wydawnictwo militarne

Francja w nowej sytu­acji poli­tyczno-mili­tar­nej na świe­cie cz.I

W ostatnich latach sytuacja polityczno-militarna na świecie zmienia się bardzo dynamicznie. W wielu wypadkach krwawe konflikty lokalne nabierają rozmachu i stają się dużym problemem dla…

wydawnictwo militarne

Wystawa „AIR FAIR 2016”

W dniach 20-21 maja na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy odbyła się jubileuszowa, dziesiąta, międzynarodowa wystawa „AIR FAIR – Wszystko dla…

wydawnictwo militarne

Polski sys­tem ochrony infra­struk­tury mor­skiej

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat można zaobserwować wzrost liczby ataków terrorystycznych w środowisku morskim. Pomimo że obecnie działania te stanowią niewielki procent wszystkich incydentów tego…

wydawnictwo militarne

System Zarządzania Walką BMS Hektor

System Zarządzania Walką (SZW) BMS Hektor firmy KenBIT Sp.j. jest przeznaczony do zastosowania od szczebla żołnierza do batalionu, a po zastosowaniu odpowiednich środków transmisyjnych, także…

wydawnictwo militarne

Komponent mor­ski w Kijowie

XII międzynarodowe targi „Uzbrojenie i Bezpieczeństwo 2015 – wszystko dla obrony i ochrony”, które trwały od 22 do 25 września w Kijowie, pozwoliły zorientować się,…

wydawnictwo militarne

Następcy Iskier coraz bli­żej

Z okazji rozpoczęcia montażu końcowego pierwszego samolotu szkolno-treningowego Finmeccanica Aircraft Division M-346 Master, przeznaczonego dla Sił Powietrznych, 24 lutego w zakładach Finmeccanica Aeronautics w Venegono…

wydawnictwo militarne

Całościowa oferta Raytheona dla Polski

Na specjalnym wyjeździe prasowym do swojej siedziby w stanie Massachusetts amerykański koncern Raytheon przedstawił całościową ofertę współpracy wojskowej i przemysłowej z Polską. Zaprezentowana oferta dotyczy…

wydawnictwo militarne

20 lat współ­pracy Radmoru i Thalesa

Dwie dekady temu gdyński Radmor rozpoczął współpracę z francuską firmą Thomson-CSF. Był to wtedy podmiot znany w Polsce od wielu lat i mający długoletnie tradycje…

wydawnictwo militarne

SYMULATORY 2016 w WITU

SYMULATORY 2016 w WITU. 23 lutego w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce odbyła się konferencja zatytułowana „SYMULATORY 2016 – Symulatory i trenażery broni w…

wydawnictwo militarne

Nieustająca ewo­lu­cja Nammo

Rodzina granatników M72 firmy Nammo jest od lat 70. XX wieku wciąż udoskonalana. Kiedy przyjrzymy się obecnie znajdującym się w produkcji wersjom, to owe zmiany…

wydawnictwo militarne

Nigdy za dużo zain­te­re­so­wa­nia Wojskiem Polskim

Nigdy za dużo zainteresowania Wojskiem Polskim. Z posłem na Sejm RP Michałem Jachem, przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej, rozmawia Andrzej Kiński.

wydawnictwo militarne

Forum Bezpieczeństwa Morskiego, czyli stycz­niowe dekla­ra­cje doty­czące przy­szło­ści Marynarki Wojennej

Początek bie­żą­cego roku był pełen dekla­ra­cji, wystą­pień i ofi­cjal­nych pre­zen­ta­cji na temat moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Marynarki Wojennej RP. Szczególnie ważne było Forum Bezpieczeństwa Morskiego, zor­ga­ni­zo­wane w Warszawie 14 stycz­nia, ponie­waż…

wydawnictwo militarne

Druga faza EPAA wyko­nana

Na koniec ubie­głego roku ofi­cjal­nie zapo­wie­dziano odda­nie ame­ry­kań­skiej bazy obrony prze­ciw­ra­kie­to­wej ulo­ko­wa­nej na tere­nie daw­nego lot­ni­ska woj­sko­wego nie­opo­dal Deveselu w Rumunii. Tak też się stało. 18 grud­nia…

wydawnictwo militarne

Czy Siłom Powietrznym Stanów Zjednoczonych grozi „myśliw­ska dziura”?

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych oraz lot­nic­two ame­ry­kań­skich sił mor­skich stoją obec­nie przed pro­ble­mem szyb­kiego sta­rze­nia się floty myśliw­ców czwar­tej gene­ra­cji takich jak F‑15, F‑16 oraz…

wydawnictwo militarne

Konferencja Śmigłowcowa, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 13 stycz­nia 2016 r.

13 stycznia 2016 r. w Warszawie w hotelu Sofitel Victoria odbyła się Konferencja Śmigłowcowa, której organizatorem było Narodowe Centrum Studiów Strategicznych. Wydarzenie to było dobrą…

wydawnictwo militarne

Baltic Air Policing 2015

Wraz z zakończeniem rotacji 39. Baltic Air Policing i odlotem węgierskich Gripenów do macierzystej bazy w Kekscekemet skończył się rok 2015 – wyjątkowy w natowskiej…

wydawnictwo militarne

Chińskie bez­za­ło­gowce CH‑4 w Iraku

Chińskie bezzałogowce CH-4 w Iraku. 10 października Ministerstwo Obrony Iraku oficjalnie ujawniło fakt dysponowania i zarazem zastosowania bojowego jednego z najnowszych chińskich uzbrojonych bezzałogowych systemów powietrznych…

Turecka tar­cza jed­nak nie made in China

Turecka tarcza jednak nie made in China. We wrześniu 2013 r. tureckie władze rozstrzygnęły międzynarodowy przetarg T-LORAMIDS na zakup dwunastu baterii przeciwlotniczych zestawów rakietowych dalekiego…

wydawnictwo militarne

Czy Wisła i Narew zwięk­szą poten­cjał obronny Polski?

Czy Wisła i Narew zwiększą potencjał obronny Polski? Dysponowanie przez państwo skutecznym systemem obrony powietrznej bezpośrednio przekłada się na zdolności obronne poszczególnych elementów jego systemu…