Światowa jakość i suk­cesy: bez­za­ło­gowe sys­temy WB Group

Nad Wisłą od dawna mówi się o potrzebie innowacyjności, dzięki której Polska ma przestać liczyć się na świecie przede wszystkim jako rezerwuar niedrogiej, dobrze wykwalifikowanej…

Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk

20 listopada 2001 r. samolot Global Hawk wystartował do swojej pierwszej bojowej misji w ramach USAF wspierając działania sił koalicyjnych podczas operacji „Enduring Freedom”. Od…

Bezzałogowy NeoX 2

NeoX to BSP klasy mini, będący najmłodszym „dzieckiem” Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Dzięki wspólnocie rozwiązań ze zdobywającym kolejne zamówienia Atraxem konstrukcja ta bardzo szybko osiągnęła…

Bezzałogowe apa­raty lata­jące nowy filar roz­woju WZL nr 2 S.A. w Bydgoszczy

Zmiany zachodzące w lotnictwie, rewolucja technologiczna oraz wymagania sprzętowe Sił Zbrojnych RP spowodowały, że Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. w Bydgoszczy, z firmy realizującej…

Na Barakach i Sufach prze­ciwko bez­za­ło­gow­com

Równolegle ze wzrostem liczby bezzałogowych statków powietrznych (BSP) używanych w siłach zbrojnych państw świata, a także zakresu ich zastosowania z racji rosnących zdolności operacyjnych, wzrasta…

Bezzałogowce Skylark-1 w Siłach Zbrojnych Republiki Słowackiej

Jedyną jednostką Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej, która wykorzystuje bezzałogowe statki powietrzne klasy mini do zadań wywiadowczych, obserwacji i rozpoznania ISR jest 5. Pułk Specjalnego Przeznaczenia…

Avenger ER – naj­now­szy czło­nek rodziny Predatorów

Pomimo zastosowania w nim wielu nowych rozwiązań technicznych i gruntownego przetestowania, system bezzałogowy General Atomics Avenger nie został dotąd zamówiony przez Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych,…

Watchkeepery nad morzem

Bezzałogowy system powietrzny Watchkeeper w swej finalnej postaci już ponad dwa lata temu został wdrożony do służby operacyjnej w British Army i od tego czasu…

Rozwiązania do bez­za­ło­go­wych sys­te­mów powietrz­nych z WITU

8 listopada 2016 r. na poligonie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce odbył się pokaz bezzałogowych statków powietrznych do zadań militarnych, zaprojektowanych w Instytucie lub…

Bezzałogowy samo­lot Northrop Grumman MQ-4C Triton

Bezzałogowy system powietrzny Northrop Grumman MQ-4C został opracowany na zlecenie Sił Morskich Stanów Zjednoczonych w ramach programu budowy platformy do prowadzenia obserwacji na dużym obszarze…

Bezzałogowce dla Sił Zbrojnych RP

O bezzałogowych systemach powietrznych w kontekście zdobywania nowych zdolności przez Siły Zbrojne RP i inne polskie służby porządku publicznego, mówi się już od lat. I…

Bezzałogowy sys­tem roz­po­znaw­czy E-310

Ostatnie decyzje Ministerstwa Obrony Narodowej otwierają drogę do tego żeby taktyczny BSP krótkiego zasięgu E-310 został pozyskany dla Sił Zbrojnych RP i zakupiony w szybkim…

Patroller dla Armée de terre

Po latach używania przez francuskie wojska lądowe bezzałogowego systemu rozpoznawczego szczebla taktycznego SDTI (Système de drone tactiques intérimaire), który do służby wprowadzono w 2005 r.,…

Polska Grupa Zbrojeniowa zapre­zen­to­wała bez­za­ło­gowe sys­temy powietrzne

18 lipca br. na terenie Ośrodka Badań Dynamicznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Drawsku Pomorskim odbył się pokaz bezzałogowych systemów powietrznych, które Polska Grupa Zbrojeniowa…

Eurosatory 2016. Bezzałogowe sys­temy powietrzne

Targi Eurosatory, odbywające się w Parc des Expositions w Paryżu, uznawane są za największe targi sektora bezpieczeństwa i obronności w Europie.

Ukraińskie sys­temy bez­za­ło­gowe WR-2 i WR-3 nad Donbasem

Od chwili rozpoczęcia operacji antyterrorystycznej w Donbasie dużym problemem ukraińskich sił rządowych jest brak nowoczesnych środków rozpoznania.

Warmate – kolejny hit eks­por­towy z WB Electronics

Żeby sprzedać uzbrojenie za granicą, trzeba je wprowadzić najpierw w armii w kraju producenta – to popularne stwierdzenie słychać często ze strony przedstawicieli, nie tylko…

Chińskie bez­za­ło­gowce CH-4 w Iraku

Chińskie bezzałogowce CH-4 w Iraku. 10 października Ministerstwo Obrony Iraku oficjalnie ujawniło fakt dysponowania i zarazem zastosowania bojowego jednego z najnowszych chińskich uzbrojonych bezzałogowych systemów powietrznych…

XXIII MSPO – Bezzałogowe sys­temy powietrzne

Blisko 20 000 osób – spe­cja­li­stów i eks­per­tów zain­te­re­so­wa­nych obron­no­ścią z 58 kra­jów świata odwie­dziło XXIII edy­cję MSPO. Do Kielc przy­je­chały zarówno naj­więk­sze świa­towe kon­cerny, lide­rzy w branży obron­nej,…

Bezzałogowce WB Electronics dla Sił Zbrojnych RP

Najbliższe mie­siące powinny przy­nieść sze­reg roz­strzy­gnięć doty­czą­cych bez­za­ło­go­wych sys­te­mów powietrz­nych dla Sił Zbrojnych RP. Jest to więc ważny czas dla czo­ło­wego pro­jek­tanta i pro­du­centa tego typu…