyznaczą nowe obszary współpracy i w konsekwencji przełożą się na kolejne zamówienia lokowane w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.

– Naszym priorytetem jest zapewnienie transferu technologii do polskiego przemysłu obronnego w taki sposób, aby spółki Grupy PGZ mogły rozwijać swoja ofertę produktową – podkreśla Domagalski-Łabędzki.

Na londyńskich targach nie zabrakło także największego prywatnego podmiotu polskiego sektora zbrojeniowego. Podczas londyńskich targów Grupa WB postawiła na promocję kilku swoich produktów. To amunicja krążąca WARMATE, czyli bezzałogowy statek powietrzny, który może przenosić różnego rodzaju głowice bojowe. Dzięki nim jest on w istocie precyzyjnym pociskiem uderzeniowym. Może on być również wyposażony w optoelektroniczną głowic rozpoznawczą, dzięki której WARMATE stanowi system klasy ISTAR. Dzięki połączeniu tych dwóch głowic bezzałogowiec może samodzielnie rozpoznawać, a następnie niszczyć cele.

Na londyńskich targach DSEI Grupa WB pokzała także Zintegrowany System Zarządzania Walką TOPAZ ICMS, który umożliwia optymalizację wszystkich wszyst­kich dostęp­nych środ­ków ognio­wych i dowo­dze­nia zapew­nia­jąc odpo­wied­nią siłę raże­nia we wła­ści­wym cza­sie i miej­scu. System umoż­li­wia kom­plek­sowe zarzą­dza­nie wszyst­kimi nie­zbęd­nymi na współ­cze­snym polu walki środ­kami pro­wa­dze­nia dzia­łań. Od sys­te­mów roz­po­znaw­czych, przez sys­temy łącz­no­ści i dowo­dze­nia C4I aż po sys­temy ude­rze­niowe i kie­ro­wa­nia ogniem oraz wspar­cia logi­stycz­nego. TOPAZ ICMS pozwala na efek­tywne wyko­rzy­sta­nie posia­da­nych zaso­bów. Wobec poja­wia­ją­cych się coraz to nowych zagro­żeń sta­nowi narzę­dzie, dzięki któ­remu użyt­kow­nik zyskuje cał­ko­wi­cie nowe zdol­no­ści tech­no­lo­giczne.

Inną propozycją firmy z Ożarowa Mazowieckiego zaprezentowaną nad Tamizą jest osobisty system dowodzenia i obserwacji U-GATE. To jedna z naj­now­szych tech­no­lo­gii Grupy WB. U‑GATE jest sys­te­mem C4ISR‑E(xtended) roz­sze­rza­ją­cym świa­do­mość sytu­acyjną żoł­nie­rza na współ­cze­snym polu walki. Dzięki zasto­so­wa­niu tech­no­lo­gii roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści sys­tem zapew­nia żoł­nie­rza na bie­żąco dane tak­tyczne doty­czące loka­li­za­cji wła­snej, oddzia­łów sojusz­ni­czych i ostat­niej zna­nej pozy­cji prze­ciw­nika. Dzięki sys­te­mowi U‑GATE żoł­nierz może rów­nież kon­tro­lo­wać sys­temy amu­ni­cji krą­żą­cej oraz prze­sy­łać dane roz­po­znaw­cze na wyż­szy szcze­bel dowo­dze­nia.

Podczas targów DSEI swoją ofertę przedstawiła także inna polska firma MSP, która specjalizuje się w produkcji bezzałogowych statków powietrznych. W Londynie spółka pokazała szybki cel powietrzny twinJET. To niewielki bezzałogowiec wyposażony w silnik odrzutowy oraz reflektor radarowy, który pełni funkcję imitatora celu powietrznego. Na DSEI firma zaprezentowała ponadto amunicję krążącą GIEZ.

Podczas londyńskich targów zaprezentowała się jeszcze firma Advanced Protection Systems z Gdyni, która specjalizuje się w produkcji zaawansowanych systemów do zwalczania bezzałogowych statków latających.

(ŁTP)
Foto: Andrzej Kiński
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc