Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Rajd na Saint-Nazaire

Rajd na Saint-Nazaire. Brytyjska operacja przeciwko dokowi Normandie w Saint-Nazaire nazwana została „największym ze wszystkich rajdów”.

Zatopienie krą­żow­nika prze­ciw­lot­ni­czego Niobe

16 lipca 1944 r. po godz. 17:00 sta­ran­nie przy­go­to­wany atak sil­nej for­ma­cji radziec­kich samo­lo­tów na jed­nostki kotwi­czące w fiń­skim por­cie Kotka w Zatoce Fińskiej przy­niósł spory suk­ces w postaci…

Operacja „Berlin” Scharnhorst i Gneisenau ruszają na Atlantyk

Atlantycka wyprawa pan­cer­ni­ków Scharnhorst i Gneisenau, pod dowódz­twem adm. Günthera Lütjensa, na początku 1941 r. była i jest po 75 latach, jakie wła­śnie mijają od tam­tych wyda­rzeń,…

Wojenna służba bojowa ORP Piorun

Gdy 5 listo­pada 1940 r. o godz. 09:00 w Greenock pod­nie­siono pol­ską ban­derę na nowo­cze­snym nisz­czy­cielu bry­tyj­skiego typu N, nada­jąc mu nazwę ORP Piorun, nikt nie podej­rze­wał, jak bar­dzo…

TOP