Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Kolejne PMR-3 do modernizacji

9 sierpnia 2. Regionalna Baza Logistyczna z Warszawy poinformowała o podpisaniu umowy w sprawie modernizacji kolejnej partii holowanych ustawiaczy min PMR-3 do standardu UMP-03, którą zrealizują Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. z Dęblina.

Umowa, podpisana 26 lipca, została poprzedzona uruchomieniem ograniczonej procedury przetargowej, którą ogłoszono na początku czerwca bieżącego roku. Podmiot z Dęblina był jedynym oferentem uczestniczącym w postępowaniu – usługa będzie kosztować Skarb Państwa 4,2 mln złotych bez VAT. Niestety zamawiający nie upublicznił liczby planowanych do modernizacji ustawiaczy min, w październiku zeszłego roku za usługę przebudowy pięciu PMR-3 do standardu UMP-03 zapłacono 1,7 mln złotych brutto.

Holowany usta­wiacz min PMR‑3 jest wyko­rzy­sty­wany w Wojsku Polskim z wyko­rzy­sta­niem samo­cho­dów cię­ża­ro­wych śred­niej ładow­no­ści wyso­kiej mobil­no­ści. Zestaw może mino­wać teren minami prze­ciw­pan­cer­nymi róż­nych typów. W ramach moder­ni­za­cji do stan­dardu UMP-03 zmiany obej­mują kon­struk­cję układu ste­ro­wa­nia kro­kiem mino­wa­nia (z mecha­nicz­nego na elek­tryczno-pneu­ma­tyczny), zmianę sys­temu uzbra­ja­nia min, zwięk­sze­nie pręd­ko­ści mino­wa­nia oraz odle­gło­ści poza minami, zmianę kon­struk­cji maga­zynu mino­wego, zin­te­gro­wa­nie z usta­wia­czem innych typów pojaz­dów cię­ża­ro­wych (Star 944, Jelcz S.662), wpro­wa­dze­nie sys­temu łącz­no­ści dla obsługi. Pierwsze zmo­der­ni­zo­wane egzem­pla­rze zostały dostar­czone woj­sku w 2005 roku.

(ŁP) Foto: WITU
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc