wydawnictwo militarne

Program Wisła na MSPO – nowe roz­da­nie?

Tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego z punktu widzenia programu Wisła z dwóch powodów okazał się bardzo ciekawym wydarzeniem. Pierwszym były, częściowo zaskakujące, decyzje podjęte przez…

wydawnictwo militarne

XXIV MSPO – wiel­kie ocze­ki­wa­nie

XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego zapowiadał się bardzo interesująco. Przede wszystkim ze względu na oczekiwane pierwsze wnioski ze Strategicznego Przeglądu Obronnego, przygotowywanego przez MON, wpływ…

wydawnictwo militarne

XXIV MSPO. Samoloty, śmi­głowce i bez­za­ło­gowce

MSPO to trzecie co do wielkości targi obronności w Europie, uznawane w branży za jedną z najważniejszych imprez międzynarodowych. W ciągu czterech dni (6-9 września…

wydawnictwo militarne

Świat gier stra­te­gicz­nych

Świat gier stra­te­gicz­nych, zwa­nych także grami wojen­nymi, jest tak stary jak żywot czło­wieka. Od naj­star­szych wie­ków cywi­li­za­cje pro­wa­dziły wojny prak­tycz­nie o wszystko, co tylko było do…

wydawnictwo militarne

Stracone szanse WRZEŚNIA’39”. Stracona szansa na obiek­tywne spoj­rze­nie

Napisanie recenzji książki „Stracone szanse WRZEŚNIA’39”, której immanentną cechą jest okazywanie lekceważenia dowódcom polskim odpowiadającym za wysiłek zbrojny II RP oraz inne, liczne wyrażenia nie…

wydawnictwo militarne

Z „Polskim Irvinem” w kla­pie – spa­do­chro­nia­rze LOPP

Masowy rozwój sportu spadochronowego w perspektywie wzrastających możliwości lotnictwa jest zjawiskiem doniosłem, zupełnie naturalnem i koniecznem, którego znaczenia nie można lekceważyć. […] Uważam, że sport…

wydawnictwo militarne

Kärcher Futuretech. Niezawodne kon­te­ne­rowe sys­temy dekon­ta­mi­na­cji – made in Germany

Zagrożenia związane z użyciem niebezpiecznych dla człowieka środków chemicznych, nagłym pojawieniem się chorobotwórczych drobnoustrojów czy też skażeniem promieniotwórczym (CBRN) mogą pojawić się w każdej chwili,…

wydawnictwo militarne

LOOK – Lekki Obserwacyjno-Obronny Kontener

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., to renomowany producent m.in. broni strzeleckiej różnych kalibrów. Jednak w ofercie Zakładów jest także wyrób…

wydawnictwo militarne

Armaty rewol­we­rowe Oerlikon – opra­co­wane zgod­nie z naj­bar­dziej rygo­ry­stycz­nymi wyma­ga­niami

Firma Rheinmetall Air Defence AG (wcześniej Oerlikon Contraves), część niemieckiej Rheinmetall Group, ma długą tradycję w zakresie konstruowania i produkcji systemów obrony przeciwlotniczej, wykorzystujących armaty…

wydawnictwo militarne

DGT 25 lat służy, łączy, inte­gruje

Elastyczne integrowanie wielu systemów łączności jest niezbędne do zapewnienia interoperacyjności różnorodnie wyposażonych lub odmiennie zorganizowanych służb i użytkowników.

wydawnictwo militarne

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. – ponad pół wieku wspie­ra­nia sape­rów

Jednostki inżynieryjne i saperskie są nieodzowną częścią każdych sił zbrojnych. W czasie wojny działają na pierwszej linii, zapewniając właściwe tempo działań, w czasie pokoju pomagają…

wydawnictwo militarne

Polskie bez­za­ło­gowe plat­formy prze­ciw­mi­nowe

Morskie platformy bezzałogowe wykonują coraz szersze spektrum zadań bojowych, i pomimo że ich rola na współczesnym polu walki nie jest jeszcze kluczowa, to faktem jest,…

wydawnictwo militarne

Dokąd dry­fuje Marynarka Wojenna

Gdy w trakcie ubiegłorocznej wystawy MSPO informowaliśmy o podjęciu ważnych kroków w realizacji programu operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu”, czyli wodowaniach okrętów dwóch klas przeznaczonych…

wydawnictwo militarne

Czy wresz­cie docze­kamy się nowych samo­lo­tów dla VIP-ów?

W ostatnim tygodniu czerwca po raz kolejny rozpoczęto procedurę zakupu samolotów dyspozycyjnych do obsługi lotów z najważniejszymi osobami w państwie, których użytkownikiem będą Siły Powietrzne.…

wydawnictwo militarne

Nowe śmi­głowce dla Sił Zbrojnych RP

Konieczność pilnej wymiany najważniejszych kategorii śmigłowców używanych przez Siły Zbrojne RP została dostrzeżona kilka lat temu. Postępowanie przetargowe dotyczące zakupu zunifikowanej wiropłatowej platformy wielozadaniowej zostało…

wydawnictwo militarne

Rozwój pol­skich Wojsk Specjalnych

Polskie Wojska Specjalne rozwinęły się znacząco, bazując na doświadczeniach udziału we współczesnych konfliktach zbrojnych. Dzięki temu możliwe jest analizowanie aktualnych trendów w prowadzeniu działań zbrojnych…

wydawnictwo militarne

TURAWA – dobre i pol­skie

Wspierający zarządzanie bezpieczeństwem lotów system informatyczny Turawa, powstały i administrowany w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych z powodzeniem służący w Siłach Powietrznych, to perspektywiczna baza dla…

wydawnictwo militarne

Lotniczy wymiar ćwi­cze­nia Anakonda-16

„Anakonda” czyli cykliczne ćwiczenie Sił Zbrojnych RP po destabilizacji sytuacji polityczno-militarnej na Ukrainie nabrały niezwykle istotnego znaczenia.

wydawnictwo militarne

Roboty ICOR

W dobie zwiększającego się zagrożenia terrorystycznego i niebezpieczeństwa tzw. wojny hybrydowej, a z drugiej strony skokowego rozwoju robotyki, jest oczywiste, że różnego typu bezzałogowe urządzenia…

wydawnictwo militarne

Dostawy śred­nich i cięż­kich pojaz­dów użyt­ko­wych dla SZ RP cz. II

Kontynuując przegląd zakupów ciężarówek średniej i ciężkiej klasy tonażowej, autobusów i modernizacji samochodów powyższych klas, przeprowadzonych w 2015 roku przez Siły Zbrojne RP, prezentujemy nowości…