Zaloguj
reklama Helikon-Tex
reklama Helikon-Tex

IV. konferencja CEE Aviation odbyła się w Warszawie

W dniach 6-7 listopada w Warszawie odbyła się czwarta międzynarodowa konferencja CEE Aviation, dotyczące tematyki lotniczej i technologicznej. Wśród podejmowanych tematów ważne miejsce zajmowała również analiza obecnych i przyszłych trendów w sektorze lotniczym. Partnerem strategicznym wydarzenia było Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.

W konferencji wzięło udział wielu przedstawicieli linii i portów lotniczych, eksperci z zakresu prawa lotniczego, reprezentanci instytucji polskich oraz unijnych. Obecni byli m.in. Thomas Reynaert, dyrek­tor gene­ralny Airlines for Europe A4E,  Anca Apahidean, dyrek­tor regio­nalny na Europę Środkową i Wschodnią IATA, Jiri Marek, dyrek­tor gene­ralny, Air Serbia  Rafał Milczarski, dyrek­tor gene­ralny i pre­zes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT, Laura Joffe, dyrek­tor ds. ope­ra­cyj­nych Lithuanian Airports, Ralph Anker, redak­tor naczelny i ana­li­tyk ANKER REPORT, Mariusz Szpikowski, dyrek­tor gene­ralny PPL i dyrek­tor war­szaw­skiego Lotniska Chopina, Marek Litwin, dyrek­tor ds. stra­te­gii i pla­no­wa­nia portu lot­ni­czego w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, a także Piotr Kisiel, prezes zarządu WCBKT S.A., który przedstawił rozwiązania na temat tego jak obniżyć koszty operowania linii lotniczych.

– Region Europy Środkowo-Wschodniej pozo­staje naj­bar­dziej dyna­micz­nym regio­nem w Europie. Jego prze­mysł lot­ni­czy prze­żywa szybki wzrost, podą­ża­jąc za tren­dem panu­ją­cym w kra­jach Europy Zachodniej – mówi Laszlo Tamas, dyrektor konferencji CEE Aviation.

Główne tematy, które były podejmowane w wystąpieniach konferencyjnych, to: moder­ni­za­cja euro­pej­skiej prze­strzeni powietrz­nej, szanse ryn­kowe w regio­nie Europy Środkowo-Wschodniej, wyzwa­nia zwią­zane z hubami/regionalnymi por­tami lot­ni­czymi w rejo­nie Europy Środkowo-Wschodniej, cyfrowa rewo­lu­cja w branży tury­styczno-lot­ni­czej, (bar­dziej) „zie­lone” porty lot­ni­cze / bar­dziej „zie­lone” samo­loty, moż­li­wo­ści w zakre­sie przy­cho­dów dodat­ko­wych, kwe­stie kon­troli ruchu lot­ni­czego.

(ŁP)

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc