Zaloguj

Konkurs Zespołu Badań i Analiz Militarnych

REGULAMIN KONKURSU


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Konkurs Zespołu Badań i Analiz Militarnych.
 2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o., ul. Anieli Krzywoń 2/155, 01-391 Warszawa.
 3. Partnerem i fun­da­to­rem nagród w kon­kur­sie jest firma Dom Wydawniczy Rebis.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.zbiam.pl i na profilu Facebook-owym  https://www.facebook.com/wojskoitechnika/
  w dniach  20 marca – 3 kwietnia 2019 roku (do godziny 12:00 w południe).


§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  2. nie jest pracownikiem Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o. i/lub pracownikiem Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
  3. nie jest członkiem rodziny pracownika Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o. i/lub pracownikiem Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1


§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest 5 egzem­pla­rzy publi­ka­cji pt. "Pustynny snajper. Jak zwykły Angol poszedł na wojnę z ISIS".
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w cza­sie trwa­nia kon­kursu przy­ślą odpo­wie­dzi na adres e-mail: office@zbiam.pl
  na trzy poni­ższe pyta­nia:
  a. Podaj rok wprowadzenia do uzbrojenia 7,62 mm karabinu wyborowego SWD. 
  b. Jak nazywa się syryjska część Kurdystanu?
  c. Rozwiń skrót YPG, związany z wojną w Syrii. Podaj wraz z polskim tłumaczeniem. 
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres office@zbiam.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 4. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o., na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 2 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu wydania nagrody.


§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.zbiam.pl

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc