Zaloguj
reklama Helikon-Tex
reklama Helikon-Tex

Konkurs Zespołu Badań i Analiz Militarnych

REGULAMIN KONKURSU


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Konkurs Zespołu Badań i Analiz Militarnych.
 2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o., ul. Anieli Krzywoń 2/155, 01-391 Warszawa.
 3. Partnerem i fun­da­to­rem nagród w kon­kur­sie jest firma Dom Wydawniczy Rebis.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.zbiam.pl i na profilu Facebook-owym  https://www.facebook.com/wojskoitechnika/
  w dniach  20 marca – 3 kwietnia 2019 roku (do godziny 12:00 w południe).


§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  2. nie jest pracownikiem Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o. i/lub pracownikiem Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
  3. nie jest członkiem rodziny pracownika Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o. i/lub pracownikiem Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1


§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest 5 egzem­pla­rzy publi­ka­cji pt. "Pustynny snajper. Jak zwykły Angol poszedł na wojnę z ISIS".
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w cza­sie trwa­nia kon­kursu przy­ślą odpo­wie­dzi na adres e-mail: office@zbiam.pl
  na trzy poni­ższe pyta­nia:
  a. Podaj rok wprowadzenia do uzbrojenia 7,62 mm karabinu wyborowego SWD. 
  b. Jak nazywa się syryjska część Kurdystanu?
  c. Rozwiń skrót YPG, związany z wojną w Syrii. Podaj wraz z polskim tłumaczeniem. 
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres office@zbiam.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 4. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o., na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 2 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu wydania nagrody.


§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.zbiam.pl

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • Reklama Kongsberg

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc