Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Jak lądują rakiety?

Rok 2015 zapisał się w historii astronautyki jako ten, w którym po raz pierwszy udało się sprowadzić w sposób kontrolowany na powierzchnię naszej planety stopień…

Trzechsetny zało­gowy lot kosmiczny

2 wrze­śnia 2015 r. z rosyj­skiego kosmo­dromu Bajkonur została wystrze­lona rakieta kosmiczna Sojuz-FG, która umie­ściła na orbi­cie zało­gowy sta­tek kosmiczny Sojuz TMA-18M. Choć był to ruty­nowy…

Co pisz­czy w Układzie Słonecznym?

Artykuł zawiera zesta­wie­nie i krótki opis misji wszyst­kich sond kosmicz­nych, które funk­cjo­no­wały w latach 2014 – 2015. Oczywiście zostały wspo­mniane także naj­waż­niej­sze ich odkry­cia, w wielu przy­pad­kach prze­ło­mowe dla pozna­nia…

Trzy nowe chiń­skie rakiety nośne

Pierwszy start nowej rakiety kosmicz­nej to wyda­rze­nie, które ma miej­sce nie­zbyt czę­sto, w ostat­nich latach rza­dziej, niż raz do roku. Dwa takie przy­padki, w dodatku zre­ali­zo­wane w ciągu…

TOP