×

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Czytaj więcej +

Bell 505 odpo­wie­dzią na potrzeby szkolne

Tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach był miejscem prezentacji wielozadaniowego śmigłowca Bell 505 – konstrukcji, która zdaniem przedstawicieli producenta ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby szkoleniowe lotnictwa w Polsce. 
Czytaj więcej +

Specjalne ładunki wybu­chowe od WITU

Na tegorocznym salonie MSPO w Kielcach, mimo zredukowanej powierzchni użytkowej, znaleźć można ciekawostki o których warto wspomnieć. Taką ciekawostką są zaprezentowane przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z Zielonki, specjalne ładunki wybuchowe do zastosowań w ratownictwie jaskiniowym.
Czytaj więcej +

Demonstrator trału nie­kon­tak­to­wego MLM II z OBR CTM S.A.

W czasie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, gdyński Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (OBR CTM S.A.) zaprezentowało demonstrator trału niekontaktowego o zmiennym zanurzeniu.
Czytaj więcej +

Defendery przy­znane

10 września, ostatniego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2020 w Kielcach doszło do (tradycyjnego) przyznania nagród przedstawicielom przemysłu obronnego. 
Czytaj więcej +

PERUN na poli­go­nie w Giżycku

Wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. (ZMT) przeprowadziły w połowie sierpnia testy integracyjne i terenowe systemu PERUN. Pod tym kryptonimem kryje się projekt autonomicznego pojazdu kołowego z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych realizowany we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną oraz firmą STEKOP S.A.
Czytaj więcej +

Remontowa Shipbuilding S.A. pre­zen­tuje kon­cep­cję fre­gaty

W czasie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Remontowa Shipbuilding S.A. przedstawiła koncepcję fregaty wielozadaniowej. 
Czytaj więcej +

NITRO-CHEM lide­rem bez­pie­czeń­stwa pań­stwa

Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. w gronie laureatów prestiżowego konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa.” Nagrodę przyznano za innowacyjną technologię elaboracji amunicji artyleryjskiej. Pociski zostały wypełnione małowrażliwym materiałem wybuchowym zwiększającym bezpieczeństwo żołnierzy. Konkurs „Lider Bezpieczeństwa Państwa”
Czytaj więcej +

Współpraca Jelcz i WZŁ‑2 na rzecz pro­gramu „Wisła”

Wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej przedsiębiorstwa Jelcz sp. z o.o. (Jelcz) oraz Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2) zawarły umowę na zabudowę i dostawy systemów łączności i informatycznych na podwoziach ciężarówek Jelcz do pierwszej fazy programu „Wisła”. Umowa stanowi kolejny krok mający na celu dostosowanie systemu PATRIOT do wymagań Sił Zbrojnych RP.
Czytaj więcej +

Premiera Moskita SR

Podczas MSPO 2020 (8-10 września) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia zaprezentował po raz pierwszy makietę przeciwpancernego pocisku krótkiego zasięgu Moskit SR. Moskit SR, podobnie jak prezentowana w poprzednim roku (obecna również na tegorocznej edycji MSPO) wersja LR, opracowywany jest ze środków własnych placówki we współpracy z PCO S.A.
Czytaj więcej +

Rafael Trophy – jedyny aktywny sys­tem samo­obrony pojazdu spraw­dzony w walce

Rafael Advanced Defense Systems jest jedyną izraelską firmą obecną na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 2020. Jest to wyrazem silnego zaangażowania firmy rzecz polskich partnerów, zwłaszcza w trudnych czasach globalnej niepewności gospodarczej.
Czytaj więcej +

Bastion na MSPO 2020

Podczas MSPO 2020 (8-10 września) firma Arquus Defense wspólnie z firmą H. Cegielski-Poznań S.A. zaprezentowała pojazd opancerzony Bastion, oferowany polskim Wojskom Specjalnym w ramach programu Pegaz. Zgodnie z informacją opublikowaną przez Inspektorat Uzbrojenia 4 czerwca oferta ta została zakwalifikowana do kolejnej fazy postępowania przetargowego (http://zbiam.pl/kolejny-etap-w-programie-pegaz/).
Czytaj więcej +

Wojsko Polskie pre­zen­tuje zmo­der­ni­zo­wane czołgi

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach stał się okazją do pierwszej publicznej prezentacji czołgów, które przeszły proces modernizacji – mowa zarówno o T-72M1R oraz Leopard 2PL. 
Czytaj więcej +

Leonardo na MSPO 2020

Dwa nowe polskie śmigłowce mogłyby być produkowane w PZL-Świdnik dla programów Perkoz i Kruk, a w przyszłości eksportowane także w ramach transakcji międzyrządowych z udziałem rządu polskiego.
Czytaj więcej +

Agencja NATO ofe­ruje sys­tem FlyEye

Opracowany przez GRUPĘ WB bezzałogowy system powietrzny FlyEye jest jedynym opracowanym w Polsce zaawansowanym sprzętem wojskowym oferowanym przez NSPA – agencję wsparcia i zamówień obronnych NATO. Agenda NATO wprowadziła go do swojego portfolio i oferuje na rynku uzbrojenia.
Czytaj więcej +

Kieleckie nowo­ści WITI

8 września, pierwszego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej na swoim stoisku zaprezentował nowe elementy wyposażenia indywidualnego, które zdecydowanie ułatwi życie żołnierzom.
Czytaj więcej +

Polsko-bry­tyj­ska współ­praca arty­le­ryj­ska?

8 września, w czasie pierwszego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, doszło do spotkania przedstawicieli Huty Stalowa Wola S.A. oraz koncernu BAE Systems w sprawie współpracy w programie armatohaubicy Krab. 
Czytaj więcej +

MBDA aktu­ali­zuje ofertę w dia­logu tech­nicz­nym doty­czą­cym nisz­czy­ciela czoł­gów dla Polski

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2020 firma MBDA złożyła zaktualizowaną ofertę dla polskiego niszczyciela czołgów „Ottokar-Brzoza”, opartą na precyzyjnym pocisku przeciwpancernym Brimstone.
Czytaj więcej +

Polsko-cze­ska umowa o współ­pracy na rzecz Sił Zbrojnych RP

Wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Huta Stalowa Wola S.A. (HSW) podpisała umowę o współpracy z czeską spółką Tatra Export S.R.O (Tatra). Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oraz dostawa gotowego pojazdu w układzie 4x4 wraz z kompletną dokumentacją techniczną umożliwiającego produkcję pojazdu w Polsce.
Czytaj więcej +

MBDA pre­zen­tuje sys­temy rakie­towe, nawią­zu­jąc do bry­tyj­sko-pol­skich rela­cji obron­nych

MSPO 2020 to ważne wydarzenie dla firmy MBDA. Jej ekspozycja jest częścią wystawy narodowej Wielkiej Brytanii. W oficjalnym pawilonie przemysłu obronnego Wielkiej Brytanii zostanie wystawiona inteligentna wyrzutnia iLauncher pocisków CAMM obsługiwana przez żołnierzy 7 Grupy Obrony Powietrznej Wojsk Lądowych Wielkiej Brytanii (British Army’s 7 Air Defence Group).
Czytaj więcej +

Wydawnictwa kwiet­niowe ZBiAM ukażą się w maju

Informujemy, że z powodu zamknięcia wielu punktów kolportażu prasy w wyniku ograniczeń gospodarczych, wprowadzonych za sprawą pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, byliśmy zmuszeni zmienić cykl wydawniczy naszych czasopism: miesięczników „Wojsko i Technika” oraz „Lotnictwo Aviation International” i dwumiesięcznika „Wojsko i Technika – Historia numer specjalny”.
Czytaj więcej +

Pozycja MSPO ugrun­to­wana

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w 2019 roku ugrun­to­wał swoją pozy­cję jako trze­cia po Paryżu i Londynie wystawa mili­tarna w Europie. Tegoroczny Salon zgro­ma­dził 610 firm z 31 kra­jów świata, w tym 303 firmy pol­skie. Targi odwie­dziło 58 dele­ga­cji z 49 państw. Na MSPO 2019 poja­wiło się 30,5 tysiąca gości z całego świata, w tym 13 tysięcy pod­czas towa­rzy­szą­cego wysta­wie Dnia Otwartego. Oprócz gościa hono­ro­wego
Czytaj więcej +

Nagroda dla nie­za­wod­nego part­nera biz­ne­so­wego Grupy WB przy­znana na MSPO 2019

Firma GGG Sp. z o.o., zaopa­tru­jąca spółki Grupy WB w pod­ze­społy i kom­po­nenty, została nagro­dzona sta­tu­etką „Niebieskiej Wstęgi” dla nie­za­wod­nego part­nera biz­ne­so­wego Grupy. Statuetkę, z rąk pre­zesa Grupy WB, pana Piotra Wojciechowskiego ode­brał pre­zes Zarządu GGG, pan Janusz Trojanowski pod­czas cere­mo­nii wień­czą­cej MSPO 2019.
Czytaj więcej +

Trzech w walce o kon­trakt Straży Granicznej

5 listopada Komenda Główna Straży Granicznej poinformowała o otwarciu ofert w przetargu na zakup pojedynczego tłokowego śmigłowca. Swoje oferty złożyło trzech, potencjalnych, dostawców.
Czytaj więcej +

XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2018 — nowo­cze­sny sprzęt woj­skowy i udany biz­nes z histo­rią w tle

Trzeba pogra­tu­lo­wać wszyst­kim odpo­wie­dzial­nym za kie­lec­kie Targi (…) kolej­nego 26. Salonu Obronnego. Ponad 620 wystaw­ców – ponad połowa kra­jo­wych i pra­wie połowa zagra­nicz­nych. To naprawdę bar­dzo duże targi (…) bar­dzo wiele nowo­cze­snego sprzętu”. – tak o Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 2018 mówił Prezydent Andrzej Duda pod­czas swo­jej wizyty 5 wrze­śnia.
Czytaj więcej +

TKMS w Kielcach

Deklaracje polityczne o kontynuacji programu Orka spowodowały, że w Kielcach mogliśmy zobaczyć podmioty zainteresowane dostawą konwencjonalnych okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej. Wśród nich znalazł się niemiecki TKMS.
Czytaj więcej +

Konsole dla 212CD w Kielcach

Norweski Kongsberg zaprezentował w Kielcach uniwersalne konsole dla operatorów systemów pokładowych konwencjonalnych okrętów podwodnych 212CD, które zostaną zbudowane dla sił morskich Norwegii oraz Niemiec.
Czytaj więcej +

Ważne umowy i inspi­ru­jące spo­tka­nia pod­czas MSPO 2018

W obecności Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Obrony Narodowej nastąpiło podpisanie czterech umów, stanowiących część procesu modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.
Czytaj więcej +

Podsumowanie udziału PGZ w MSPO

W dniach 4-7 września w Kielcach odbyła się XXVI edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Grupa PGZ, jako partner strategiczny wydarzenia wraz ze spółkami zaprezentowała bogatą ofertę rozwiązań dedykowanych dla Sił Zbrojnych RP i formacji sojuszniczych.
Czytaj więcej +

Nagrody i wyróż­nie­nia dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Ostatniego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień dla najbardziej innowacyjnych i perspektywicznych produktów zwiększających bezpieczeństwo państwa.
Czytaj więcej +

Prezydent RP zwie­dził wystawę Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Podczas trwających targów MSPO 2018 w Kielcach wystawę sprzętu produkowanego przez spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej zwiedził Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda.
Czytaj więcej +

Defendery 2018 przy­znane

7 września wręczono nagrody Defender 2018, najważniejsze wyróżnienia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, przyznawane najlepszym wyrobom prezentowanym na targach. Otrzymali je:
Czytaj więcej +

Załoga Apache o LUZES II/M

Z chief warrant officer Joelem Garzellonim, pilotem AH-64E U.S. Army o wrażeniach załogi Apacza i jego personelu z pracy z polskim urządzeniem naziemnej obsługi lotniskowej (NOSP) rozmawia Maciej Szopa.
Czytaj więcej +

PCO S.A. i Elbit Systems Electro-Optics Elop Ltd. nawią­zały współ­pracę

6 września br. podczas XXVI MSPO firmy PCO S.A. i Elbit Systems Electro-Optics Elop Ltd. podpisały porozumienie o współpracy. Nawiązana kooperacja ma dotyczyć działań badawczo-rozwojowych, produkcji oraz serwisowania systemów głowic optoelektronicznych SPECTRO XR oraz systemu osłony statków powietrznych DIRCM.
Czytaj więcej +

Umowa na SRN pod­pi­sana

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) opracuje dla Marynarki Wojennej RP innowacyjny „Mobilny System Radionawigacyjny Średniego Zasięgu SRN”.
Czytaj więcej +

PIT-RADWAR S.A. pod­pi­sał umowę na dostawę rada­rów TRS-15M

4 września 2018 r., pierwszego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego została podpisana umowa pomiędzy PIT-RADWAR S.A. oraz Inspektoratem Uzbrojenia MON na dostawę 11 kompletów trójwspółrzędnych radarów średniego zasięgu w pasmie „S” w wersji zmodernizowanej TRS-15.
Czytaj więcej +

Polska pre­miera Gerlacha

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2018 w Kielcach odbyła się polska premiera samochodu terenowego 4x4 Gerlach, zaprojektowanego i wyprodukowanego przez słowacki oddział czeskiego producenta maszyn rolniczych, firmę Zetor Engineering.
Czytaj więcej +

LUZES II/M zasila śmi­gło­wiec Apache

W czasie trwania MSPO 2018 w Kielcach prezentowany przez firmę Boeing śmigłowiec Apache jest zasilany przez urządzenie LUZES II/M seria V.
Czytaj więcej +

Wodowanie Gowinda w Egipcie

6 września w stoczni w Aleksandrii odbyła się uroczystość wodowania korwety wielozadaniowej ENS Port Said – drugiej z serii czterej jednostek typoszeregu Gowind zamówionych przez Egipt.
Czytaj więcej +

Litewski LiTak-Tak na MSPO 2018

Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach nie zabrakło również firm z mniejszych państw. Zainteresowanie polskim rynkiem ze strony tego powstałego w 2009 roku przedsiębiorstwa LiTak-Tak pokazuje, że MSPO potwierdza swój status wydarzenia, na którym po prostu trzeba być.
Czytaj więcej +

Nowe gło­wice bojowe dla bez­pi­lo­tow­ców

6 września, trzeciego dnia MSPO 2018, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma S.A. podpisały umowę dotyczącą wprowadzenia do produkcji seryjnej nowych głowic bojowych przeznaczonych dla bezpilotowych aparatów latających.
Czytaj więcej +

Premiera AUV62AT w Kielcach

Koncern Saab zaprezentował na MSPO, po raz pierwszy w Polsce – pojazd podwodny AUV62AT, który jest przeznaczony do szkolenia operatorów systemów hydrolokacyjnych.
Czytaj więcej +

Borsuk na MSPO

Na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach nie mogło zabraknąć demonstratora bojowego wozu piechoty Borsuk prezentowanego przez Hutę Stalowa Wola S.A.
Czytaj więcej +

Holownik w Kielcach

W czasie kieleckiego MSPO 2018 Remontowa Shipbuilding zaprezentowała, po raz pierwszy, model holownika projektu 860, który w liczbie sześciu sztuk powstaje w Gdańsku na zamówienie Marynarki Wojennej.
Czytaj więcej +

Spike-LR będzie badany w Zielonce

W drugim dniu targów MSPO’2018 w Kielcach Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i izraelska firma Rafael podpisały umowę o wdrożeniu w Zielonce badań starzeniowych PPK Spike-LR.
Czytaj więcej +

ikarX z WZU S.A.

Podczas trwających targów MSPO 2018 Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. zaprezentowały po raz pierwszy system wykrywania, identyfikacji i neutralizacji bezzałogowych statków powietrznych oparty na modułowej konstrukcji, w której moduły dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klienta.
Czytaj więcej +

Premiery Conceptu

Spółka Concept z Bielska-Białej pokazuje kilka swoich premierowych wyrobów – zachęcamy do lektury artykułu „Kieleckie nowości Conceptu” (WiT 9/2018) by poznać je lepiej. Teraz zwrócimy uwagę na dwie z nich.
Czytaj więcej +

SW‑4 Solo na MSPO

Kolejnym debiutantem na MSPO 2018 jest bezzałogowy/opcjonalnie pilotowany śmigłowiec Leonardo SW-4 Solo, czyli konwersja SW-4 z PZL Świdnik S.A.
Czytaj więcej +

Praetorian – tere­nowy auto­bus Szczęśniak PS

Szczęśniak Pojazdy Specjalne, już tradycyjnie, pokazał premierowy pojazd, czyli Torsus Praetorian, szczegółowo opisany w artykule „Praetorian – terenowy autobus Szczęśniak PS” (WiT 9/2018).
Czytaj więcej +

Strzeleckie cie­ka­wostki ZM Tarnów

Obok moździerzy oraz broni precyzyjnej Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. prezentują w Kielcach także inne ciekawostki segmentu broni strzeleckiej, karabinów maszynowych kalibrów 7,62 oraz 12,7 mm.
Czytaj więcej +

60 mm moź­dzie­rze z ZM Tarnów

Na swoim stoisku ZM Tarnów zaprezentował także docelowe, udoskonalone wersje swoich 60 mm moździerzy. Publiczność może obejrzeć zarówno LMP-2017, jak i modułowy LMP-2017M.
TOP