Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

XXIII MSPO – Bezzałogowe sys­temy powietrzne

Blisko 20 000 osób – spe­cja­li­stów i eks­per­tów zain­te­re­so­wa­nych obron­no­ścią z 58 kra­jów świata odwie­dziło XXIII edy­cję MSPO. Do Kielc przy­je­chały zarówno naj­więk­sze świa­towe kon­cerny, lide­rzy w branży obron­nej,…

Bezzałogowce WB Electronics dla Sił Zbrojnych RP

Najbliższe mie­siące powinny przy­nieść sze­reg roz­strzy­gnięć doty­czą­cych bez­za­ło­go­wych sys­te­mów powietrz­nych dla Sił Zbrojnych RP. Jest to więc ważny czas dla czo­ło­wego pro­jek­tanta i pro­du­centa tego typu…

TOP