Zaloguj
reklama Helikon-Tex
reklama Helikon-Tex

Konkurs mikołajkowy

Mamy przy­jem­no­ść zaproponować Wam, Drodzy Czytelnicy, udział w kon­kursie miko­łaj­ko­wym! Zasady są pro­ste: pro­szę udo­stęp­nić ten post oraz odpo­wie­dzieć na czte­ry pro­ste pyta­nia.

Oto one:

  • Podaj przy­naj­mniej trzy z pieciu pod­sta­wo­wy­ch try­bów pra­cy arma­ty AG-35.
  • Podaj Państwa, któ­re pro­wa­dzi­ły bądź pro­wa­dzą pro­gram myśliw­ca lub samo­lo­tu wie­lo­za­da­nio­we­go 5. gene­ra­cji ukoń­czo­ny budo­wą mini­mum demon­stra­to­ra tech­no­lo­gii.
  • Jaka była naj­krwaw­sza bitwa II woj­ny świa­to­wej dla Stanów Zjednoczonych? Podaj zaan­ga­żo­wa­ne w nią jed­nost­ki jakie stra­ty zosta­ły w niej ponie­sio­ne.
  • Jaki okrę­to­wy sys­tem ostat­niej szan­sy (CIWS) ma naj­więk­szą licz­bę luf. W jakim ukła­dzie, jaka jest szyb­ko­strzel­no­ść, kraj pro­duk­cji i na jaki­ch okrę­ta­ch był zamon­to­wa­ny?

Odpowiedzi pro­szę nad­sy­łać na adres konkurs@zbiam.pl. Na odpo­wie­dzi cze­ka­my do pół­no­cy 20 grud­nia, 21 grud­nia ogłoszeni zosta­ną zwy­cięz­cy. Otrzymają oni wia­do­mo­ści zwrot­ne z infor­ma­cją o nagrodzie.
W tre­ści poza odpo­wie­dzia­mi pro­szę podać imię i nazwi­sko oraz adres kore­spon­den­cyj­ny.

Do wygra­nia 10 rocz­ny­ch pre­nu­me­rat dowol­ne­go tytu­łu ZBiAM, książ­ki militarne.
Do wybo­ru pre­nu­me­ra­ta papie­ro­wa lub elektroniczna.
Jako pod­po­wie­dź pro­szę potrak­to­wać infor­ma­cję, że każ­dą z odpo­wie­dzi znaj­dą Państwo w nume­ra­ch regu­lar­ny­ch oraz spe­cjal­ny­ch naszy­ch cza­so­pi­sm z rocz­ni­ka 2016 (nume­ry 1 – 11).

Powodzenia!

reklama MBDA
  • Reklama Kongsberg

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc