wydawnictwo militarne

Rheinmetall Land Forces Symposium 2016 – kie­runki roz­woju Leoparda 2 i Pumy

Zasadniczymi gąsienicowymi pojazdami bojowymi Bundeswehry są dziś czołgi Leopard 2 i bojowe wozy piechoty Puma. Te pierwsze służą już od ponad trzech dekad, natomiast Puma…

wydawnictwo militarne

Huta Stalowa Wola dostar­czy woj­sku moź­dzie­rze Rak

28 kwietnia, w wyjątkowo uroczystej oprawie, m.in. w obecności premier Beaty Szydło, w Stalowej Woli podpisana została umowa na dostawę do Sił Zbrojnych RP elementów…

wydawnictwo militarne

Białoruska moder­ni­za­cja Osy – kolejny krok

Przedsiębiorstwa przemysłu obronnego Białorusi odgrywają ważną rolę w projektach modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego pochodzącego z byłego Związku Sowieckiego, realizowanych na potrzeby własnych sił zbrojnych,…

wydawnictwo militarne

SEP v.3 – nowe wcie­le­nie Abramsa

Kiedy upadł Związek Sowiecki, a na Bliskim Wschodzie, w Iraku, doszło do bezprecedensowego pokazu militarnej siły Zachodu, wydawało się, że nastąpił „koniec historii” i że…

wydawnictwo militarne

W cie­niu Abramsa – moder­ni­za­cja Challengera 2

Wprowadzony do służby w 1994 roku brytyjski czołg podstawowy Challenger 2 powstał jako kolejne ogniwo w rozwoju Challengera 1 z 1983 r. i będąc kontynuacją…

wydawnictwo militarne

Wóz zabez­pie­cze­nia tech­nicz­nego ARV 3 Buffalo – spraw­dzony towa­rzysz czołgu Leopard 2

Wóz zabezpieczenia technicznego ARV 3 Buffalo jest ważnym elementem „Systemu Leopard 2”, który tworzą: czołg podstawowy Leopard 2 i wóz zabezpieczenia technicznego ARV 3, będący…

wydawnictwo militarne

Czy moż­liwe jest opra­co­wa­nie czołgu IV gene­ra­cji siłami pol­skiego prze­my­słu?

14 kwietnia, podczas posiedzenia Podkomisji Stałej ds. Polskiego Przemysłu Obronnego oraz Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, prezes Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy…

wydawnictwo militarne

Tajska pułapka Opłota

Wojska Lądowe Królestwa Tajlandii, coraz bardziej niezadowolone z realizacji przez Ukrainę kontraktu na dostawę czołgów Opłot-M, zamierzają następne zamówienia ulokować u innych producentów. Na początek…

wydawnictwo militarne

Wiedza jest siłą

Polski przemysł obronny na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat przechodzi proces rozwoju i modernizacji. Współpraca z firmami międzynarodowymi odegrała w nim istotną rolę, podobnie jak w…

wydawnictwo militarne

Komponent mor­ski w Kijowie

XII międzynarodowe targi „Uzbrojenie i Bezpieczeństwo 2015 – wszystko dla obrony i ochrony”, które trwały od 22 do 25 września w Kijowie, pozwoliły zorientować się,…

wydawnictwo militarne

Kolejny krok Raytheona w kie­runku nowego radaru kie­ro­wa­nia ogniem

Zestaw Patriot NG. Pod koniec lutego koncern Raytheon ujawnił demonstrator stacji radiolokacyjnej kierowania ogniem przeciwlotniczego zestawu rakietowego Patriot, wyposażony w antenę główną ze skanowaniem aktywnym…

wydawnictwo militarne

Poznańskie Centrum Obsługi Czołgów Leopard 2

28 grudnia 2015 r. podpisano nie tylko umowę dotyczącą modernizacji polskich Leopardów 2A4 do standardu PL, ale także inny ważny dokument, który określa podział zadań…

wydawnictwo militarne

Nowy zestaw trans­por­towy z MZKT

Białoruś od dawna utrzymuje bliskie, z całą pewnością realnie lepsze niż Polska, relacje gospodarcze z licznymi państwami na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Bardzo dobrze widać…

wydawnictwo militarne

Eksportowy suk­ces Rosomak S.A.

25 stycz­nia zakłady Rosomak S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. poin­for­mo­wały o prze­ka­za­niu pierw­szego egzem­pla­rza koło­wego trans­por­tera opan­ce­rzo­nego AMV 8×8 Rosomak wypro­du­ko­wa­nego dla zagra­nicz­nego odbiorcy. Ujawniono jedy­nie,…

wydawnictwo militarne

Dobry rok Rosomak S.A.

Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich to dziś jeden z liderów polskiego przemysłu obronnego i doskonały przykład, jak zakup licencji oraz pomyślne wdrożenie pozyskanych z zagranicy…

wydawnictwo militarne

XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa

W dniach 19 – 22 wrze­śnia 2016 r. w hotelu Zamku Ryn na Mazurach odbę­dzie się XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa UZBROJENIE 2016 pt. Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa – NATUB. Jej orga­ni­za­to­rami są:…

wydawnictwo militarne

Gogle PNL‑3 hitem na Ukrainie

Jeszcze w 2013 r., a zatem jeszcze przed rozpoczęciem się zbrojnego konfliktu na Ukrainie, PCO S.A. zawarło umowę na dostawę do tego kraju lotniczych gogli…

wydawnictwo militarne

Nowy zmi­li­ta­ry­zo­wany Iveco Trakker Euro 6

15–18 września, podczas odbywających się w Londynie zbrojeniowych targów DSEI, wojskowy dział koncernu Iveco – Iveco Defence Vehicles – pokazał przedstawiciela serii Trakker w głęboko…

wydawnictwo militarne

Materiały wybu­chowe do amu­ni­cji mało wraż­li­wej z Nitro-Chemu

Materiały wybuchowe do amunicji mało wrażliwej. Amunicja o zmniejszonej wrażliwości na bodźce mechaniczne i termiczne (ang. insensitive munitions) od kilkunastu lat sukcesywnie zastępuje w armiach…

wydawnictwo militarne

2S35 Koalicija – Krab po rosyj­sku

Armia Rosyjska odzie­dzi­czyła po swo­jej radziec­kiej poprzed­niczce kilka typów dział samo­bież­nych, z któ­rych naj­no­wo­cze­śniej­szym była – skon­stru­owana w latach 80. XX wieku – arma­to­hau­bica 2S19 Msta‑S. Jednak…