Zaloguj

Holownikowa dogrywka dla Remontowa Shipbuilding S.A.

23 grudnia Inspektorat Uzbrojenia poinformował, że w ponownym rozpatrzeniu ofert w przetargu na zakup sześciu holowników dla Marynarki Wojennej wybrana została, po raz drugi, oferta stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. z Gdańska. Powyższy krok był wynikiem orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, która z jednej strony oddaliła główny zarzut konkurencyjnej oferty konsorcjum Stoczni Remontowej Nauta S.A. wraz z Morską Stocznią Remontową Gryfia S.A. (dotyczący kwestii ceny oferty i sposobu jej obliczenia). Jednocześnie KIO wskazała braki w ofercie Stoczni Remontowa Shipbuilding S.A., które należało uzupełnić – ten krok był formalną przyczyną powtórzenia badania przesłanych ofert.

Jak można się spodziewać, ponowne badanie (z dostarczeniem brakującego dokumentu przez Remontowa Shipbuilding S.A.) wskazało, jeszcze raz, zwycięstwo gdańskiego podmiotu. To zaś otwiera drogę do podpisania kontraktu na budowę sześciu jednostek – oferty pozostałych dwóch oferentów zostały (po raz kolejny) odrzucone ze względu na niespełnianie wymogów formalnych. Stosowna decyzja zapadła 21 grudnia – najprawdopodobniej kontrakt zostanie podpisany dopiero w przyszłym roku.

Przypomnijmy, według wstęp­nych wyma­gań tak­tyczno-tech­nicz­nych, holow­niki powinny cha­rak­te­ry­zo­wać się wypor­no­ścią pełną do 350 ton, auto­no­micz­no­ścią do dwóch tygo­dni, moż­li­wo­ścią prze­wozu dwu­na­stu osób (lub 50 na pokła­dzie otwar­tym), nie­ogra­ni­czoną dziel­no­ścią mor­ską, pręd­ko­ścią docho­dzącą do 12 węzłów, moż­li­wo­ścią prze­wozu ładunku o łącz­nym cię­ża­rze 25 kN, uciągu 250 kN oraz moż­li­wo­ścią holo­wa­nia z rufy oraz dziobu. Mają one słu­żyć do: prac holow­ni­czych, ewa­ku­acji tech­nicz­nej, wspar­cia akcji ratow­ni­czych, udzie­la­nia pomocy uszko­dzo­nym jed­nost­kom, prze­wozu osób i zaopa­trze­nia, a także poła­wia­nia tor­ped oraz usu­wa­nia zanie­czysz­czeń ole­istych z powierzchni morza.

reklam Lockheed Martin
reklama MBDA
  • Reklama Kongsberg
  • reklama Telesystem

PrzemysŁ zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc