×

Zapisz się do naszego newslettera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

wydawnictwo militarne

AGM-88E AARGM – odpo­wiedź na współ­cze­sne wyzwania

Jednym z najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa Polski i NATO są rosyjskie systemy antydostępowe A2/AD (Anti-Access/Area Denial), rozwijane od dłuższego czasu przez Federację Rosyjską.

wydawnictwo militarne

Nowe szpony Jastrzębi

29 grudnia 2016 r. Inspektorat Uzbrojenia poinformował o zakończeniu procedur zakupu w Stanach Zjednoczonych pakietu nowego uzbrojenia podwieszanego do polskich myśliwców Lockheed Martin F-16C/D Jastrząb.

wydawnictwo militarne

Śmigłowce wspar­cia ognio­wego Armée de l’Air

Od czerwca 2014 r. dwa śmi­głowce wspar­cia bojo­wego SA.330B Puma nale­żące do sta­cjo­nu­ją­cego w Cazaux Escadron d’Hélicoptères (EH) 1⁄67 „Pyrénées” są roz­miesz­czone na lot­ni­sku w N’Djamenie w Czadzie,…

wydawnictwo militarne

Zwiększanie moż­li­wo­ści ofen­syw­nych B-52H Stratofortress

Dzięki kolej­nym moder­ni­za­cjom ame­ry­kań­skie stra­te­giczne samo­loty bom­bowe Boeing B-52H sys­te­ma­tycz­nie zwięk­szają swoje moż­li­wo­ści w zakre­sie prze­no­sze­nia pre­cy­zyj­nego uzbro­je­nia kon­wen­cjo­nal­nego dale­kiego zasięgu. Będą mogły ata­ko­wać cele powierzch­niowe…

TOP