×

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Czytaj więcej +

Wydawnictwa kwiet­niowe ZBiAM ukażą się w maju

Informujemy, że z powodu zamknięcia wielu punktów kolportażu prasy w wyniku ograniczeń gospodarczych, wprowadzonych za sprawą pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, byliśmy zmuszeni zmienić cykl wydawniczy naszych czasopism: miesięczników „Wojsko i Technika” oraz „Lotnictwo Aviation International” i dwumiesięcznika „Wojsko i Technika – Historia numer specjalny”.
Czytaj więcej +

Pozycja MSPO ugrun­to­wana

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w 2019 roku ugrun­to­wał swoją pozy­cję jako trze­cia po Paryżu i Londynie wystawa mili­tarna w Europie. Tegoroczny Salon zgro­ma­dził 610 firm z 31 kra­jów świata, w tym 303 firmy pol­skie. Targi odwie­dziło 58 dele­ga­cji z 49 państw. Na MSPO 2019 poja­wiło się 30,5 tysiąca gości z całego świata, w tym 13 tysięcy pod­czas towa­rzy­szą­cego wysta­wie Dnia Otwartego. Oprócz gościa hono­ro­wego
Czytaj więcej +

Nagroda dla nie­za­wod­nego part­nera biz­ne­so­wego Grupy WB przy­znana na MSPO 2019

Firma GGG Sp. z o.o., zaopa­tru­jąca spółki Grupy WB w pod­ze­społy i kom­po­nenty, została nagro­dzona sta­tu­etką „Niebieskiej Wstęgi” dla nie­za­wod­nego part­nera biz­ne­so­wego Grupy. Statuetkę, z rąk pre­zesa Grupy WB, pana Piotra Wojciechowskiego ode­brał pre­zes Zarządu GGG, pan Janusz Trojanowski pod­czas cere­mo­nii wień­czą­cej MSPO 2019.
Czytaj więcej +

Trzech w walce o kon­trakt Straży Granicznej

5 listopada Komenda Główna Straży Granicznej poinformowała o otwarciu ofert w przetargu na zakup pojedynczego tłokowego śmigłowca. Swoje oferty złożyło trzech, potencjalnych, dostawców.
Czytaj więcej +

XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2018 — nowo­cze­sny sprzęt woj­skowy i udany biz­nes z histo­rią w tle

Trzeba pogra­tu­lo­wać wszyst­kim odpo­wie­dzial­nym za kie­lec­kie Targi (…) kolej­nego 26. Salonu Obronnego. Ponad 620 wystaw­ców – ponad połowa kra­jo­wych i pra­wie połowa zagra­nicz­nych. To naprawdę bar­dzo duże targi (…) bar­dzo wiele nowo­cze­snego sprzętu”. – tak o Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 2018 mówił Prezydent Andrzej Duda pod­czas swo­jej wizyty 5 wrze­śnia.
Czytaj więcej +

TKMS w Kielcach

Deklaracje polityczne o kontynuacji programu Orka spowodowały, że w Kielcach mogliśmy zobaczyć podmioty zainteresowane dostawą konwencjonalnych okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej. Wśród nich znalazł się niemiecki TKMS.
Czytaj więcej +

Konsole dla 212CD w Kielcach

Norweski Kongsberg zaprezentował w Kielcach uniwersalne konsole dla operatorów systemów pokładowych konwencjonalnych okrętów podwodnych 212CD, które zostaną zbudowane dla sił morskich Norwegii oraz Niemiec.
Czytaj więcej +

Ważne umowy i inspi­ru­jące spo­tka­nia pod­czas MSPO 2018

W obecności Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Obrony Narodowej nastąpiło podpisanie czterech umów, stanowiących część procesu modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.
Czytaj więcej +

Podsumowanie udziału PGZ w MSPO

W dniach 4-7 września w Kielcach odbyła się XXVI edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Grupa PGZ, jako partner strategiczny wydarzenia wraz ze spółkami zaprezentowała bogatą ofertę rozwiązań dedykowanych dla Sił Zbrojnych RP i formacji sojuszniczych.
Czytaj więcej +

Nagrody i wyróż­nie­nia dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Ostatniego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień dla najbardziej innowacyjnych i perspektywicznych produktów zwiększających bezpieczeństwo państwa.
Czytaj więcej +

Prezydent RP zwie­dził wystawę Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Podczas trwających targów MSPO 2018 w Kielcach wystawę sprzętu produkowanego przez spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej zwiedził Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda.
Czytaj więcej +

Defendery 2018 przy­znane

7 września wręczono nagrody Defender 2018, najważniejsze wyróżnienia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, przyznawane najlepszym wyrobom prezentowanym na targach. Otrzymali je:
Czytaj więcej +

Załoga Apache o LUZES II/M

Z chief warrant officer Joelem Garzellonim, pilotem AH-64E U.S. Army o wrażeniach załogi Apacza i jego personelu z pracy z polskim urządzeniem naziemnej obsługi lotniskowej (NOSP) rozmawia Maciej Szopa.
Czytaj więcej +

PCO S.A. i Elbit Systems Electro-Optics Elop Ltd. nawią­zały współ­pracę

6 września br. podczas XXVI MSPO firmy PCO S.A. i Elbit Systems Electro-Optics Elop Ltd. podpisały porozumienie o współpracy. Nawiązana kooperacja ma dotyczyć działań badawczo-rozwojowych, produkcji oraz serwisowania systemów głowic optoelektronicznych SPECTRO XR oraz systemu osłony statków powietrznych DIRCM.
Czytaj więcej +

Umowa na SRN pod­pi­sana

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) opracuje dla Marynarki Wojennej RP innowacyjny „Mobilny System Radionawigacyjny Średniego Zasięgu SRN”.
Czytaj więcej +

PIT-RADWAR S.A. pod­pi­sał umowę na dostawę rada­rów TRS-15M

4 września 2018 r., pierwszego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego została podpisana umowa pomiędzy PIT-RADWAR S.A. oraz Inspektoratem Uzbrojenia MON na dostawę 11 kompletów trójwspółrzędnych radarów średniego zasięgu w pasmie „S” w wersji zmodernizowanej TRS-15.
Czytaj więcej +

Polska pre­miera Gerlacha

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2018 w Kielcach odbyła się polska premiera samochodu terenowego 4x4 Gerlach, zaprojektowanego i wyprodukowanego przez słowacki oddział czeskiego producenta maszyn rolniczych, firmę Zetor Engineering.
Czytaj więcej +

LUZES II/M zasila śmi­gło­wiec Apache

W czasie trwania MSPO 2018 w Kielcach prezentowany przez firmę Boeing śmigłowiec Apache jest zasilany przez urządzenie LUZES II/M seria V.
Czytaj więcej +

Wodowanie Gowinda w Egipcie

6 września w stoczni w Aleksandrii odbyła się uroczystość wodowania korwety wielozadaniowej ENS Port Said – drugiej z serii czterej jednostek typoszeregu Gowind zamówionych przez Egipt.
Czytaj więcej +

Litewski LiTak-Tak na MSPO 2018

Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach nie zabrakło również firm z mniejszych państw. Zainteresowanie polskim rynkiem ze strony tego powstałego w 2009 roku przedsiębiorstwa LiTak-Tak pokazuje, że MSPO potwierdza swój status wydarzenia, na którym po prostu trzeba być.
Czytaj więcej +

Nowe gło­wice bojowe dla bez­pi­lo­tow­ców

6 września, trzeciego dnia MSPO 2018, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma S.A. podpisały umowę dotyczącą wprowadzenia do produkcji seryjnej nowych głowic bojowych przeznaczonych dla bezpilotowych aparatów latających.
Czytaj więcej +

Premiera AUV62AT w Kielcach

Koncern Saab zaprezentował na MSPO, po raz pierwszy w Polsce – pojazd podwodny AUV62AT, który jest przeznaczony do szkolenia operatorów systemów hydrolokacyjnych.
Czytaj więcej +

Borsuk na MSPO

Na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach nie mogło zabraknąć demonstratora bojowego wozu piechoty Borsuk prezentowanego przez Hutę Stalowa Wola S.A.
Czytaj więcej +

Holownik w Kielcach

W czasie kieleckiego MSPO 2018 Remontowa Shipbuilding zaprezentowała, po raz pierwszy, model holownika projektu 860, który w liczbie sześciu sztuk powstaje w Gdańsku na zamówienie Marynarki Wojennej.
Czytaj więcej +

Spike-LR będzie badany w Zielonce

W drugim dniu targów MSPO’2018 w Kielcach Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i izraelska firma Rafael podpisały umowę o wdrożeniu w Zielonce badań starzeniowych PPK Spike-LR.
Czytaj więcej +

ikarX z WZU S.A.

Podczas trwających targów MSPO 2018 Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. zaprezentowały po raz pierwszy system wykrywania, identyfikacji i neutralizacji bezzałogowych statków powietrznych oparty na modułowej konstrukcji, w której moduły dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klienta.
Czytaj więcej +

Premiery Conceptu

Spółka Concept z Bielska-Białej pokazuje kilka swoich premierowych wyrobów – zachęcamy do lektury artykułu „Kieleckie nowości Conceptu” (WiT 9/2018) by poznać je lepiej. Teraz zwrócimy uwagę na dwie z nich.
Czytaj więcej +

SW‑4 Solo na MSPO

Kolejnym debiutantem na MSPO 2018 jest bezzałogowy/opcjonalnie pilotowany śmigłowiec Leonardo SW-4 Solo, czyli konwersja SW-4 z PZL Świdnik S.A.
Czytaj więcej +

Praetorian – tere­nowy auto­bus Szczęśniak PS

Szczęśniak Pojazdy Specjalne, już tradycyjnie, pokazał premierowy pojazd, czyli Torsus Praetorian, szczegółowo opisany w artykule „Praetorian – terenowy autobus Szczęśniak PS” (WiT 9/2018).
Czytaj więcej +

Strzeleckie cie­ka­wostki ZM Tarnów

Obok moździerzy oraz broni precyzyjnej Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. prezentują w Kielcach także inne ciekawostki segmentu broni strzeleckiej, karabinów maszynowych kalibrów 7,62 oraz 12,7 mm.
Czytaj więcej +

60 mm moź­dzie­rze z ZM Tarnów

Na swoim stoisku ZM Tarnów zaprezentował także docelowe, udoskonalone wersje swoich 60 mm moździerzy. Publiczność może obejrzeć zarówno LMP-2017, jak i modułowy LMP-2017M.
Czytaj więcej +

Wirtualne bojowe cen­trum infor­ma­cji od Saab i Ignibit

Tegoroczne MSPO to świetna okazja do prezentacji możliwości współpracy przemysłowej pomiędzy globalnymi potentatami oraz krajowymi firmami, które coraz częściej zacieśniają kooperację w celu wejścia na nowe rynki zbytu.
Czytaj więcej +

Karabiny wybo­rowe ZM Tarnów

MSPO 2018 to świetna okazja do zapoznania się z ofertą ręcznej broni strzeleckiej ZM Tarnów S.A. Są wśród nich karabiny samopowtarzalne rodziny SKW.
Czytaj więcej +

Super Hornet debiu­tuje w Kielcach

Tegoroczny MSPO jest swoistym debiutem marketingowym wielozadaniowego samolotu bojowego Boeing F/A-18E/F Super Hornet, który ma być oferowany Ministerstwu Obrony Narodowej w programie Harpia.
Czytaj więcej +

WZL nr 1 S.A. pod­pi­sują list inten­cyjny z Boeingiem

Pierwszego dnia MSPO w Kielcach Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. oraz koncern Boeing podpisali list intencyjny w sprawie potencjalnej współpracy przemysłowej związanej z możliwością sprzedaży wyrobów amerykańskiego giganta do Polski.
Czytaj więcej +

Husar ponow­nie w Kielcach

Tatra Defence oraz H.Cegielski-Poznań S.A. na tegorocznym MSPO, po raz kolejny, prezentują samochód opancerzony Husar, który jest oferowany Wojsku Polskiemu poszukującym pojazdów tej kategorii.
Zespół Badań I Analiz MilitarnychCzytaj więcej +

Zespół Badań i Analiz Militarnych na MSPO

Tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach nie może obejść się bez Naszej obec­no­ści. Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych zapra­szamy na sta­no­wi­sko D33, gdzie przy­go­to­wa­li­śmy nasze sto­isko. Obok naj­now­szych nume­rów naszych cza­so­pism ist­nieje moż­li­wość spo­tka­nia z auto­rami.
Czytaj więcej +

Rosomak w wer­sji wozu dowo­dze­nia

Należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. firma Rosomak S.A. zaprezentowała w czasie MSPO 2018 kołowy transporter opancerzony Rosomak w wersji wozu dowodzenia przeznaczony dla Pułku Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.
Czytaj więcej +

Premiera chiń­skiego prze­my­słu obron­nego na MSPO

Tegoroczny Salon przejdzie do historii, dzięki targowemu debiutowi połączonej wystawy firm zbrojeniowych z Chińskiej Republiki Ludowej. Pod wspólnym szyldem Aerospace Long March International Trade Co. Ltd można na chińskim stoisku zobaczyć szereg różnych systemów uzbrojenia – przeciwpancernego, przeciwlotniczego, precyzyjnego do bezzałogowców, artylerii polowej.
Czytaj więcej +

Warmate 2 od Grupy WB

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach będzie miejscem publicznej premiery zestawu amunicji krążącej Warmate 2, którą na swoim stoisku zaprezentuje Grupa WB.
Czytaj więcej +

Policyjny Black Hawk na MSPO

Startujący 4 września Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach jest miejscem publicznego debiutu wielozadaniowego śmigłowca transportowego Sikorsky S-70i Black Hawk International zakupionego dla Policji.
Czytaj więcej +

Nowy TUR z AMZ KUTNO

Na tegorocznym XXVI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma AMZ-KUTNO S.A. premierowo prezentuje swój najnowszy projekt – prototyp lekkiego opancerzonego pojazdu patrolowo-interwencyjnego TUR VI, który stanowi ofertę nie tylko dla wojska.
Czytaj więcej +

IAI w Kielcach

Rozpoczynający się 4 września Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach będzie miejscem bogatej prezentacji potencjału izraelskiego koncernu IAI, który zaprezentuje własne propozycje dotyczące projektów modernizacji Wojska Polskiego.
MSPO 2018Czytaj więcej +

MSPO na 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2018 w Targach Kielce wystartuje z kilkoma rekordami. W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się liczba wystawców do 624, a także liczba reprezentowanych krajów – z 27 do 31. MSPO 2018 potwierdza tym samym, że słusznie zajmuje miejsce wśród liderów wystaw branży obronnej Europy, obok Paryża i Londynu.
TOP