Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Podsumowanie 2023 roku w Polskiej Grupie Zbrojeniowej

Fot. PGZ

Miniony rok stanowił dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej kontynuację działań rozbudowujących potencjał Grupy, zwiększających jej udział w procesie modernizacji technicznej polskiej armii oraz rozwijających działania eksportowe. Po gwałtownym impulsie do rozwoju Grupy, który przyniósł rok 2022, minionych 12 miesięcy cechowała systematyczna praca nad wykorzystaniem szansy na przeskok generacyjny polskiego przemysłu obronnego.

Decyzja o skokowym zwiększeniu liczebności Sił Zbrojnych RP do poziomu 300 tysięcy żołnierzy  wymusiła na PGZ opracowanie nowych założeń rozwoju Grupy, tak by nadążyć za procesem modernizacji technicznej i dostarczać wojsku uzbrojenie i sprzęt wojskowy najwyższej jakości w ilościach i terminach oczekiwanych przez zamawiającego. Wybuch konfliktu na Ukrainie zmieniający sytuację bezpieczeństwa w naszej części Europy spowodował ponadto, że Polska stała się krajem przyfrontowym, co potwierdziły nie tylko miliony uchodźców z Ukrainy, ale przede wszystkim utworzenie w naszym kraju centrum przerzutu sprzętu wojskowego przekazywanego Ukrainie przez państwa zachodnie. Polska, jako jeden z głównych donatorów, odpowiedziała niemal natychmiast i w sposób bardzo zdecydowany.  Z zasobów spółek PGZ na Ukrainę trafiła broń strzelecka i wsparcia, duże ilości amunicji czy sprzęt ciężki. W dalszej perspektywie zakres i forma udzielanego wsparcia ewoluowały, co przełożyło się na konkretne działania podejmowane przez zarząd PGZ i zarządy poszczególnych spółek. W Bumarze-Łabędy powstał hub serwisowy czołgów, a w prace w warsztatach terenowych podjęli mechanicy PGZ Serwis Orel.

Jednocześnie w ramach środków własnych, jak również pozyskiwanych od Skarbu Państwa przyspieszono działania inwestycyjne, by zwiększyć zdolności i moce produkcyjne w kluczowych obszarach, jak produkcja amunicji czy środków bojowych. W minionych dwóch latach nie tylko znacząco zwiększono nakłady na inwestycje, ale także wzrósł poziom zatrudnienia praktycznie w każdej ze spółek.

Wzrost rozpoznawalności marki i zainteresowania wyrobami PGZ, będący konsekwencją systematycznego rozwoju oraz zmian geopolitycznych w regionie, przełożył się na duże zamówienia od kontrahentów zagranicznych, płynące niemal z całego świata. Mowa nie tylko o Mesko S.A., czy Nitro-Chem S.A., ale także Fabryce Broni „Łucznik”, Zakładach Mechanicznych Tarnów czy PCO. By sprostać wyzwaniu, jakim było doposażenie Sił Zbrojnych RP w rozbudowywanych strukturach, jak też zamówieniom eksportowym konieczna okazała się zmiana w podejściu do kwestii inwestycji i pozyskiwaniu dokapitalizowania. Zarówno zapisy ustawy o obronie Ojczyzny, jak też opracowanie założeń planu Narodowej Rezerwy Amunicyjnej, czy decyzje o dokapitalizowaniu konkretnych spółek pozwoliły na dynamiczny wzrost zdolności produkcyjnych i wytwarzanego wolumenu, jak też na unowocześnienie parku maszynowego i linii produkcyjnych.

Fot. PGZ

Te wszystkie czynniki miały też wpływ na pozycję PGZ wśród światowych potentatów branży zbrojeniowej. Co ważne, spółki PGZ nie tylko stały się ważnym ogniwem dostaw dla takich koncernów jak Lockheed Martin, Raytheon czy General Dynamics Land System, ale co ważniejsze uzyskały status partnerski. Dziś przekłada się to na sposób realizacji takich programów jak Miecznik wspólnie z Thalesem i firmą Babcock czy programów rakietowych z MBDA. To wreszcie zupełnie nowe otwarcie w relacjach z podmiotami południowokoreańskimi, które za sprawą decyzji zakupowych polskiego resortu obrony narodowej, stały się naturalnym partnerem biznesowym dla takich spółek PGZ jak poznańskie WZM, bydgoskie WZL-2, czy HSW lub Jelcz. Te wszystkie czynniki miały wpływ na tempo i kierunek zmian w strukturach wewnętrznych Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dzięki temu Grupie udaje się z powodzeniem prowadzić równolegle wielomiliardowe kontrakty o olbrzymim stopniu skomplikowania, jak wielowarstwowy system obrony powietrznej, fregaty dla Marynarki Wojennej czy różnego typu platformy i pojazdy autonomiczne.

Jak co roku, zapraszamy na przegląd wybranych informacji, pokazujących działania podejmowanie w 2023 roku przez Polską Grupę Zbrojeniową. Szczegółowe dokonania poszczególnych spółek można zobaczyć na ich stronach internetowych.

KONTRAKTY ZBROJENIOWE PGZ

Pierwszy kwartał 2023 r. przyniósł zakończenie realizacji umów podwykonawczych na rzecz Raytheon Technologies w I fazie programu Wisła. W ich ramach wyprodukowano wszystkie 16 wyrzutni M903 i ich elementy oraz 9 kompletów mobilnych warsztatów logistycznych (tzw. support equipment). Terminowe zakończenie umów przyczyniło się do rozpoczęcia odbiorów 2 pierwszych baterii systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot zgodnie z harmonogramami zakładanymi przez Siły Zbrojne RP.

Kolejnymi krokami przy współpracy z Raytheon Technologies był podpisany kilka miesięcy później list intencyjny dotyczący zbudowania kompetencji w wybranych spółkach PGZ do produkcji komponentów i podzespołów do radarów LTAMDS w ramach II fazy programu Wisła, porozumienia dotyczące projektów komercyjnych, zawarte we wrześniu oraz umowy wykonawcze na targach MSPO.

Pod koniec marca pomiędzy Konsorcjum PGZ-Pilica+ a Agencją Uzbrojenia podpisana została umowa na dostawę stacji radiolokacyjnych Bystra. W ramach umowy dostarczone zostaną 22 komplety radarów wraz z trenażerem i pakietem szkoleniowym. Zgodnie z zapisami realizacja umowy ma zakończyć się w październiku 2028 r. Wartość zamówienia to blisko 1 mld 110 mln zł.

Fot. PGZ

Kolejnym krokiem w ramach realizacji programu Pilica+ było podpisanie umowy wykonawczej na dostawę 22 Zestawów Rakietowo-Artyleryjskich (ZRA) Pilica+ na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Wartość zamówienia wyniosła blisko 3 mld złotych. W grudniu konsorcjum PGZ-Pilica+ i Agencja Uzbrojenia zawarły kolejną umowę wykonawczą na dostawę podwozi marki Jelcz oraz ich zintegrowanie z wyrzutniami iLauncher.

Z kolei wraz z końcem listopada udało się zrealizować ostatnie dostawy seryjnych Przeciwlotniczych Systemów Rakietowo-Artyleryjskich Pilica (dostawa IV, V oraz VI systemu, tj. prototyp po dostosowaniu do produkcji seryjnej). Tym samym do wojska trafiły wszystkie zamówione w  listopadzie 2016 r. systemy obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD).

Sukcesem zakończyły się strzelania rakietowe bojowo-doświadczalne z wykorzystaniem systemu OPL „Mała Narew”, które Grupa PGZ dostarczyła w ramach realizacji kolejnego programu z domeny obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. – Byliśmy świadkami historycznego wydarzenia. Historycznego dlatego, że dotychczas w inny sposób działał system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. To co było dotychczas było zupełnie inną, starą epoką – powiedział podczas wydarzenia minister Mariusz Błaszczak.

W ramach realizacji programu Narew podczas targów MSPO podpisano umowy wykonawcze na pozyskanie przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu Narew. Zawarto też umowę z MBDA UK dotyczącą dostaw elementów rakiet i wyrzutni systemu Narew oraz transferu technologii i wiedzy w zakresie ich wytwarzania. Umowa, będąca kontynuacją dotychczasowej współpracy, pozwoli na docelowe wytwarzanie elementów systemu Narew przez spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej wchodzące w skład Konsorcjum PGZ-Narew. Niedawnym akcentem aktywności konsorcjum było zawarcie umowy na dostawy i serwis 24 radarów dalekiego zasięgu P18-PL.

Fot. PGZ

Rok 2023 był również przełomowy dla realizacji programu Miecznik. W czerwcu wmurowano kamień węgielny pod budowę hali kadłubowej do produkcji trzech nowoczesnych fregat dla polskiej Marynarki Wojennej. Z kolei w sierpniu miało miejsce uroczyste cięcie blach na pierwszą jednostkę. W październiku zawarto umowę z firmą Thales na dostawę systemu zarządzania walką TACTICOS wraz z wybranymi sensorami, które zostaną wykorzystane przy budowie fregat. Pod koniec roku ogłoszono, że druga i trzecia jednostka zostaną dodatkowo doposażone w sensory i efektory tożsame z tymi, które są kontraktowane na pierwszą jednostkę prototypową, pozwalając tym samym na zabezpieczenie domeny powietrznej i nawodnej.

W czerwcu br. spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej zawarły z Agencją Uzbrojenia umowy na dostawę pojazdów minowania narzutowego Baobab-K oraz min produkowanych przez bydgoską spółkę Belma. Umowa objęła dostawę 24 pojazdów produkowanych przez konsorcjum, w skład którego wchodzi PGZ S.A. oraz HSW S.A. w roli lidera.

Siły Zbrojne RP zyskają również nowe platformy bojowe w postaci blisko 400 lekkich pojazdów rozpoznawczych. Zawarto także dwie umowy ramowe na dostawę ciężkich bojowych wozów piechoty oraz nowego kołowego transportera opancerzonego.

Konsorcjum PGZ-WWR, odpowiedzialne za dostawy elementów systemu uzbrojenia Wieloprowadnicowych Wyrzutni Rakietowych dla Sił Zbrojnych RP pozyskało od Agencji Uzbrojenia drugi kontrakt na dostawy w latach 2024-2027 łącznie 198 podwozi specjalnych do przedmiotowego systemu uzbrojenia. Wartość kontraktu to kwota blisko 1,5 mld zł.

Z kolei konsorcjum PGZ-Amunicja i Agencja Uzbrojenia podpisały wieloletnią umowę ramową na dostawy amunicji na potrzeby Wojska Polskiego. Zakłada ona dostawę setek tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, ale także przewiduje zawieranie umów wykonawczych z Konsorcjum PGZ–Amunicja m.in. dla różnego typu amunicji kal. 120 mm. Perspektywa czasowa obowiązywania umowy to 2029 r.

Istotne kroki zostały również poczynione w budowie laboratorium Hardware-In-The-Loop. Pod koniec maja PGZ S.A. i HOCHTIEF Polska S.A. zawarły umowę generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach tej inwestycji.

WYBRANE KONTRAKTY SPÓŁEK

Rok 2023 rozpoczął się od podpisania przez Fabrykę Broni „Łucznik” – Radom aneksu do umowy na dodatkowe dostawy karabinków MSBS Grot w wersji A2 dla Sił Zbrojnych RP. Zgodnie z zapisami przedmiotowego aneksu do wojska do końca 2026 r. trafi blisko 70 tys. karabinków, a wartość umowy zwiększyła się o dodatkowe 826 mln zł brutto.

Fot. PGZ

Niecałe dwa miesiące później radomska spółka zawarła z Agencją Uzbrojenia umowę o wartości ponad 11 mln zł brutto na dostawę 250 karabinów wyborowych Grot 762N zasilanych amunicją 7,62 mm x 51 NATO dla Sił Zbrojnych RP. Wraz z nią zawarty został kolejny aneks na dostarczenie dodatkowych 88 tys. karabinków MSBS Grot dla polskiej armii o wartości ok. 1 mld zł brutto. Niedługo później Fabryka Broni „Łucznik” – Radom podpisała również umowę o wartości ponad 160 mln zł brutto na dostawę blisko 28 tys. pistoletów VIS 100 dla Sił Zbrojnych RP.

Karabinki MSBS Grot nie trafią jednak tylko do polskiej armii – dzięki wielkoletniej współpracy Grupy PGZ z państwami z Afryki w zakresie indywidualnego wyposażenia żołnierza, podpisano umowę na dostawę karabinków szturmowych MSBS Grot  z jednym z krajów Afryki Środkowo-Wschodniej.

Z kolei spółka Maskpol podpisała z Agencją Uzbrojenia umowę na dostawę kilkudziesięciu tys. kamizelek kuloodpornych KKZ-01 dla Sił Zbrojnych. Wartość umowy dla części gwarantowanej w 2024 r. i opcji przewidzianej na 2025 r. wynosi ok. 490 mln zł.

W lutym br. Minister Obrony Narodowej zatwierdził umowę ramową zawartą pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum firm Polskiej Grupy Zbrojeniowej z Hutą Stalowa Wola S.A. jako liderem na dostawy bojowych wozów piechoty Borsuk oraz wozów specjalistycznych opartych na uniwersalnej modułowej platformie gąsienicowej.

W czerwcu Huta Stalowa Wola została dokapitalizowana kwotą 600 mln zł. Inwestycje, poza realizacją wspomnianych wyżej projektów, pomogą również przy modernizacji i zwiększeniu kompetencji produkcyjnych HSW Oddziału Autosan w Sanoku do produkcji cywilnej i sprzętu wojskowego, w tym m.in. pojazdów specjalnych 4×4.

Fot. PGZ

11 października w Nowej Dębie Polska Grupa Zbrojeniowa zawarła szereg umów z Agencją Uzbrojenia na blisko miliard złotych na dostawę sprzętu i środków bojowych dla Wojska Polskiego. W ramach pierwszej OBRUM dostarczy do Sił Zbrojnych RP 43 mosty towarzyszące na podwoziu samochodowym MS-20. Podpisano także aneks do umowy na dostawy 120 mm amunicji moździerzowej odłamkowo-burzącej dla moździerzy samobieżnych Rak. Kolejne umowy dotyczą pozyskania podwozi samochodowych oraz pojazdów kołowych Jelcz, na których zostaną zabudowane elementy systemu Naval Strike Missile wchodzące w skład dwóch kolejnych Morskich Jednostek Rakietowych oraz 6 nowych wozów dowodzenia na podwoziu kołowego transportera opancerzonego.  Dwa dni później miało miejsce wydarzenie przełomowe dla Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy”, kiedy premier Mateusz Morawiecki podpisał umowę inwestycyjną na budowę drugiej linii do produkcji samobieżnych armatohaubic Krab.

26 października br. spółki PIT-RADWAR i Wojskowe Zakłady Elektroniczne podpisały umowy z norweskim koncernem Kongsberg Defence&Aerospace (KDA) na wykonanie i dostawy dwóch Morskich Jednostek Rakietowych oraz serwisowanie i produkcję rakiet NSM.

WSPÓŁPRACA

Rok 2023 przyniósł kolejne etapy współpracy z Koreą Południową, w związku z planowanymi dostawami tamtejszego sprzętu do polskiej armii. Po kilkumiesięcznym dialogu prowadzonym ze stroną południowokoreańską, pod koniec lutego Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała dokumenty określające zasady współpracy przemysłowej z firmami Huyndai Rotem Company i Hanwha Aerospace przy planowanej w Polsce produkcji czołgów K-2 i armatohaubic K-9. Konsekwencją tego spotkania była wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych, gdzie zapowiedział on, że południowokoreańskie czołgi K-2 będą produkowane, serwisowane i remontowane właśnie w WZM.

Fot. PGZ

Miesiąc później Polska Grupa Zbrojeniowa i Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne oraz południowokoreańska firma Hyundai Rotem Company podpisały umowę o utworzeniu konsorcjum, którego celem jest wspólne oferowanie Wojsku Polskiemu czołgów K-2PL oraz sprzętu towarzyszącego. Poznańskie zakłady zostały również wybrane na centrum obsługi amerykańskich czołgów Abrams. Porozumienie w tej sprawie podpisano z producentem czołgów General Dynamics Land Systems.

Początek kwietnia przyniósł istotne kroki w zacieśnianiu współpracy polsko-ukraińskiej. PGZ oraz firma ARTeM zawarły wówczas porozumienie o współpracy przy produkcji amunicji czołgowej kalibru 125 mm. Dokument podpisano w obecności prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego. Jednocześnie w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy S.A. rozpoczęły się prace związane z realizacją umowy na remonty czołgów T-64. Porozumienie zostało podpisane z ukraińskim koncernem UKROBRONPROM.

Podczas kieleckich targów MSPO zawarto porozumienie o współpracy z L3Harris Technologies, którego celem jest rozwój systemów łączności dla Sił Zbrojnych RP oraz wzmocnienie potencjału krajowego przemysłu obronnego w domenie C4ISR, a także porozumienie ze spółką Javelin Joint Venture, które ma na celu zbadanie możliwości utworzenia zakładu montażu końcowego i produkcji komponentów w Polsce.

Polska Grupa Zbrojeniowa zainaugurowała również współpracę z polską firmą ICEYE, operatorem satelitów radarowych. Na mocy porozumienia, którego stroną są również Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A., firmy ogłosiły współpracę w zakresie przygotowania dla Sił Zbrojnych RP konstelacji satelitów radarowych wraz ze stacjonarną i mobilną stacją naziemną.

Fot. PGZ

Innym przykładem efektów podejmowanej współpracy jest opracowany w Fabryce Broni „Łucznik” Modułowy Pistolet Samopowtarzalny, który miał swoją premierę na tegorocznej edycji MSPO.

Pod koniec listopada Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. przystąpiła do stowarzyszenia Aerospace, Security and Defense Industries Association of Europe z siedzibą w Brukseli. Pozwoli to spółce promować interesy przemysłu obronnego w dialogu z instytucjami Unii Europejskiej.

Zawierana w tym roku współpraca nie ograniczała się do firm zagranicznych. Spółki PGZ podpisały umowę dotyczącą strategicznej współpracy ze spółkami z Grupy Kapitałowej KGHM. Umowa określa możliwe obszary wspólnych działań m.in. przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych, produkcyjnych i handlowych. Jako priorytetowy wskazano obszar amunicyjno-rakietowy.

Nawiązano również współpracę z Grupą Azoty, jednym z kluczowych producentów europejskiej branży nawozowo-chemicznej. Wspólnym celem zawartego porozumienia jest nie tylko rozwijanie technologii, ale także zwiększanie bezpieczeństwa zdolności przemysłowych w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych i produkcji.

PGZ S.A. oraz PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. uczestniczyły w pilotażowym akceleratorze IDA Bootcamp w ramach programu „Rozwój technologii podwójnego zastosowania PFR”. Wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Krakowskim Parkiem Naukowo-Technologicznym szukaliśmy rozwiązań zwiększających bezpieczeństwobazując na potencjale startupów oraz firm z sektora cywilnego, które rozwijają technologie i które można adaptować na potrzeby sektora obronnego, jednocześnie stymulując rozwój gospodarczy.

Pod koniec roku rozszerzono także współpracę z Politechniką Warszawską i UKSW w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

WYDARZENIA BRANŻOWE

MSPO – tradycyjnie najważniejszym wydarzeniem branżowym w kalendarzu był Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Na wspólnej wystawie, której towarzyszyło hasło „Przeskok Generacyjny Zbrojeniówki”, swoją ofertę produktową zaprezentowały wszystkie spółki Grupy Kapitałowej PGZ. Okazała się ona niezwykle interesująca i różnorodna. Poza licznymi wymienionymi wyżej umowami zawartymi podczas targów, na ekspozycji Polskiej Grupy Zbrojeniowej, partnera strategicznego MSPO, pojawili się m.in. przedstawiciele rządu RP oraz rządów i przedsiębiorstw zagranicznych.

Fot. PGZ

Targi były również czasem wyróżnień i nagród. Nagrodę Prezydenta RP dla produktów najlepiej służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP zdobył nowy bojowy pływający wóz piechoty Borsuk. Wyróżnienie Specjalne Ministra Obrony Narodowej otrzymała Mała Narew. Wyróżnienie dowódcy wojsk obrony terytorialnej w kategorii sprzętu i wyposażenia żołnierza lekkiej piechoty zostało przyznane za kontenerowy magazyn broni przeznaczony do przechowywania broni i amunicji oraz innego sprzętu i wyposażenia jednostek wojskowych. Nagroda Specjalna Ministra Rozwoju i Technologii – Najlepszy Polski Eksporter Uzbrojenia trafiła do Mesko S.A. Do spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej trafiły także trzy nagrody Defender:

  • Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A. za Mobilny Węzeł Łączności MCC1;
  • konsorcjum firm: ZURAD sp. z o.o. (lider) będący częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Modular System sp. z o.o. za Mobilny magazyn broni 20` 1C
  • konsorcjum: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (lider), Akademia Sztuki Wojennej, Wojskowe Zakłady Elektroniczne za SSPWE system szkolenia poligonowego w warunkach walki elektronicznej.

Po raz trzeci z rzędu organizatorzy uhonorowali także Polską Grupę Zbrojeniową za rozmach i innowacyjność zaprezentowanej ekspozycji wystawienniczej.  Z kolei kilkudziesięciu pracowników spółek tworzących PGZ odebrało przyznane za nienaganną pracę na rzecz Polski i obronności odznaczenia i medale

IDEX – podczas szesnastej edycji targów, zorganizowanych w drugiej połowie lutego w Abu Dhabi, PGZ zaprezentowała szeroką ofertę produktów i usług skierowaną do przedstawicieli sił zbrojnych oraz innych formacji mundurowych.

POLSECURE – Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała swoje wyroby i rozwiązania również w czasie II Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE, które odbyły się w Kielcach w dniach 25-27 kwietnia.

Defence24 Day – jak co roku, PGZ uczestniczyła w kolejnej edycji konferencji Defence24 Day, która odbyła się na terenie stadionu PGE Narodowy w Warszawie, w roli strategicznego partnera. Udział Grupy w konferencji objął prezentację produktów wybranych spółek, jak również udział przedstawicieli PGZ w czterech panelach i pięciu prezentacjach tematycznych zaplanowanychw czasie dwudniowych obrad.

Seoul ADEX – spółek Grupy nie zabrakło również na targach Seoul International Aerospace and Defense Exhibition, które odbyły się w dniach 17-22 października 2023 r. w stolicy Republiki Korei. ADEX to największe, najbardziej prestiżowe i najbardziej wszechstronne targi w Azji Północno-Wschodniej, goszczące największe firmy przemysłu zbrojeniowego.

DSEI – udział kilka dni po MSPO w Kielcach w targach zbrojeniowych w Londynie był dla PGZ okazją do zaprezentowania szerokiej gamy wyrobów, ale także okazją do promocji programów i projektów realizowanych wspólnie z partnerami reprezentującymi brytyjski przemysł zbrojeniowy.

SPONSORING I DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Polska Grupa Zbrojeniowa po pięcioletniej przewie została strategicznym sponsorem pokazów lotniczych Air Show Radom 2023. Podczas pokazów, które w tym roku były rekordowe pod względem frekwencji, PGZ zaprezentowała swój różnorodny potencjał.

Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku PGZ S.A. była Mecenasem Gali Buzdygany 2022 – nagrody przyznawanej przez miesięcznik „Polska Zbrojna”. Buzdygany są jednymi z najważniejszych wyróżnień w środowisku związanym z wojskiem. Z okazji święta Wojska Polskiego zostaliśmy również sponsorem koncertu pt. „Silna Biało–Czerwona”, który odbył się w Giżycku.

Jako PGZ angażujemy się również w wydarzenia sportowe. W tym roku na wyróżnienie zasługuje udział PGZ S.A. w roli sponsora na takich wydarzeniach jak Grom Challenge oraz Formoza Challenge. Obydwa wydarzenia mają ugruntowaną pozycję na arenie wydarzeń sportowych w naszym kraju.

PGZ S.A. kontynuowała w 2023 r. wsparcie dla środowiska weteranów. Podczas Targów MSPO Fundacja PGZ i Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa podpisały list intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz weteranów oraz pielęgnowania pamięci o poległych w misjach i operacjach poza granicami państwa. Zawiązanie współpracy nastąpiło w przededniu startu polskiej drużyny narodowej w zawodach weteranów Invictus Games w Düsseldorfie. Polska Grupa Zbrojeniowa pozostaje partnerem strategicznym narodowej drużyny weteranów od pierwszego startu naszej reprezentacji w 2018 r., finansując udział zawodników spoza MON oraz grupy rodzin i przyjaciół dopingujących zawodników podczas wydarzenia.

Środowisko weteranów jest także jednym z priorytetów działań Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która w 2023 r. wsparła szereg inicjatyw w tym zakresie, tj. I Rowerowy Rajd Weteranów, V Bieg Invictus czy projekt Kask Weterana.

Fot. PGZ

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej nieprzerwanie wspierała także liczne inicjatywy zewnętrzne o charakterze edukacyjnym, sportowym, kulturalnym lub charytatywnym, odpowiadając przy tym na aktualne problemy, potrzeby i wyzwania społeczne. Wśród zrealizowanych w 2023 r. projektów na szczególne wyróżnienie zasługuje także dofinansowanie projektu z zakresu ochrony zdrowia Kliniki Neurologicznej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie wpływający na skrócenie czasu wdrożenia skutecznej terapii u chorych z udarem niedokrwiennym. Warto też podkreślić nawiązaną w tym roku współpracę Fundacji PGZ i Fundacji Stare Powązki, dzięki której na najsłynniejszej polskiej nekropolii – Starych Powązkach w Warszawie powstała ścieżka tematyczna poświęcona postaciom zasłużonym dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Już dziś dostępna jest aplikacja na urządzenia mobilne, która przeprowadzi wszystkich zainteresowanych klimatycznymi alejkami cmentarza, możliwa jest też rezerwacja spaceru dla grup uczniów i chętnych osób indywidualnych.

Koniec roku był też momentem finalizacji dofinansowanego przez Fundację PGZ projektu Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Od 22 listopada 2023 r. prezentowana jest w Muzeum wystawa czasowa zatytułowana „Bracia Krajewscy w walce. Pokąd sił nam starczy”. Szczególny charakter tej wystawy związany jest nie tylko z analogią do historii szeregowca Ryana, znanej z ekranizacji Stevena Spielberga, ale przede wszystkim faktu, że członkowie Rodziny Krajewskich w dwudziestoleciu międzywojennym współtworzyli sukcesy skarżyskiej Fabryki Amunicji.

Wśród inicjatyw edukacyjnych warto także wspomnieć o kontynuowanej współpracy z Fundacją Dorastaj z Nami. W jej ramach w 2023 r. odbyły się kolejne 2 warsztaty z zakresu wsparcia psychologicznego i opracowano na ich podstawie 2 poradniki tematyczne. Dzięki otwartej formule tych działań początkowe grono odbiorców – rodziny żołnierzy, policjantów, strażaków czy innych funkcjonariuszy służb publicznych, znacznie się rozszerzyło m.in. dzięki organizacji warsztatów on-line.

KORPORACYJNE

14 września br. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. objęła ponad 90 proc. akcji H. Cegielskiego S.A. na skutek podwyższenia kapitału zakładowego PGZ S.A. przez Skarb Państwa. Zgodę na wniesienie aktywów Cegielskiego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej wydał minister aktywów państwowych. Również w mijającym roku kontynuowano proces łączenia WZŁ-2 do PIT-RADWAR.

Źródło: informacja prasowa PGZ

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc