Zaloguj
reklama Helikon-Tex
reklama Helikon-Tex

Konkurs „Morza”

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Konkurs „Morza”
 2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o., ul. Anieli Krzywoń 2/155, 01-391 Warszawa.
 3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie, na stronie www.zbiam.pl i na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/miesiecznik.morze/ oraz na łamach wydania numeru 7-8/2018 miesięcznika „Morze” w dniach 28 lipca – 15 sierpnia 2018 roku (do godziny 12:00 w południe)

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  2. nie jest pracownikiem Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o. i/lub pracownikiem Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych
  3. nie jest członkiem rodziny pracownika Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o. i/lub pracownikiem Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest:
  5 egzemplarzy publikacji pt. „Polska Marynarka Wojenna od A do Z”.
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu przyślą odpowiedzi na adres e-mail: office@zbiam.pl lub pocztowy: ul. Bagatela 10 lok. 19, 00-585 Warszawa, na dwa poniżej pytania:
  – Jakie nazwy nosić będą dwa seryjne niszczyciele min typu Kormoran II?
  – Którego dnia będziemy obchodzić 100. rocznicę utworzenia Marynarki Wojennej RP?
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez drogą mailową lub pocztową w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres office@zbiam.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 5 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.zbiam.pl

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc