Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Statek pasa­żer­ski m/s Halka

Statek ten, noszący imię głównej bohaterki opery Stanisława Moniuszki pod tytułem „Halka”, był przez szereg lat największym pasażerskim statkiem żeglugi przybrzeżnej zbudowanym w polskiej stoczni.…

Ville de Paris, duma i pecho­wiec mary­narki Ludwika XVI

Francuzi budowali pod koniec XVIII w. wspaniałe trójpokładowce, ale nigdy nie czuli się pewnie z tą kategorią. Majestatyczne 118‑działowce Jacquesa-Noëla Sané budziły podziw także zagranicznych…

Strażacka zmiana wachty

W chwili publi­ka­cji tego arty­kułu pracę w por­cie świ­no­uj­skim powi­nien roz­po­cząć nowy holow­nik-sta­tek pożar­ni­czy Strażak‑26. Jednostka zbu­do­wana w Turcji dotarła samo­dziel­nie do kraju i zacu­mo­wała 10 stycz­nia w Szczecinie…

Superliniowce Rex i Conte di Savoia cz. 2

W dru­giej czę­ści arty­kułu o słyn­nej wło­skiej parze pre­zen­tu­jemy opis tech­niczny obu jed­no­stek. Choć czę­sto trak­to­wane są jako bliź­nia­cze, w isto­cie róż­niły się od sie­bie w wielu szcze­gó­łach.

TOP