Zaloguj

Początek budowy USCGC Chase

27 kwietnia w stoczni Eastern Shipbuilding Group w Panama City na Florydzie odbyła się uroczystość rozpoczęcia procesu cięcia blach przeznaczonych do budowy kutra USCGC Chase. Będzie to druga jednostka typu Heritage budowana dla US Coast Guard.


Powyższa jednostka została formalnie zamówiona 6 kwietnia bieżącego roku, jednak pierwsze fundusze przeznaczone choćby na zakupy komponentów, uruchomiono wcześniej. Według harmonogramu budowa sekcji kadłubowych ma umożliwić uroczyste położenie stępki w 2021 roku, a dostarczenie kutra w 2023. Patrolowce typu Heritage mają zastąpić obecnie eksploatowane jednostki typów Famous oraz Reliance – z tego też względu zapotrzebowanie wynosi przynajmniej 25 sztuk.

Stocznia Eastern Shipbuilding Group w Panama City została wybrana do realizacji pierwszej fazy programu – umowa z września 2016 roku objęła wykonanie projektu nowego kutra, a także budowę pierwszych jednostek serii. Obecnie administracja federalna uruchomiła pełne finansowanie dwóch okrętów, a także fundusze na zakupy komponentów przeznaczonych do budowy trzeciego. Prace przy prototypowym USCGC Argus rozpoczęły się w styczniu 2019 roku, a uroczyste położenie stępki jest przewidziane na najbliższe tygodnie. Według harmonogramu ma zostać przekazany US Coast Guard w 2022 roku.

Pomimo histo­rycz­nej kla­sy­fi­ka­cji jako kuter, jed­nostki patro­lowe typu Heritage będą miały wypor­ność około 4500 ton. Według pro­jektu kadłub będzie mieć 110 metrów dłu­go­ści i 16 metrów sze­ro­ko­ści. Wysokoprężny napęd pozwoli na osią­gnię­cie pręd­ko­ści mak­sy­mal­nej około 24 węzłów, a zapas paliwa ma pozwo­lić na prze­pły­nię­cie do 10000 mil mor­skich. Autonomiczność okre­ślono na 60 dni. Podobnie jak więk­sze kutry typu Legend, także typ Heritage otrzyma zestaw uzbro­je­nia obej­mu­jący auto­ma­tyczną armatę Mk.110 kali­bru 57 mm, bez­za­ło­gowe sta­no­wi­sko ogniowe z armatą Mk.38 kali­bru 25 mm, do sze­ściu wkm M2 Browning kali­bru 12,7 mm. Na rufie prze­wi­dziano prze­strzeń dla wie­lo­za­da­nio­wego śmi­głowca pokła­do­wego MH-65 bądź MH-60R Seahawk.

(Łukasz Pacholski) Foto: Eastern Shipbuilding Group
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc