Zaloguj
reklama PIT-RADWAR

KIO odrzuca skargę Airbus Helicopters

28 maja w Krajowej Izbie Odwoławczej odbyło się posiedzenie dotyczące odwołania, które wniósł koncern Airbus Helicopters na działania Komendy Głównej Policji dotyczące bezprzetargowego zakupu dwóch śmigłowców S-70i Black Hawk International.

Ostateczny werdykt KIO jest korzystny dla zamawiającego, gdyż Izba postanowiła odrzucić odwołanie na podstawie artykułu 189 ust.2 pkt 3 Prawa Zamówień Publicznych – „Odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie”. Oznacza to, że KGP jest coraz bliżej podpisania kontraktu na zakup śmigłowców amerykańskiego producenta – według nieoficjalnych informacji może do tego dojść w ciągu najbliższych godzin.

Informacje o bezprzetargowym zakupie dwóch śmigłowców S-70i Black Hawk International pojawiły się na początku kwietnia, kiedy na stronach koncernu Lockheed Martin pojawiło się ogłoszenie dotyczące poszukiwania pracownika mającego wspierać eksploatację wiropłatów w polskiej policji. W kolejnych tygodniach sprawa trafiła do sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, gdzie informacje potwierdził m.in. Komendant Główny Policji. Odpowiedzią na to była publiczna informacja koncernu Airbus o możliwości dostawy dwóch śmigłowców H225 jeszcze w bieżącym roku, a także złożeniu odwołania na procedurę do KIO.

Co ciekawe, bezprzetargowy proces zakupu S-70i został zgłoszony do Prezesa Zamówień Publicznych 13 kwietnia, od tego czasu KGP nie otrzymała żadnego sygnału o złamaniu procedur zakupowych. Według informacji KGP, wybór płatowca został doko­nany przez zespół Komendy Głównej Policji, który ana­li­zo­wał potrzeby w zakre­sie środka trans­portu dla pod­od­dzia­łów anty­ter­ro­ry­stycz­nych oraz ich tak­tyki dzia­ła­nia. Zespół wyse­lek­cjo­no­wał sześć ele­men­tów, które musi speł­niać nowy typ śmigłowca – ana­liza została prze­pro­wa­dzona m.in. poprzez strony inter­ne­towe pro­du­cen­tów. Pozostałe typy wiro­pła­tów speł­niały z mak­sy­mal­nie czte­rech wymo­gów posta­wio­nych przez Policję. Poza wspar­ciem dzia­łań anty­ter­ro­ry­stycz­nych, śmi­głowce mają wspie­rać inne służby, choćby w cza­sie klęsk żywio­ło­wych.

(ŁP) Foto: Marc Duthet
reklama PCO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc