×

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

wydawnictwo militarne

Sea Giraffe AMB – efek­tywny radar dla pol­skich okrę­tów

W ofercie szwedzkiego koncernu Saab pojawiła się nowa wersja radaru obserwacji sytuacji powietrznej i nawodnej Sea Giraffe AMB – znanego z naszych okrętów rakietowych typu…

wydawnictwo militarne

Białoruska moder­ni­za­cja Osy – kolejny krok

Przedsiębiorstwa przemysłu obronnego Białorusi odgrywają ważną rolę w projektach modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego pochodzącego z byłego Związku Sowieckiego, realizowanych na potrzeby własnych sił zbrojnych,…

wydawnictwo militarne

Nowe rosyj­skie sys­temy roz­po­zna­nia i walki radio­elek­tro­nicz­nej

Idea walki radio­elek­tro­nicz­nej naro­dziła się nie­mal rów­no­cze­śnie z zasto­so­wa­niem do celów woj­sko­wych łącz­no­ści na falach radio­wych. Wojskowi byli pierw­szymi, któ­rzy doce­nili rolę łącz­no­ści bez­prze­wo­do­wej – nie…

wydawnictwo militarne

Commander SL – Słowacja poszu­kuje nowego radaru ostrze­gaw­czego

Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej ogło­siło 28 maja 2015 r. postę­po­wa­nie mające wyło­nić dostawcę nowo­cze­snych trój­w­spół­rzęd­nych ostrze­gaw­czych sta­cji radio­lo­ka­cyj­nych, które mają zastą­pić, aktu­al­nie eks­plo­ato­wane, radary P‑37MSK.

TOP