IAMD & IBCS cz. II

Rozwój systemu IBCS przebiega w cieniu zmienionej – nie wiadomo, czy na stałe – koncepcji systemu IAMD. Wymagania US Army odnośnie zastosowanych w IAMD rozwiązań…

Koniec floty spod biało-czer­wo­nej?

Jak sięgnąć pamięcią w niedaleką historię XXI w., to w ciągu tych lat tylko dwa plany dotyczące wyposażenia technicznego Marynarki Wojennej RP zostały zrealizowane. Pierwszy…

Pięść Mussoliniego. Czołgi Królestwa Włoch w latach 1917 – 1945

Włoskie wojska lądowe okresu drugiej wojny światowej zapisały się w pamięci jako przysłowiowi chłopcy do bicia dla aliantów, ratowani tylko przez Deutsche Afrika Korps.

Czołg lekki M24 Chaffee

W chwili kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny w grudniu 1941 r., czołgi lekkie stanowiły większość gąsienicowego parku pojazdów pancernych, dlatego też przypisano im bardzo…

Brytyjskie woj­ska pan­cerne 1939 – 1945 cz.3

Brytyjczycy wystawili do działań w Europie Zachodniej trzy dywizje pancerne, najczęściej przydzielane po jednej do trzech korpusów brytyjskiej 2. Armii – VIII, XII i XXX…

Boforsy to nie wszystko

Wprowadzenie na wyposażenie Wojska Polskiego nowoczesnych armat przeciwlotniczych szwedzkiej firmy Bofors oznaczało konieczność dopasowania do nich odpowiedniego ciągnika oraz ukompletowania pozostałych, motorowych elementów baterii przeciwlotniczych.

Nadchodzi CZ P-10

Marka CZ od dziesięcioleci jest synonimem wysokiej jakości, a przy tym atrakcyjnych cenowo, pistoletów samopowtarzalnych z mechanizmem uderzeniowym typu kurkowego (z kurkiem odkrytym). Dziś Česká…

Polskie lot­nic­two woj­skowe w latach 1956 – 1961

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych został zakończony proces ilościowego rozwoju Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju. W końcu 1956 r. w jednostkach lotniczych było…

Polskie zbro­je­nia lot­ni­cze w latach dwu­dzie­stych XX wieku

Po zamachu majowym 1926 r. i dokonaniu oceny sytuacji panującej w lotnictwie wojskowym okazało się, że pomimo wcześniejszego skierowania nań wielkich funduszy znajduje się ono…

Wiek nie­ty­po­wych czoł­gów cz.2

Druga wojna światowa przyniosła bogate doświadczenia, związane z opracowaniem i użyciem czołgów. Taktyka oraz klasyczny trójkąt parametrów: manewr – siła ognia – osłona mogły być…

Torpedy Polskiej Marynarki Wojennej 1924 – 1939 cz.2. Taktyka i szko­le­nie

Uzbrojenie torpedowe Polskiej Marynarki Wojennej było sukcesywnie modernizowane, a metody jego wykorzystania dostosowywane do zmieniających się zasad prowadzenia walki na morzu.

Polskie lot­nic­two mor­skie 1945 – 1990. Siły ude­rze­niowe i roz­po­znaw­cze

Na niewielkim morzu zamkniętym jakim jest Bałtyk lotnictwo nad nim operujące i działające na korzyść Marynarki Wojennej było, jest i będzie istotnym składnikiem potencjału obronnego…

Wiek nie­ty­po­wych czoł­gów

Pierwsze czołgi, oznaczone Mark I, zostały użyte bojowo w 1916 r. przez Brytyjczyków w bitwie nad Sommą do wsparcia piechoty. Pierwsze zmasowane natarcie czołgów miało…

Torpedy Polskiej Marynarki Wojennej 1924 – 1939

Broń torpedowa była dla Polskiej Marynarki Wojennej jednym z jej najważniejszych oręży. W przeciągu 20-lecia międzywojennego wykorzystywano i testowano w Polsce różne typy torped, a…

Czołgi. Pierwsze sto lat cz.2

Druga wojna światowa przyniosła burzliwy rozwój czołgów. Istniejący w wielu krajach podział na czołgi wsparcia piechoty i czołgi szybkie do samodzielnych działań w głębi ugrupowania…

Ostatnie bry­tyj­skie czołgi krą­żow­ni­cze

Czołgi krążownicze narodziły się z powodu ograniczeń technicznych i technologicznych. Intensywna rozbudowa przemysłu podczas II wojny światowej doprowadziła do zlikwidowania większości z tych ograniczeń i sprawiła,…

Rakietowa bitwa o Bałtyk

Kierowane pociski przeciwokrętowe już od niemal 50 lat są głównym uzbrojeniem ofensywnym okrętów różnej wielkości. Na świecie eksploatowanych jest obecnie kilkadziesiąt różnych odmian uzbrojenia tej…

Muzeum Royal Air Force w Hendon

Muzea lotnicze tworzą swoje kolekcje, kierując się różnymi założeniami. Najczęściej praktykowane bywa eksponowanie statków powietrznych wycofywanych z czynnej służby w danym kraju. Gdy muzeum ma…

Samochody pan­cerne w Wojsku Polskim w latach 1921 – 1939

W drugiej połowie 1921 r., po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej i III Powstania Śląskiego, Wojsko Polskie rozpoczęło działania organizacyjne mające na celu dostosowanie go do funkcjonowania…

Siły desan­towe Floty Czarnomorskiej ZSRR w okre­sie zim­nej wojny cz.2

Artykuł stanowi kontynuację części 1 opublikowanej w poprzednim wydaniu „Mórz i Okrętów”.

Kto do arty­le­rii kon­nej?

Poza wypo­sa­że­niem i tak­tyką dzia­ła­nia arty­le­rii kon­nej odręb­nym i mało zna­nym zagad­nie­niem jest zróż­ni­co­wana struk­tura spo­łeczna żoł­nie­rzy peł­nią­cych służbę w dywi­zjo­nach arty­le­rii kon­nej w latach 1935 – 1939.

Pierwsze samo­chody pan­cerne

W 1885 r. Karl Friedrich Benz skonstruował swój pierwszy pojazd mechaniczny. Dzięki skutecznej kampanii reklamowej przeprowadzonej w latach 80. XX wieku przez firmę Mercedes Benz,…

Czołgi. Pierwsze sto lat cz.1

Równo 100 lat temu, 15 września 1916 r. na polach Pikardii nad rzeką Sommą w północno-zachodniej Francji, do walki po raz pierwszy wprowadzono kilkadziesiąt brytyjskich…

Rosyjski sys­tem prze­ciw­lot­ni­czy Buk-M3

Jeszcze w ZSRR intensywnie rozwijano środki obrony przeciwlotniczej, które miały charakter wielowarstwowy, a ich strefy rażenia zazębiały się. Tak było z bronią lufową i tak…

Broń ener­ge­tyczna US Navy cz. 1 Lasery

Początki idei wykorzystania broni energetycznej w Stanach Zjednoczonych sięgają pierwszej połowy lat 80. XX wieku. W 1984 r. oficjalnie rozpoczęto bowiem program Strategic Defence Initiative…

HondaJet. Odrzutowy samo­lot dys­po­zy­cyjny

Marka Honda jest dobrze znana nie tylko miłośnikom motoryzacji i sportów motorowych. Oprócz motocykli, samochodów i silników spalinowych Honda produkuje także kosiarki do trawy, odśnieżarki,…

Plan roz­woju pol­skiego lot­nic­twa woj­sko­wego w latach 1970 – 1985

Lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku to w dziejach PRL okres, w którym dzięki intensywnej rozbudowie wielu gałęzi gospodarki kraj miał dogonić Zachód w poziomie nowoczesności i…

Zapomniany Tygrys. Tygrys Profesora Porsche

Miłośnikom broni pancernej nie trzeba przedstawiać sylwetki jednego z najsłynniejszych czołgów II wojny światowej Panzerkampfwagen VI, czyli Tygrysa.

Sopka w cie­niu P‑15

W okresie największego powojennego rozwoju Marynarki Wojennej, przypadającego na lata 60. i początek 70. XX wieku, w jej strukturze organizacyjnej funkcjonował 9. Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej.

Radzieckie i rosyj­skie sys­temy prze­ciw­ra­kie­towe dru­giej gene­ra­cji

W marcu 1961 r. po raz pierwszy na świecie udało się zniszczyć w locie głowicę pocisku balistycznego. Umożliwił to eksperymentalny system przeciwrakietowy A, opracowany w…

Przypadek: pisto­lety maszy­nowe pierw­szej połowy XX wieku

Pistolety maszynowe to broń, która powstała przez przypadek, a jej rozwój następował od przypadku do przypadku.

Ostatni rok Panzerwaffe: czer­wiec 1944 r. – maj 1945 r.

Niemieckie wojska pancerne pozostały groźne do ostatniego dnia wojny, choć w końcowych miesiącach konfliktu brakowało dosłownie wszystkiego: nowych pojazdów, amunicji, a zwłaszcza paliwa.

Pierwsze radziec­kie sys­temy obrony prze­ciw­ra­kie­to­wej

Pierwsze rakiety bali­styczne zasto­so­wane bojowo to nie­miec­kie A-4, czyli V-2. Gdy tylko zaczęły spa­dać na Londyn, bry­tyj­scy eks­perci pod­jęli się poszu­ki­wa­nia spo­so­bów walki z nimi. Ich…

Tendencje roz­wo­jowe cięż­kich trans­por­te­rów pie­choty

Już podczas II wojny światowej wiele państw wykorzystywało nie tylko lekkie transportery opancerzone – przeważnie półgąsienicowe, jak niemieckie Sd.Kfz. 250/251, czy amerykańskie M2/3/5/9 – lecz…

Brytyjskie zma­ga­nia z V-1 i V-2

Kiedy brytyjska opinia publiczna z wielkimi nadziejami wyczekiwała szybkiego zakończenia drugiej wojny światowej, co miało być rezultatem otwarcia frontu zachodnioeuropejskiego, Wielka Brytania stała się niespodziewanie…

Niemieckie prze­woźne pan­cerne gniazdo ckm w Wojsku Polskim 1945 – 1960

W maju 1945 r. Naczelne Dowództwo (ND) Wojska Polskiego (WP) włączyło do zadań jednostek saperskich zajętych rozminowywaniem kraju także rozpoznanie inżynieryjne terytorium państwa. Obejmowało m.in.…

Czołgi cze­cho­sło­wac­kie w latach 20. i 30. XX wieku

W Polsce panuje dość powszechne przekonanie, że przed 1939 r. Armia Czechosłowacka była zaawansowana technicznie i dobrze przygotowana do wojny, a jej broń pancerna należała…

Przygotowania lot­nic­twa sowiec­kiego do wojny che­micz­nej 1925 – 1941 r.

Broń chemiczna, była najbardziej śmiercionośną z broni, aż do pojawienia się broni atomowej. Mimo zakazów Konwencji Haskiej, szeroko stosowano ją na polach bitew pierwszej wojny…

Sto lat pro­duk­cji lot­ni­czej AgustaWestland w Wielkiej Brytanii

AgustaWestland świę­to­wała w ubie­głym roku w Yeovil na połu­dnio­wym zacho­dzie Anglii stu­le­cie powsta­nia Westland Aircraft oraz sto lat nie­prze­rwa­nej pro­duk­cji lot­ni­czej w tych zakła­dach.

F4F Wildcat – pierw­szy rok na Pacyfiku: gru­dzień 1941 – maj 1942 r.

Lotnictwo pokła­dowe US Navy z okresu dru­giej wojny świa­to­wej zawdzię­cza swój wize­ru­nek nie­zrów­na­nej potęgi na morzu latom 1944 – 1945, kiedy to zespoły lot­ni­skow­ców prze­mie­rzały Pacyfik wzdłuż i wszerz,…

Bojowe szy­bowce Luftwaffe – DFS 230

Idea prze­rzu­ce­nia za linie nie­przy­ja­ciela wła­snych jed­no­stek spa­do­chro­no­wych naro­dziła się jesz­cze pod­czas pierw­szej wojny świa­to­wej, a jej celem miało być prze­rwa­nie frontu, który przez kilka kolej­nych…

Bristol Beaufighter cz.2

Brytyjskie dwu­sil­ni­kowe samo­loty wie­lo­za­da­niowe Beaufighter były uży­wane przez 53 dywi­zjony Royal Air Force – w tym przez pol­ski 307. Dywizjon Nocnych Myśliwców „Lwowskich Puchaczy” – i 15…

Niemieckie prze­woźne pan­cerne gniazdo ckm w Wojsku Polskim 1945 – 1960 cz.1

W 1942 r. dowódz­two Wehrmachtu zaczęło szu­kać nowych tech­nicz­nych środ­ków wspar­cia pie­choty w wal­kach obron­nych na fron­cie wschod­nim. Musiały być na tyle sku­teczne, żeby woj­ska kru­szące…

Amerykańskie czołgi w Armii Czerwonej

Armia Czerwona w latach 1941 – 1943 tra­ciła wię­cej czoł­gów, niż pro­du­ko­wał jej rodzimy prze­mysł. Miała jed­nak sojusz­ni­ków, któ­rzy nie dopu­ścili do jej klę­ski, dostar­cza­jąc potrzebne do walki…

Beijing: Muzeum Wojny i Oporu Narodu Chińskiego Przeciwko Japońskiej Agresji

Muzeum Wojny i Oporu Narodu Chińskiego Przeciwko Japońskiej Agresji jest jed­nym z nie­licz­nych woj­sko­wych muzeów, które można odwie­dzić we współ­cze­snym Pekinie. Placówkę tę, zlo­ka­li­zo­waną w wiel­kim, nowo­cze­snym budynku wewnątrz…

Nakajima Kikka i Karyū – pierw­sze japoń­skie odrzu­towce

Nakajima Kikka był pierw­szym samo­lo­tem z tur­bi­no­wym napę­dem odrzu­to­wym zbu­do­wa­nym w Japonii. Choć wzo­ro­wano go na nie­miec­kim odrzu­towcu Messerschmitt Me 262A Schwalbe, został skon­stru­owany samo­dziel­nie przez japoń­skich…

Sowiecka flota pod­wodna 1922 – 1941

W wyniku światowej rzezi, a także nie mniej krwawej i wyniszczającej wojny domowej, rosyjska flota poniosła ogromne straty. Praktycznie Rosja została bez floty wojennej i na długo straciła…

Tankietki – zapo­mniany epi­zod roz­woju wojsk pan­cer­nych

Tankietka to mały pojazd bojowy, zwykle uzbrojony wyłącznie w broń maszynową. Czasem mówi się, że to mały czołg, lżejszy od czołgów zaliczanych do kategorii lekkich.…

Czołgi roz­po­znaw­cze TK i TKS

We wrześniu 1939 r. w oddziałach Wojska Polskiego na front ruszyło ogółem około 500 tankietek TK-3 i TKS. Według oficjalnych zestawień sprzętowych czołgi rozpoznawcze TKS…

Włoskie woj­ska pan­cerne na fron­cie wschod­nim

2 czerwca 1941 r. podczas spotkania z wodzem i kanclerzem Rzeszy Adolfem Hitlerem na Przełęczy Brenner premier Włoch Benito Mussolini dowiedział się o niemieckich planach…

Superciężki czołg K-Wagen

Wydawałoby się, że era wielkich i bardzo ciężkich czołgów przypadała w historii na okres drugiej wojny światowej – wówczas to, w Trzeciej Rzeszy, pracowano nad…

Samolot myśliw­ski Bristol Beaufighter

Brytyjskie dwusilnikowe samoloty wielozadaniowe Bristol Beaufighter były w latach drugiej wojny światowej używane do szerokiego spektrum zadań. W Dowództwie Lotnictwa Myśliwskiego (Fighter Command) jako myśliwskie…

Czołgi Renault FT w Wojsku Polskim

Czołgi Renault FT. Pierwszym czołgiem WP był francuski Renault FT, jeden z pierwszych pojazdów pancernych o klasycznej formie dzisiejszego czołgu.

Dywizjon nisz­czy­cieli I./ZG 76 w 1939 r.

1 lipca 1938 r. na lotnisku Jüterborg-Damm sformowano III.(leichte)/JG 132. Po przeniesieniu na lotnisko Fürstenwalde 18 października 1938 r. Jagdgruppe została przemianowana na Zerstörergruppe II./ZG…

Obrona prze­ciw­lot­ni­cza czynna Warszawy w 1939 roku

Podczas wojny obronnej Polski jej ważnym fragmentem były boje o Warszawę toczone do 27 września w 1939 roku. Szeroko opisano działania na lądzie. Znacznie słabiej…

Powstanie nie­miec­kich wojsk pan­cer­nych

Geneza Panzerwaffe to wciąż nie do końca poznany temat. Pomimo setek książek i tysięcy artykułów napisanych na ten temat powstanie i rozwój niemieckich wojsk pancernych…